Vic­to­rie a li­ber­tă­ţii de co­nști­in­ţă crești­ne împo­tri­va ti­ra­ni­ei ho­mo­se­xua­li­tă­ţii

Romania Libera - Friday Edition - - Actualitate - Ge­or­ge Coman

Pro­pri­e­ta­rii creștini ai unei co­fe­tă­rii din Irlan­da de Nord au reușit să câști­ge pro­ce­sul în ca­re un cu­plu de ho­mo­se­xua­li îi acu­za­se de dis­cri­mi­na­re pe mo­ti­ve de ori­en­ta­re se­xua­lă.

Cur­tea Su­pre­mă a Ma­rii Bri­ta­nii a dat câștig de cau­ză pro­pri­e­ta­ri­lor unei co­fe­tă­rii din Bel­fast, ca­re fu­se­se­ră dați în ju­de­ca­tă de un cu­plu de ho­mo­se­xua­li, du­pă ce pa­ti­se­rii au re­fu­zat să fa­că un tort in­scri­pți­o­nat cu cu­vin­te­le ”Spri­ji­nă că­să­to­ria gay”. Ca­zul a înce­put în anul 2014, du­pă ce un cli­ent al co­fe­tă­ri­ei, Ga­reth Lee, a co­man­dat pa­ti­se­ri­lor un tort pe ca­re do­rea să fie in­scri­pți­o­na­te cu­vin­te­le ”Spri­ji­nă că­să­to­ria gay”, re­la­te­a­ză BBC. Pro­pri­e­ta­rul co­fe­tă­ri­ei Ashers, Da­ni­el McArthur, creștin prac­ti­cant, a re­fu­zat să înde­pli­neas­că so­li­ci­ta­rea cli­en­tu­lui, ex­pli­când că ex­pre­sia în cau­ză îi încal­că co­nști­i­nța. În ur­ma re­fu­zu­lui, cli­en­tul, cu­nos­cut ac­ti­vist pen­tru drep­tu­ri­le ho­mo­se­xua­li­lor, a de­pus plânge­re în jus­tiție împo­tri­va pro­pri­e­ta­ri­lor co­fe­tă­ri­ei, su­sți­nând că a fost dis­cri­mi­nat pe mo­tiv de ori­en­ta­re se­xua­lă, dar și că a fost dis­cri­mi­nat în ur­ma opi­ni­i­lor sa­le po­li­ti­ce. Pro­pri­e­ta­rul co­fe­tă­ri­ei a ar­gu­men­tat în in­sta­nță că nu a avut ni­mic împo­tri­va ori­en­tă­rii se­xua­le a lui Ga­reth Lee, iar re­fu­zul lui a fost cau­zat de me­sa­jul do­rit de cli­ent, ”Spri­ji­nă că­să­to­ria gay”. Pro­pri­e­ta­rul creștin al co­fe­tă­ri­ei a ex­pli­cat că pen­tru el o că­să­to­rie poa­te fi con­si­de­ra­tă doar re­lația din­tre un băr­bat și o fe­meie, și nu una din­tre do­uă per­soa­ne de ace­lași sex. Ast­fel, so­li­ci­ta­rea cli­en­tu­lui i-a încăl­cat li­ber­ta­tea de co­nști­i­nță, a ar­gu­men­tat Da­ni­el McArthur. Aces­ta a ex­pli­cat că nu are ni­mic împo­tri­va com­por­ta­men­tu­lui ho­mo­se­xual al cli­en­tu­lui res­pec­tiv, ci doar împo­tri­va slo­ga­nu­lui ce­rut de aces­ta, adi­că împo­tri­va ar­gu­men­tă­rii că­să­to­ri­ei ca fi­ind po­si­bi­lă între do­uă per­soa­ne de ace­lași sex. În in­sta­nță, pro­pri­e­ta­rul creștin al co­fe­tă­ri­ei a ar­gu­men­tat că ar fi re­fu­zat o ce­re­re iden­ti­că chiar da­că ea ar fi venit din par­tea unui cli­ent he­te­ro­se­xual. ”Nu am re­fu­zat co­man­da din cau­za cli­en­tu­lui, pe ca­re de alt­fel l-am ser­vit și cu alte oca­zii, ci pe ca­re îl vom mai ser­vi și altă da­tă. Am re­fu­zat co­man­da din cau­za me­sa­ju­lui. Dar ia­tă că unii oa­meni vor ca le­gea să ne obli­ge să ne de­cla­răm în fa­voa­rea unui lu­cru față de ca­re noi nu sun­tem de acord”, a afir­mat pro­pri­e­ta­rul creștin al co­fe­tă­ri­ei.

