Re­no­va­rea și re­or­ga­ni­za­rea spa­ţi­i­lor de de­po­zi­ta­re

Romania Libera - Friday Edition - - Casa Mea -

Fie că trăim într-o lo­cu­in­ţă ma­re sau într-o gar­so­ni­e­ră, ne­voia de de­po­zi­ta­re es­te tot mai ma­re, că­ma­ra sau de­ba­raua fi­ind so­lu­ţia ca­re se im­pu­ne în ast­fel de si­tua­ţii. Re­or­ga­ni­za­rea și re­no­va­rea aces­tor spa­ţii de de­po­zi­ta­re pot de­gre­va lo­cu­in­ţa de cor­pu­ri­le de mo­bi­li­er ma­si­ve, de exem­plu de și­fo­ni­er în ca­zul unor spa­ţii mici.Vom da un ast­fel de exem­plu pen­tru o lo­cu­in­ţă de di­men­si­uni mici ca­re, to­tuși, be­ne­fi­cia de ast­fel de spa­ţii de de­po­zi­ta­re dar ca­re, însă, nu erau ame­na­ja­te și ex­ploa­ta­te co­res­pun­ză­tor.

Un mic plan tre­bu­ie întoc­mit înain­te de înce­pe­rea lu­cră­ri­lor. În ca­zul de fa­ţă, de­ba­raua cu su­pra­fa­ţa de 0,98 mp și că­ma­ra cu su­pra­fa­ţa de 0,86 mp, au fost su­pu­se unui ra­di­cal pro­ces de re­a­me­na­ja­re. Pen­tru a câști­ga și câţi­va cen­ti­me­tri de spa­ţiu în plus, ve­chi­le uși au fost înlă­tu­ra­te împreu­nă cu to­cu­ri­le lor, iar gla­fu­ri­le go­lu­ri­lor re­zul­ta­te au fost re­fi­ni­sa­te. Pe par­do­se­a­lă a fost mon­tat par­chet la­mi­nat, iar pe­re­ţii au fost fi­ni­sa­ţi cu ta­pet de cu­loa­re al­bă a că­rui tex­tu­ră imi­tă ten­cu­ia­la struc­tu­ra­tă.

Nu de pu­ţi­ne ori în ame­na­jări apa­re pro­ble­ma gă­si­rii unei so­lu­ţii de sus­ţi­ne­re, că­ma­ra fi­ind un caz ti­pic (în spe­cial în ca­zul lo­cu­in­ţe­lor mai ve­chi cu pe­re­ţi din că­ră­mi­dă, de exem­plu), întru­cât de­se­ori raf­tu­ri­le tre­bu­ie să su­por­te greu­tă­ţi­le mari ale bor­ca­ne­lor.Ast­fel se pot fo­lo­si plă­ci­le Ha­bi­to de la Ri­gips ca­re asi­gu­ră sus­pen­da­rea di­rect cu hol­tșu­ru­buri și pot pre­lua o sar­ci­nă si­gu­ră de 15 kg pe fi­e­ca­re hol­tșu­rub 5 x 30 mm fi­xat în pla­că.

În ca­zul pre­zen­tat, du­pă ce a fost sta­bi­li­tă po­zi­ţia fi­e­că­rui raft, s-a tre­cut la mă­su­ra­rea și mar­ca­rea lo­cu­ri­lor în ca­re au fost mon­ta­te con­so­le­le. Bla­tu­ri­le raf­tu­ri­lor au fost re­a­li­za­te pe co­man­dă, dar ele se pot gă­si acum cu ușu­rin­ţă în ma­ga­zi­ne­le de tip DO-IT-YOURSELF. Ele au fost fi­xa­te pe con­so­le­le an­te­ri­or mon­ta­te cu aju­to­rul șu­ru­bu­ri­lor au­to­fi­le­tan­te. În fos­ta că­ma­ră a fost mon­ta­tă o ba­ră pen­tru ume­rașe, iar în spa­ţi­ul din­tre co­loa­na de ae­ri­si­re și pe­re­te­le fron­tal au fost mon­ta­te șap­te raf­turi. În de­ba­ra au fost mon­ta­te trei raf­turi mari, o ba­ră pen­tru ume­rașe, iar pe unul din pe­re­ţii la­te­ra­li șap­te raf­turi de di­men­si­uni mai mici.Ast­fel,spa­ţi­ul ce­lor do­uă încă­peri a fost ex­ploa­tat cu ma­xi­mă efi­ci­en­ţă. Pen­tru acce­sul la ce­le do­uă spa­ţii a fost con­stru­it un sis­tem de do­uă uși cu­li­san­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.