STATISTICĂ

Romania Libera - Friday Edition - - Sănătate -

In­fer­ti­li­ta­tea es­te o boa­lă ce a fost cla­sa­tă de Orga­ni­za­ţia Mon­dia­lă a Să­nă­tă­ţii pe lo­cul 5 în to­pul di­za­bi­li­tă­ţi­lor la ni­vel glo­bal, iar în Ro­mânia unul din șa­se cu­pluri se lup­tă cu ace­as­tă pro­ble­mă. Con­form da­te­lor de la Insti­tu­tul Nați­o­nal de Statistică, ra­ta de fer­ti­li­ta­te în ca­zul fe­mei­lor cu vârsta între 30 și 34 de ani, în anul 2017, a fost de 60,1 năs­cuți vii la 1.000 de fe­mei din ace­as­tă ca­te­go­rie, la ni­ve­lul între­gii țări. Vârsta me­die a ma­mei la pri­ma naște­re a fost, în 2017, de 27,1 de ani (în crește­re de la 22,3 ani, cât era în 1990).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.