7 din 10 cu­pluri in­fer­ti­le nu știu că au ne­voie de un me­dic spe­cia­list

Romania Libera - Friday Edition - - Prima Pagina - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Ce­le mai mul­te cu­pluri cu pro­ble­me de in­fer­ti­li­ta­te aşte­ap­tă cel pu­ţin 5 ani înain­te să înce­a­pă in­ves­ti­ga­ţi­i­le pen­tru de­ter­mi­na­rea cau­zei. În acest timp, merg la me­di­cul de fa­mi­lie sau la gi­ne­co­log şi abia du­pă încă doi ani so­li­ci­tă aju­to­rul unui spe­cia­list.

Ce­le mai mul­te cu­pluri cu pro­ble­me de in­fer­ti­li­ta­te aște­ap­tă cel pu­ţin 5 ani înain­te să înce­a­pă in­ves­ti­ga­ţi­i­le pen­tru de­ter­mi­na­rea cau­zei. În acest timp, merg la me­di­cul de fa­mi­lie sau la gi­ne­co­log și abia du­pă încă doi ani so­li­ci­tă aju­to­rul unui spe­cia­list.

Un son­daj re­a­li­zat re­cent ara­tă că pes­te 40% din pa­ci­en­te­le din Ro­mânia ca­re aleg ace­as­tă mo­da­li­ta­te de a avea un co­pil au între 30 și 35 de ani, iar pes­te 35% din ce­le ca­re au răs­puns în ca­drul son­da­ju­lui au între 20 și 30 de ani.

Acce­sul la in­for­ma­ţie es­te cel ca­re fa­ce ca vârsta să sca­dă con­stant. În prin­ci­piu, da­că tre­ce mai mult de un an, timp în ca­re s-a încer­cat obți­ne­rea unei sar­cini, dar fă­ră re­zul­tat, e mo­men­tul ca acel cu­plu să vi­nă la o con­sul­tație de spe­cia­li­ta­te.

„Exis­tă un set de ana­li­ze, am­bii par­te­neri sunt tes­tați, toc­mai pen­tru a ve­dea ca­re es­te pro­ble­ma și cum o pu­tem re­zol­va. Ana­li­ze­le gi­ne­co­lo­gi­ce de ru­ti­nă nu sunt su­fi­ci­en­te în ast­fel de ca­zuri, e ne­voie de o con­sul­tație la un me­dic ca­re are com­pe­te­nță în re­pro­du­ce­rea uma­nă asis­ta­tă și în in­fer­ti­li­ta­tea cu­plu­lui“, sus­ţi­ne dr. Cha­di Mu­hei­dli, me­dic pri­mar ob­ste­tri­că-gi­ne­co­lo­gie. Din pă­ca­te, mul­te cu­pluri ajung târziu la un ast­fel de ca­bi­net toc­mai pen­tru că nu știu că au ne­voie de un spe­cia­list în in­fer­ti­li­ta­te, ace­as­tă ex­pli­cație fi­ind da­tă de pes­te 66% din cei ca­re au răs­puns la son­daj.

Cau­ze­le va­ria­te tre­bu­ie in­ves­ti­ga­te

Cau­ze­le ca­re au dus la in­fer­ti­li­ta­te sunt din­tre ce­le mai di­ver­se, de la trom­pe înfun­da­te (43%), re­zer­vă ova­ria­nă scă­zu­tă (24%) și ova­re po­li­chis­ti­ce (23%), în ca­zul fe­mei­lor, până la ano­ma­lii sper­ma­ti­ce (76%), va­ri­co­cel (12,6%) și pro­ble­me tes­ti­cu­la­re (9%) în ca­zul băr­bați­lor.

„Es­te esen­ţial ca acel cu­plu ca­re se con­frun­tă cu in­fer­ti­li­ta­te să se pre­zin­te la me­di­cul spe­cia­list în acest do­me­niu. Nu exis­tă vi­ta­mi­ne sau me­di­ca­men­te-mi­nu­ne ca­re să pro­du­că o sar­ci­nă. Une­le vi­ta­mi­ne sunt re­co­man­da­te în pe­ri­oa­da de pre­con­ce­pție pen­tru că aju­tă or­ga­nis­mul să se întă­re­as­că, însă nu re­zol­vă pro­ble­ma de ba­ză. La fel se întâmplă și cu me­di­ca­men­te­le ca­re au rol de sti­mu­la­re, ca­re pot fi inu­ti­le da­că pro­ble­ma nu are le­gă­tu­ră cu re­zer­va ova­ria­nă“, ex­pli­că dr. De­ni­sa Ni­ca, me­dic pri­mar ob­ste­tri­că-gi­ne­co­lo­gie.

Din­tre cei ca­re ajung la fer­ti­li­za­re in vi­tro, 36% do­resc con­ge­la­rea em­bri­o­ni­lor re­zul­ta­ţi și neim­plan­ta­ţi, iar 4% sus­ţin că au fo­lo­sit ovo­ci­te do­na­te, pro­ce­du­ră re­a­li­za­tă în afa­ra gra­ni­ţe­lor. Unul din trei cu­pluri sus­ţi­ne că ar mai ape­la la FIV pen­tru o a do­ua sar­ci­nă, dar nu fa­ce asta din mo­ti­ve fi­nan­cia­re.

În Ro­mânia, cu­plu­ri­le ca­re își do­resc un co­pil prin pro­ce­du­ra de fer­ti­li­za­re in vi­tro și au ne­voie de aju­tor fi­nan­ciar se pot înscrie în Sub­pro­gra­mul Nați­o­nal de Fer­ti­li­za­re in Vi­tro și Embri­o­tran­sfer, de­ru­lat de Mi­nis­te­rul Să­nă­tății, prin ca­re se asi­gu­ră de­con­ta­rea unei pă­rți din cos­tu­ri­le aces­tei pro­ce­duri. De ase­me­nea, un pro­gram ase­mă­nă­tor a fost lan­sat și de Pri­mă­ria Mu­ni­ci­pi­u­lui Bu­cu­rești, pen­tru a ve­ni în aju­to­rul cu­plu­ri­lor ca­re își do­resc un co­pil, dar nu-l pot obți­ne pe ca­le na­tu­ra­lă.

Aproa­pe ju­mă­ta­te din­tre ro­mânce­le ca­re ape­le­a­ză la fer­ti­li­za­rea in vi­tro pen­tru a avea un co­pil au vârste între 30 și 35 de ani.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.