Bi­e­na­la Na­ţi­o­na­lă de Arhi­tec­tu­ră 2018, un re­al suc­ces

Arhi­tec­tu­ra ro­mâneas­că re­zi­den­ţia­lă es­te pe mâini bu­ne

Romania Libera - Friday Edition - - Casa Mea - Ion Dia­man­di

Des­fășu­ra­tă în mo­der­ne­le să­li ale TNB, edi­ţia din acest an a Bi­e­na­lei Na­ţi­o­na­le de Arhi­tec­tu­ră s-a bu­cu­rat de o or­ga­ni­za­re ex­ce­len­tă, proi­ec­te ex­trem de va­lo­roa­se în pas cu ten­din­ţe­le ac­tua­le în do­me­niu, pre­cum și o par­ti­ci­pa­re nu­me­roa­să.

Foai­e­rul Te­a­tru­lui Na­ţi­o­nal un­de a fost găz­du­i­tă ex­po­zi­ţia cu pa­no­uri re­pre­zen­tând proi­ec­te­le ex­pu­se pe ce­le trei sec­ţi­uni ale bi­e­na­lei – Arhi­te­cu­ră re­zi­den­ţia­lă, Con­struc­ţii pu­bli­ce și De­sign in­te­ri­or – a fost în per­ma­nen­ţă plin da­to­ri­tă afluen­ţei ce­lor in­te­re­sa­ţi de ast­fel de lu­crări între ca­re s-au aflat și mul­ţi ti­neri. De alt­fel, așa cum au de­cla­rat, chiar și or­ga­ni­za­to­rii au fost sur­pri­nși de nu­mă­rul ma­re de par­ti­ci­pan­ţi la eveni­ment, sa­la în ca­re au fost de­cer­na­te pre­mi­i­le do­ve­din­du-se neîncă­pă­toa­re ast­fel încât nici chiar unii din­tre pre­mian­ţi nu au mai avut loc.

Proi­ec­te „la înăl­ţi­me“

Mul­te din­tre proi­ec­te s-au do­ve­dit a fi la înăl­ţi­me, ast­fel încât ju­ri­ul s-a între­bu­in­ţat se­ri­os pen­tru a re­a­li­za o ie­rar­hie. De men­ţi­o­nat es­te nu nu­mai va­loa­rea înal­tă a proi­ec­te­lor (mul­te fi­ind, de exem­plu la Arhi­tec­tu­ră re­zi­den­ţia­lă, pe li­nia foar­te mo­der­nă a ca­se­lor cu des­chi­deri vi­tra­te pa­no­ra­mi­ce), dar și va­ri­e­ta­tea aces­to­ra și abor­dări de­o­se­bit de ac­tua­le, cum es­te ca­zul re­no­vă­rii și res­tau­ră­rii ca­se­lor ve­chi, con­struc­ţia de ca­se în me­diu ru­ral sau re­a­li­za­rea de de­co­ruri con­tem­po­ra­ne în ca­zul unor ca­se tra­di­ţi­o­na­le. Ori­cum nu pu­ţini din­tre cei ca­re se ui­tau nu­mai la fo­to­gra­fi­i­le de ca­se sau de in­te­ri­oa­re ar fi pi­er­dut pa­ri­ul con­si­de­rând că aces­tea nu ar fi fost re­a­li­za­te în Ro­mânia.

La Sec­ţi­u­nea Arhi­tec­tu­ră re­zi­den­ţia­lă ju­ri­ul a no­mi­na­li­zat 9 lu­crări, pre­mi­ul sec­ţi­u­nii (ex ae­quo) re­venind Ca­sei uni­fa­mi­lia­le/ re­cu­pe­ra­rea me­mo­ri­ei unei ca­se ve­chi (arh. Atti­la Kim), așa cum de­cla­ră au­to­rii o lu­cra­re em­ble­ma­ti­că pen­tru ilus­tra­rea le­gă­tu­rii între ve­chi și nou, între moște­ni­re și cre­ație con­tem­po­ra­nă, pre­cum și Imo­bi­lu­lui de lo­cu­in­ţe de pe stra­da Lo­u­is Pas­teur, proi­ect sem­nat de arh. Ra­du Te­a­că (Artli­ne). Pre­mi­ul spon­so­ru­lui Rey­na­ers a re­venit Lo­cu­in­ţei în Ște­fă­nești, ju­de­ţul Argeș, re­a­li­za­te de că­tre arh. Că­tă­lin-Paul Coz­ma și arh. Mi­ha­e­la-Eli­za Bu­zi­lă, o ca­să ca­re înde­pli­nește de­zi­de­ra­te: es­te o ca­să eco­lo­gi­că, cu con­sum foar­te mic de ener­gie, o ca­să in­te­li­gen­tă și, în ace­lași timp, cu mari des­chi­deri vi­tra­te pa­no­ra­mi­ce.

Foar­te in­te­re­san­te sunt și proi­ec­te­le Ca­sa Ti­miș (arh. Iri­na Fi­lo­fi și arh. Că­tă­lin Tran­da­fir), o ca­să ca­re „se naște din deal“, Ca­sa AK cu vo­lu­me­trii de­o­se­bi­te (arh. Clau­diu To­ma), O sim­plă ca­să la ţa­ră (arh. Sul­ta­na Cre­an­gă) cu o ca­să ca­re trăi­ește în sim­bi­o­ză cu ge­ne­roa­sa na­tu­ră a lo­cu­lui, pre­cum și Fi­li­go­ria lui Ga­bor Tot­hfa­lu­si.

Pre­mi­ul sec­ţi­u­nii De­sign In­te­ri­or (un­de au fost 5 no­mi­na­li­zări) a re­venit proi­ec­tu­lui Apar­ta­ment din Brașov în ca­re arh. Ra­du Te­a­că a tran­sfor­mat un spațiu exis­tent într-un apar­ta­ment ca­rac­te­ri­zat de flu­i­di­ta­tea spați­i­lor, su­pra­fețe­lor și a ma­te­ria­le­lor.

Din­tre no­mi­na­li­zări a sur­prins plă­cut proi­ec­tul de Res­tau­ra­re ca­să tra­di­ţi­o­na­lă, au­tor Adi­na Be­ca (Zen­box), a că­rui te­mă prin­ci­pa­lă a fost adu­ce­rea gos­po­dă­ri­ei la sta­rea ini­ţia­lă, dar și o abor­da­re con­tem­po­ra­nă a spa­ţi­u­lui in­te­ri­or.

Ca­sa AK, Clau­diu To­ma

Ca­sâ Ște­fa­nești, Argeș, Că­tă­lin Paul Coz­ma și Mi­ha­e­la Bu­zi­lă

Ca­să Ti­miș, Iri­na Fi­lo­fi și Că­tă­lin Tran­da­fir

Re­cu­pe­ra­rea me­mo­ri­ei unei ca­se ve­chi, Atti­la Kim

O ca­să la ta­ră 2, arh. Sul­ta­na Cre­an­gă

Imo­bil Lo­u­is Blanc, arh. Ra­du Te­a­că

Res­tau­ra­re ca­să tra­diți­o­na­lă, Adria­na Be­ca

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.