În pri­mă in­sta­nță, pro­pri­e­ta­rul co­fe­tă­ri­ei a pi­er­dut pro­ce­sul in­ten­tat de ac­ti­vis­tul ho­mo­se­xual, du­pă ca­re a fă­cut apel, pe ca­re de ase­me­nea l-a pi­er­dut. Ulti­ma ca­le de apel, Cur­tea Su­pre­mă, i-a dat însă în ace­as­tă săp­tă­mână drep­ta­te crești­nu­lui nord-ir­lan­dez, într-o de­ci­zie una­ni­mă a ce­lor cinci ju­de­că­tori bri­ta­nici.

„De­ci­zia pro­te­je­a­ză li­ber­ta­tea de co­nști­i­nță pen­tru toți oa­me­nii“

Admi­nis­tra­to­rul co­fe­tă­ri­ei, Da­ni­el McArthur, s-a de­cla­rat încântat și ușu­rat de de­ci­zia in­sta­nței. ”Știu că mu­lți oa­meni vor fi bu­cu­roși de de­ci­zia de azi, de­oa­re­ce ace­as­tă de­ci­zie pro­te­je­a­ză li­ber­ta­tea de ex­pri­ma­re și mai ales li­ber­ta­tea co­nști­i­nței pen­tru toți oa­me­nii”, a de­cla­rat Da­ni­el McArthur. Preșe­din­te­le Cu­rții Su­pre­me a Ma­rii Bri­ta­nii, La­dy Ha­le, a ex­pli­cat, în ar­gu­men­ta­rea de­ci­zi­ei sa­le fa­vo­ra­bi­lă pro­pri­e­ta­ru­lui creștin al co­fe­tă­ri­ei, că aces­ta nu a re­fu­zat să exe­cu­te co­man­da cli­en­tu­lui din cau­za ori­en­tă­rii se­xua­le a aces­tu­ia: ”Ei ar fi re­fu­zat să li­vre­ze o ast­fel de co­man­dă că­tre ori­ce cli­ent, in­di­fe­rent de ori­en­ta­rea se­xua­lă a aces­tu­ia. Obi­e­cția lor es­te față de me­sa­jul de pe tort, nu față de ca­rac­te­ris­ti­ci­le per­so­na­le ale lui Ga­reth Lee”, a ex­pli­cat ju­de­că­toa­rea. ”Dar de­ci­zia noas­tră nu di­mi­nue­a­ză în ni­ci­un fel ne­ce­si­ta­tea de a pro­te­ja de dis­cri­mi­na­re per­soa­ne­le gay și per­soa­ne­le ca­re su­sțin că­să­to­ria gay”, a con­ti­nuat ju­de­că­toa­rea. ”Es­te pro­fund umi­li­tor, și un afront pen­tru dem­ni­ta­tea uma­nă, să re­fu­zi un ser­vi­ciu co­mer­cial unei per­soa­ne din cau­za ra­sei, ge­nu­lui, han­di­ca­pu­lui, ori­en­tă­rii se­xua­le, re­li­gi­ei sau cre­di­nțe­lor ace­lei per­soa­ne. Dar în acest caz nu s-a întâmplat acest lu­cru”, a afir­mat ju­de­că­toa­rea Cu­rții Su­pre­me bri­ta­ni­ce.

