Me­niu nou la Me­ze Ta­ver­na, res­tau­ran­tul gre­cesc din Cen­trul Ve­chi

Romania Libera - Friday Edition - - Gastronomie - Adria­na Po­pes­cu Adre­să și con­tac­te Str. Ni­co­lae To­nit­za, nr. 6, Cen­trul Ve­chi. Tel.: 021.539. 53.53 www.me­ze­ta­ver­na.ro www. fa­ce­book.com/me­ze­ta­ver­na­bu­cu­res­ti www.in­sta­gram. com/me­ze­ta­ver­na

Me­ze es­te un res­tau­rant la ca­re re­vin me­reu cu plă­ce­re pen­tru că mânca­rea es­te bu­nă, proas­pă­tă, iar bu­că­tă­ria gre­ce­as­că e pe pla­cul meu, de la ape­ri­ti­ve­le tra­diți­o­na­le – me­ze – la pre­pa­ra­te­le cu fruc­te de ma­re și de­ser­tu­ri­le de­li­ci­oa­se.

Am do­uă mari pre­fe­ri­nțe cu­li­na­re – brânze­tu­ri­le și fruc­te­le de ma­re, iar Me­ze le are din plin, înce­pând cu fe­ta în fel și chip – în sa­la­te, pră­ji­tă sau pa­ne, în foi­e­ta­je, cu top­pin­guri va­ria­te – dul­cețuri și fruc­te, hal­lo­u­mi, cre­me pi­can­te –, iar fruc­te­le de ma­re sunt proas­pe­te și gus­toa­se – ambe­le fe­luri de cre­veți cu roșii și fe­ta și în sos de vin cu us­tu­roi sunt bu­ne, iar ca­la­ma­rul um­plut cu fe­ta e unul din­tre pre­fe­ra­te­le me­le. Cum toc­mai și-a reîmpros­pă­tat me­ni­ul „de toam­nă-iar­nă”, nu pu­te­am ra­ta de­gus­ta­rea or­ga­ni­za­tă pen­tru pre­zen­ta­rea lui. Pes­te 20 de fe­luri s-au suc­ce­dat la me­se­le noas­tre – nu am avut timp să le încerc pe toa­te, voi mai re­ve­ni, așa că enu­măr câte­va.

Din ca­te­go­ria me­ze­lor, amin­tesc: Fe­ta eka­ne pa­rat­hy­ro – fe­ta pa­ne, cu dul­ce­ață de roșii, e un de­li­ciu sur­prin­ză­tor cu dul­ce­ața „va­ni­la­tă” – am si­mțit-o eu, Tyi­ti Pi­tes – plă­cin­te cu fe­ta pi­can­tă și mă­rar în foi­e­taj cu cre­mă de iaurt, Ko­lo­kyo­to kef­te­des – chif­te­luțe cu do­vle­cei și fe­ta, tot cu cre­mă de iaurt și gus­toa­sa sa­la­tă Hta­po­di – ca­ra­ca­tiță cu li­me, pă­trun­jel și ce­a­pă roșie.

Din­tre pre­pa­ra­te­le la gră­tar: Mpif­te­ki – chif­te­luțe din car­ne um­plu­te cu fe­ta la gră­tar cu sos de brânză și pa­ta­tes den­tro­li­va­no – car­to­fi cu roz­ma­rin și Ko­to­po­u­lo me bei­kon – fri­gă­rui de pui în ba­con, ser­vi­te cu cre­mă de iaurt pi­cant, sal­sa și pi­tă gre­ce­as­că, la gră­tar. O no­uă ca­te­go­rie de su­pe și ci­or­be și-a fă­cut loc în me­niu: Ga­ri­das So­u­pas e su­pa-cre­mă de le­gu­me cu cre­veți și Ga­ri­das So­u­pas A’la grec – ci­or­ba gre­ce­as­că cu cre­veți, rein­ven­ta­tă în stil Me­ze. La de­ser­turi, nu au lip­sit cla­si­ca Por­to­ka­lo­pi­ta – tar­ta sa­vu­roa­să cu por­to­ca­le, tar­ta Me­ze cu ci­o­co­la­tă și cre­mă de lă­mâie cu bis­cu­iți și Ga­lak­to­bo­u­re­ko – plă­cin­ta cro­can­tă cu lap­te, griș și coa­că­ze ne­gre.

Pre­fe­ra­te­le me­le

Sa­la­ta de ca­ra­ca­tiță cu li­me, pă­trun­jel și ce­a­pă roșie Ca­la­ma­rul um­plut cu fe­ta Sa­la­ta de ro­dii cu le­gu­me, sos de ro­dii și fis­tic

Brânza fe­ta pa­ne, cu dul­ce­ață de roșii

Fe­ta ti­ga­ni­ti - fe­ta în foi­e­taj, ma­ri­na­tă în mi­e­re de pin, oțet bal­sa­mic cu se­mi­nțe de su­san

Îngheța­ta din lap­te și or­hi­dee săl­ba­ti­ce cu mas­tic din Chi­os, cu dul­ce­ață de por­to­ca­le

Por­to­ka­lo­pi­ta Am mai vă­zut câte­va fe­luri in­te­re­san­te, pe ca­re le voi tes­ta cu pri­ma oca­zie, pre­cum Ke­fa­lo­tiri sa­ga­na­ki – brânză pră­ji­tă de ca­pră și oaie, ser­vi­tă cu smo­chi­ne dulci și brânza gra­vi­e­ra pră­ji­tă în crus­tă de făi­nă de roșco­ve, ful­gi de ovăz și se­mi­nțe de mac, ser­vi­tă cu dul­ce­ață de tran­da­firi. Evi­dent, cum vor­bim de un res­tau­rant gre­cesc, nu lip­sesc măs­li­ne­le și hu­mu­sul, mu­sa­caua, ham­si­i­le și sar­di­ne­le, pre­pa­ra­te­le cu mi­el și vițel și fri­gă­ru­i­le ti­pi­ce so­u­vla­ki.

Prețuri ori­en­ta­ti­ve: de la 19 lei un fel cu brânză, 27 lei sa­la­ta de ca­ra­ca­tiță, 29 lei sa­la­ta gre­ce­as­că, 33 de lei mus­caua de vi­tă cu vi­ne­te, 6 lei pi­ta la gră­tar, de la 18 lei un de­sert, 12 lei un „shot” de ou­zo și de la 70 lei o sti­clă de vin.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.