Lo­lek și Bo­lek

Romania Libera - Friday Edition - - Lumea Copiilor -

La înce­pu­tul ani­lor ’70, to­ţi puștii eram înne­bu­ni­ţi de de­se­ne­le ani­ma­te cu Lo­lek și Bo­lek. Când aven­tu­ri­le lor erau di­fu­za­te la te­le­vi­zor, la emi­si­u­nea „O mie și una de seri“, lă­sam bal­tă ori­ce ocu­pa­ţie, adi­că joa­ca sau lec­ţi­i­le, și ne pos­tam în fa­ţa ecra­ne­lor, ur­mă­rind cu su­fle­tul la gu­ră no­ul epi­sod din aven­tu­ri­le ce­lor doi fra­ţi.

Per­so­na­je­le

Lo­lek (di­mi­nu­tiv de la Ka­rol) era fra­te­le cel mic, bon­doc și gră­suţ. Bo­lek (di­mi­nu­tiv de la Bo­les­law) era fra­te­le cel ma­re, înalt și slab. Ei s-au năs­cut în 1962, sub pe­ni­ţa lui Wla­dys­law Ne­hre­bec­ki, cre­a­tor de de­se­ne ani­ma­te pen­tru te­le­vi­zi­u­nea po­lo­ne­ză.

Pri­ma se­rie de de­se­ne ani­ma­te a fost di­fu­za­tă în 1963-1964 și era com­pu­să din epi­soa­de scur­te, de 9-10 mi­nu­te. Pre­cum Char­lie Cha­plin sau Stan și Bran din epo­ca fil­me­lor mu­te, Lo­lek și Bo­lek nu vor­be­au, iar mi­cii te­les­pec­ta­tori tre­bu­iau să înţe­le­a­gă din mișcă­ri­le lor ac­ţi­u­nea fil­mu­lui.

Enor­mul suc­ces cu ca­re a fost pri­mi­tă ace­as­tă pri­mă se­rie, atât în rândul mi­ci­lor te­les­pec­ta­tori, cât și în rândul cri­ti­cii (în 1964 a fost pre­miat la Fes­ti­va­lul Fil­mu­lui de Scur­tme­traj de la Ve­ne­ţia), i-a con­vins pe cre­a­tori să re­a­li­ze­ze noi se­rii: „Lo­lek și Bo­lek în va­can­ţă“(1965-1966), „Lo­lek și Bo­lek în ju­rul lu­mii“(1968-1970), „Lo­lek și Bo­lek în lu­mea bas­me­lor“(19701971), „Aven­tu­ri­le lui Lo­lek și Bo­lek“(1972-1980).

În 1973, la ce­re­rea in­sis­ten­tă a te­les­pec­ta­toa­re­lor, cre­a­to­rii de­se­nu­lui ani­mat au adău­gat-o cu­plu­lui Lo­lek & Bo­lek pe fe­ti­ţa To­la, pe ca­re cei doi fra­ţi au întâlnit-o în pă­du­re.

Du­pă 1980 vor fi cre­a­te noi se­rii de epi­soa­de cu aven­tu­ri­le neas­tâmpă­ra­ţi­lor fra­ţi și, de ace­as­tă da­tă, per­so­na­je­le vor fi înzes­tra­te cu da­rul vor­bi­rii.

De­se­ne­le ani­ma­te au fost di­fu­za­te nu doar în ţă­ri­le co­mu­nis­te, ci și în alte zeci de ţări din între­a­ga lu­me. La înce­pu­tul ani­lor ’80, în Ira­nul is­la­mist, con­dus cu mână de fi­er de aya­tol­la­hul Kho­meini, „Lo­lek și Bo­lek“a fost unul din­tre ra­re­le de­se­ne ani­ma­te străi­ne ca­re ave­au per­mi­si­u­nea de a fi di­fu­za­te la te­le­vi­zor.