Bani pu­blici ri­si­piți pen­tru „drep­tu­ri­le ho­mo­se­xua­li­lor“

De ce­a­lal­tă par­te, ac­ti­vis­tul ho­mo­se­xual a de­cla­rat că de­ci­zia îl fa­ce să se sim­tă ca un ce­tățe­an de mâna a do­ua. To­tuși, Ga­reth Lee a avut de par­tea sa su­sți­ne­rea unei in­sti­tuții pu­bli­ce bri­ta­ni­ce ca­re spri­ji­nă drep­tu­ri­le ho­mo­se­xua­li­lor, Co­mi­sia de Ega­li­ta­te pen­tru Irlan­da de Nord. De alt­fel, ace­as­tă co­mi­sie a chel­tu­it nu mai puțin de 250.000 de li­re ster­li­ne din bani pu­blici pen­tru apă­ra­rea ac­ti­vis­tu­lui gay. Pro­pri­e­ta­rii creștini ai co­fe­tă­ri­ei au pri­mit și ei spri­jin fi­nan­ciar din par­tea unei fun­dații crești­ne de ca­ri­ta­te. To­tuși, în nu­me­roa­se­le ca­zuri în ca­re ac­ti­viștii ho­mo­se­xua­li in­ten­te­a­ză pro­ce­se di­ver­se­lor mici afa­ceri ca­re re­fu­ză să pro­mo­ve­ze con­cep­tul de ”că­să­to­rie ho­mo­se­xua­lă”, pe­te­nții ho­mo­se­xua­li au par­te de fi­na­nțări mult mai ge­ne­roa­se din par­tea di­ver­se­lor gru­pări pro­gre­sis­te, pe când pârâții creștini nu se bu­cu­ră în ge­ne­ral de spri­jin fi­nan­ciar. De alt­fel, mul­te mici afa­ceri ca­re au de­venit țin­ta pro­ce­se­lor in­ten­ta­te de ac­ti­viștii ho­mo­se­xua­li nu și-au mai re­venit fi­nan­ciar, fi­ind afec­ta­te de chel­tu­i­e­li­le enor­me ca­re le-au pro­vo­cat, în ce­le din ur­mă, fa­li­men­tul. Prac­tic, stra­te­gia ac­ti­viști­lor ho­mo­se­xua­li es­te de a ape­la la sis­te­mul de jus­tiție doar pen­tru a in­ti­mi­da per­soa­ne­le - și, prin mi­ci­le afa­ceri, între­a­ga so­ci­e­ta­te ast­fel ca oa­me­nii să nu mai ai­bă cu­ra­jul de a ape­la la li­ber­ta­tea de co­nști­i­nță pen­tru a res­pin­ge ”că­să­to­ria” ho­mo­se­xua­lă.

Sur­se din sis­te­mul ju­ri­dic ame­ri­can con­tac­ta­te de zia­rul Ro­mânia li­be­ră au con­fir­mat de­ja ace­as­tă stra­te­gie, re­fe­rin­du-se la ca­zu­ri­le din Sta­te­le Uni­te: ”Asta es­te stra­te­gia ac­ti­viști­lor LGBT. Înce­pând aces­te pro­ce­se de mul­te ori fri­vo­le, fă­ră nici o ba­ză în Con­sti­tuție, ei înce­ar­că să in­ti­mi­de­ze doar prin pro­ces, în en­gle­ză se spu­ne „the pro­cess is the pu­nis­hment“, adi­că pro­ce­sul es­te pe­de­ap­sa. Și in­di­fe­rent de re­zul­tat, chiar da­că nu le con­vi­ne re­zul­ta­tul fi­nal, fap­tul că au târât pe ci­ne­va în tri­bu­nal, de mul­te ori ani de zi­le, ei îl con­si­de­ră un câștig, pen­tru că alții se ui­tă și văd ce se întâmplă și de­cid de bu­nă­voie să nu se mai im­pli­ce, să nu riște ce­ea ce au ris­cat alții”, a de­cla­rat avo­ca­tul ame­ri­can de ori­gi­ne ro­mână Har­ry Mi­heț, într-un in­ter­viu ex­clu­siv pen­tru „Ro­mânia Li­be­ră“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.