Scan­dal cu înre­gis­trări și in­sul­te în PSD

Romania Libera - Friday Edition - - Politică - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Ten­si­u­ni­le din PSD es­ca­la­de­a­ză du­pă ce au apă­rut noi înre­gis­trări cu Adrian Țuțu­ia­nu (foto) ata­cându-și co­le­gii de par­tid. Unii li­deri PSD cer san­cți­o­na­rea aces­tu­ia, dar alții îi iau apă­ra­rea.

Ono­uă înre­gis­tra­re cu Adrian Ţu­ţu­ia­nu a fost di­fu­za­tă de Ro­mânia Tv, mi­er­curi se­a­ră, li­de­rul PSD Dâmbo­vi­ţa afir­mând că în dis­cu­ţi­i­le din Co­mi­te­tul Exe­cu­tiv al PSD a avut un schimb de re­plici cu Lia Olgu­ţa Va­si­les­cu și cu Clau­diu Man­da. Po­tri­vit unor sur­se din PSD, Li­viu Drag­nea ar dori san­cți­o­na­rea lui Țuțu­ia­nu, în ur­ma apa­riți­ei înre­gis­tră­ri­lor.

În înre­gis­tra­rea di­fu­za­tă, Ţu­ţu­ia­nu afir­mă că Olgu­ţa Va­si­les­cu ”înce­pu­se și ea să dea lec­ţii”, iar el i-a re­pli­cat că fa­ce par­te din ca­te­go­ria mi­niștri­lor ca­re ”au sen­za­ţia că da­că s-au așe­zat pe un scaun sunt și ei mai deștep­ţi. ”Era pe vre­mea co­mu­niști­lor o vor­bă: «Fie pros­tul cât de prost, min­tea vi­ne du­pă post». A ieșit Clau­diu Man­da că i-am ata­cat-o pe doam­na (Lia Olgu­ţa Va­si­les­cu – n.r.), mi-a spus că e fe­ri­cit că e con­tem­po­ran cu mi­ne. I-am spus că îi fo­lo­sește. M-a înju­rat mai te­mei­nic de­cât alţii”, spu­ne Adrian Ţu­ţu­ia­nu, po­tri­vit unei înre­gis­trări au­dio. Clau­diu Man­da și Olgu­ţa Va­si­les­cu au dez­min­ţit că ar fi avut loc ast­fel de dis­cu­ţii, mi­nis­trul Mun­cii spu­nând că Ţu­ţu­ia­nu min­te și că ar tre­bui să le ce­a­ră scu­ze co­le­gi­lor de par­tid.

De ase­me­nea, în înre­gis­tră­ri­le di­fu­za­te mi­er­curi se­a­ră, Ţu­ţu­ia­nu vor­bește și des­pre mi­nis­trul Ti­ne­te­ru­lui și Spor­tu­lui, Ioa­na Bran: ”E o fă­tu­că sim­pa­ti­că, da’ nu a lu­crat în via­ţa ei într-o func­ţie d-asta, iar săp­tă­mâna vi­i­toa­re se va de­fi­ni­ti­va un pro­ces în ca­re și tac-so și fra­ti-so, pen­tru eva­zi­u­ne fis­ca­lă, au luat în pri­mă in­stan­ţă trei, pa­tru ani”. Într-un alt frag­ment de înre­gis­tra­re, Ţu­ţu­ia­nu vor­bește des­pre Paul Stă­nes­cu: ”A spus cam așa, în sti­lul lui, mai cu arit­me­ti­ca așa (...): «Băi ăștia ca­re vre­ţi voi cu Drag­nea, lua­ţi-l de mână și ieși­ţi prin Bu­cu­rești. Sau lua­ţi-l de mână ăia de la Brașov sau de la Cluj și ieși­ţi cu el prin oraș. Și da­că lu­mea vă pri­mește bi­ne, noi sun­tem niște idi­o­ţi. Da­că lu­mea vă înju­ră, asta e ris­cul vos­tru». Eu cred că nu e nor­mal să avem un li­der de par­tid ca­re nu poa­te ieși prin­tre oa­meni”.

Ce spun co­le­gii de par­tid

Mar­ţi se­a­ră, Ro­mânia Tv a pre­zen­tat o pri­mă înre­gis­tra­re au­dio cu Adrian Ţu­ţu­ia­nu, ca­re spu­ne că ”ni­căi­eri în lu­me nu s-a po­me­nit” ca li­de­rul PSD, Li­viu Drag­nea, să o pro­pu­nă pen­tru func­ţia de pre­mi­er pe Se­vil Shhai­deh, ”un nu­me de prim-mi­nis­tru pe ca­re par­ti­dul nu-l știe”. Ţu­ţu­ia­nu mai spu­nea, așa cum rei­e­se din înre­gis­tra­rea au­dio, că mul­ţi mem­bri de par­tid nu au fost de acord cu ace­as­tă pro­pu­ne­re, însă în fi­nal PSD s-a com­por­tat ca un ”par­tid de mai­mu­ţe”. De ase­me­nea, Ţu­ţu­ia­nu mai spu­ne că schim­ba­rea a trei pre­mi­eri a fost o tra­ge­die pen­tru par­tid, la fel cum tot o tra­ge­die es­te și ca­li­ta­tea Gu­ver­nu­lui. Se­na­to­rul îl dă exem­plu pe mi­nis­trul Eco­no­mi­ei, Dă­nuţ Andrușcă, des­pre ca­re afir­mă că es­te ”cel mai idi­ot mi­nis­tru”. ”Es­te atât de prost încât nu poa­te as­cul­ta mai mult de cinci mi­nu­te când vor­bește ci­ne­va cu el”, a afir­mat Țuțu­ia­nu.

Preșe­din­te­le PSD, Li­viu Drag­nea, a aver­ti­zat că su­bi­ec­tul va fi dis­cu­tat în in­te­ri­o­rul par­ti­du­lui. „De când au înce­put să se înre­gis­tre­ze unii pe alţii așa pă­ţesc. Cum să împăr­tășesc un ase­me­nea lim­baj? Nu am venit aici să fac ana­li­za unor înre­gis­trări. Nu vre­au să fac ace­as­tă ana­li­ză că nu sunt ana­list nici po­li­tic, nici lin­gvis­tic. Le vom dis­cu­ta în par­tid“, a fost aver­tis­men­tul lui Li­viu Drag­nea. Mult mai dur a fost de­pu­ta­tul Că­tă­lin Ră­du­les­cu. „Ni­meni nu mai are voie să se ex­pri­me pu­blic sau să-și jig­neas­că co­le­gii. Ci­ne o fa­ce nu mai are loc în par­ti­dul ăsta“, a de­cla­rat Ră­du­les­cu. În schimb, fos­tul pre­mi­er Mi­hai Tu­do­se s-a ară­tat înțe­le­gă­tor. „Eu cred că par­ti­dul poa­te avea și o so­lu­ţie mai bu­nă pen­tru Mi­nis­te­rul Eco­no­mi­ei“, a spus Tu­do­se. La rândul său, șe­ful PSD Vas­lui, Du­mi­tru Bu­za­tu, a su­sți­nut că Țuțu­ia­nu nu tre­bu­ie ex­clus sau san­cți­o­nat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.