Evi­dent, au fost cre­a­te nu­me­roa­se ju­că­rii și pă­pușe­le, căr­ţi ilus­tra­te, căr­ţi de co­lo­rat, jo­curi pe cal­cu­la­tor cu cei doi puști. Iar în anul 2011 pri­mă­ria orașu­lui Bi­el­sko-Bia­la ri­di­ca un mo­nu­ment în onoa­rea ce­lor doi pri­chin­dei ca­re au dus nu­me­le Po­lo­ni­ei pe toa­te me­ri­dia­ne­le lu­mii.

În Ro­mânia, se­ria­lul de de­se­ne ani­ma­te a mar­cat atât de mult ima­gi­na­rul co­pi­i­lor, încât unii din­tre ei, de­veni­ţi adul­ţi, și-au bo­te­zat fir­me­le fo­lo­sind nu­me­le per­so­na­je­lor: „Lo­lek & Bo­lek Com SRL“ – înfi­in­ţa­tă în 1996 la Pe­troșani, „Lo­lek și Bo­lek Trans SRL“– înfi­in­ţa­tă în ju­de­ţul Pra­ho­va în 2007 etc.

„Bo­lek și Lo­lek în ju­rul Pă­mântu­lui“

În anul 2000, edi­tu­ra Aqu­il­la ’93 din Ora­dea a pro­pus co­pi­i­lor te­les­pec­ta­to­ri­lor din anii ’70 vo­lu­mul „Bo­lek și Lo­lek în ju­rul Pă­mântu­lui“, scris de Lud­wic Ci­chy.

Car­tea se des­chi­de cu cei doi eroi aju­nși în Ţa­ra Can­gu­ri­lor, adi­că în Aus­tra­lia. Din pri­me­le pa­gini, ei se con­frun­tă cu un bu­me­rang bu­clu­caș, ca­re, evi­dent, le pro­voa­că cu­cu­ie. Bu­me­ran­gul apar­ţi­nea unui abo­ri­gen. Lo­lek și Bo­lek nu sunt lua­ţi pri­zo­ni­eri de băști­nași, ca în ori­ce altă car­te de aven­turi, ci sunt in­vi­ta­ţi la ma­să, un­de sunt ser­vi­ţi cu om­le­tă din ouă de struţ și de­sert din ter­mi­te. În sa­tul abo­ri­ge­ni­lor, Lo­lek și Bo­lek se împri­e­te­nesc cu puști­ul Kan­ga, ca­re de­vi­ne ghi­dul lor și le ara­tă tot fe­lul de ani­ma­le stra­nii, ne­mai­vă­zu­te, pre­cum or­ni­to­rin­cul, aga­ma – zmeul aus­tra­lian, câi­nii Din­go, ur­su­le­ţul Koa­la etc.

Urmă­toa­rea că­lă­to­rie a ce­lor doi fra­ţi cu­ri­oși es­te la Po­lul Nord, pe ur­me­le uni­cor­nu­lui po­lar. Ei au ajuns aco­lo cu eli­cop­te­rul, având ca mi­si­u­ne să fo­to­gra­fi­e­ze nar­va­lul. Și-au con­stru­it un iglu, s-au ju­cat cu fo­ci­le, s-au con­frun­tat cu un urs po­lar și, în fi­nal, au fo­to­gra­fiat nu unul, ci doi nar­va­li!

Înghe­ţa­ţi de frig, Lo­lek și Bo­lek ple­a­că în Afri­ca, la un sa­fari. Au schim­bat eli­cop­te­rul cu un je­ep și au ob­ser­vat de aproa­pe ele­fan­ţi, ri­no­ceri, hi­po­po­ta­mi, cro­co­di­li și o fa­mi­lie re­ga­lă de lei. Pen­tru că li s-a stri­cat je­ep-ul, s-au întors aca­să cu… o că­mi­lă, prin deșert.

De la căl­du­ră, fra­ţii aven­tu­roși au tre­cut iar la frig și au por­nit într-o ex­pe­di­ţie în Mun­ţii Hi­ma­laya. La un mo­ment dat au că­zut de pe ia­kul ce-i tran­spor­ta și erau ga­ta-ga­ta să ca­dă în pră­pas­tie, no­roc că i-a sal­vat Ye­ti, omul ză­pe­zi­lor. Aces­ta însă, dis­cret, a dis­pă­rut ime­diat de la lo­cul fap­tei, ca și cum nu ar fi exis­tat ni­ci­o­da­tă.

Pen­tru urmă­toa­rea că­lă­to­rie Lo­lek și Bo­lek au tra­ver­sat oce­a­nul, ajun­gând în Ame­ri­ca, în „Wild West“, pe ur­me­le unei tur­me de bi­zoni. Pe drum se întâlnesc cu un trib de in­di­eni, ca­re însă le de­vin re­pe­de pri­e­teni, iar apoi eli­be­re­a­ză pa­sa­ge­rii unei di­li­gen­ţe, luați pri­zo­ni­eri de un ban­dit la dru­mul ma­re. Când gă­sesc – în sfârșit – bi­zo­nii, sunt fu­gă­ri­ţi de aceștia, dar sca­pă cu via­ţă la bor­dul „ca­lu­lui de fi­er“– un tren ce stră­ba­te pre­ria.

Ulti­ma că­lă­to­rie (din ace­as­tă car­te) au efec­tuat-o cu­ra­joșii ex­plo­ra­tori în adâncul oce­a­nu­lui, la bor­dul unui mi­ni­sub­ma­rin, cu des­ti­na­ţia „Ma­re­le Banc Co­ra­li­er“. Aco­lo ei au pu­tut ob­ser­va pe înde­le­te tot fe­lul de vi­e­ţu­i­toa­re ma­ri­ne: că­lu­ţi de ma­re, pa­pa­ga­li su­bac­va­tici sau dia­vo­li de ma­re, dar și o ba­le­nă, o broas­că ţes­toa­să și… un re­chin. Evi­dent, aces­ta i-a hăi­tu­it, dar au fost sal­va­ţi de un sur­fer, po­ves­tea ter­mi­nându-se cu hap­py-end, ca toa­te căr­ţi­le pen­tru co­pii.

De no­tat fap­tul că vo­lu­mul es­te foar­te bi­ne ti­pă­rit (în Slo­venia), în între­gi­me în cu­lori și cu co­per­te car­to­na­te – un ade­vă­rat al­bum de co­lec­ţie!

Cre­a­to­rul

Wla­dys­law Ne­hre­bec­ki s-a năs­cut pe 14 iu­nie 1923. A fost unul din­tre pi­o­ni­e­rii fil­mu­lui de ani­ma­ţie din ţa­ra sa, lu­crând ca de­se­na­tor, sce­na­rist și re­gi­zor la stu­di­o­ul de de­se­ne ani­ma­te din orașul Bi­el­sko-Bia­la, al că­rui di­rec­tor va fi în anii 1961-1963.

Pri­mul său film, „A1“, îl va re­a­li­za în 1949. Ulte­ri­or, până când va muri (28 de­cem­brie 1978), nu­me­le său va apă­rea pe ge­ne­ri­cul a zeci de fil­me de ani­ma­ţie, de scur­tme­traj sau lun­gme­traj. Va ră­mâne însă în is­to­ria ani­ma­ţi­ei mon­dia­le cu amu­zan­te­le pe­ri­pe­ţii ale ce­lor doi fra­ţi Lo­lek și Bo­lek – ca­re, apro­po, se pa­re că au fost in­spi­ra­ţi chiar de pro­pri­ii co­pii. Do­do Ni­ţă

Cri­ti­cul și is­to­ri­cul de ban­dă de­se­na­tă Do­do Ni­ţă re­vi­zi­te­a­ză pen­tru co­pi­ii de azi po­vești­le și per­so­na­je­le ca­re au fas­ci­nat ge­ne­ra­ţii între­gi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.