Ro­mânia, prin­tre ce­le mai apre­cia­te ţări par­ti­ci­pan­te

Romania Libera - Friday Edition - - Timp Liber - Li­via Să­vu­les­cu

Cu o is­to­rie de pes­te 120 de ani, La Bi­en­na­le di Ve­ne­zia in­vi­tă anual zeci de țări la o dis­cuție prin in­ter­me­di­ul proi­ec­te­lor de ar­tă și arhi­tec­tu­ră, tran­sfor­mând orașul într-o ex­po­ziție ce pri­mește su­te de mii de vi­zi­ta­tori pe toa­tă du­ra­ta ei. Ro­mânia par­ti­ci­pă, de aproa­pe 100 de ani la Bi­e­na­la de Ar­tă și, fă­ră între­ru­pe­re, înce­pând din 1991, la Bi­e­na­la de Arhi­tec­tu­ră. „MNEMONICS“, proi­ec­tul ce re­pre­zin­tă Ro­mânia la Expo­ziția In­ter­nați­o­na­lă de Arhi­tec­tu­ră, se nu­mă­ră prin­tre ce­le mai apre­cia­te din­tre ex­po­ziți­i­le pre­zen­ta­te la cea de-a 16 ediție de că­tre ce­le 60 de țări par­ti­ci­pan­te, pa­vi­li­o­nul ro­mânesc fi­ind con­si­de­rat de pre­sa ita­lia­nă drept cea mai dis­trac­ti­vă ex­po­ziție. „Ma­re­le me­rit al MNEMONICS es­te ra­di­o­gra­fia cal­dă, uma­nă pe ca­re o fa­ce spați­u­lui pu­blic li­ber din orașe­le ro­mânești, de-a lun­gul ul­ti­me­lor de­ce­nii. O ra­di­o­gra­fie cu ca­re pu­bli­cul em­pa­ti­ze­a­ză ra­pid și ca­re de­cla­nșe­a­ză amin­tiri pu­ter­ni­ce din co­pi­lă­rie pen­tru ge­ne­rații între­gi de vi­zi­ta­tori.“, a de­cla­rat Atti­la Kim, co­mi­sa­rul Ro­mâni­ei la Bi­e­na­la de Arhi­tec­tu­ră de la Ve­neția. Por­nind de la te­ma spați­u­lui li­ber, „MNEMONICS“fa­ce o ana­li­ză a evo­luți­ei sta­tu­tu­lui spați­u­lui pu­blic în con­tex­tul is­to­ri­ei ar­hi­tec­tu­rii și ur­ba­nis­mu­lui din pe­ri­oa­da 1950-2000: dez­vol­ta­rea pro­gra­ma­ti­că a orașe­lor, den­si­fi­ca­rea sis­te­ma­ti­că pro­gre­si­vă a țe­su­tu­lui urban în ma­jo­ri­ta­tea orașe­lor ță­rii în pe­ri­oa­da 1950-1980 și tran­sfor­ma­rea ur­ba­nă prea puțin con­tro­la­tă din­tre 1990 și 2000. Pen­tru ana­li­ză și ilus­tra­re, proi­ec­tul fo­lo­sește in­stru­men­te, cri­te­rii și fil­tre de înțe­le­ge­re a lu­mii des­prin­se din amin­ti­ri­le din co­pi­lă­rie, din jo­cu­ri­le co­pi­lă­ri­ei din fața blo­cu­lui cu­nos­cu­te de mu­lți din­tre noi. Ast­fel, expo­ziția pro­pu­ne o sce­no­gra­fie ese­nția­li­za­tă a spați­u­lui li­ber din­tre blo­cu­ri­le orașe­lor ro­mânești: pe­reții pa­vi­li­o­nu­lui din Giar­dini del­la Bi­en­na­le pre­zin­tă fața­de ale clă­di­ri­lor din di­fe­ri­te pe­ri­oa­de, ală­turi de ma­te­ria­le in­for­ma­ti­ve ale fe­no­me­ne­lor ur­ba­ne spe­ci­fi­ce fi­e­că­rei pe­ri­oa­de, în timp ce in­te­ri­o­rul pe­ri­me­tru­lui e po­pu­lat de obi­ec­te de re­cu­zi­tă cu pu­ter­ni­că încăr­că­tu­ră emoți­o­na­lă: ba­ra de bă­tut co­voa­re, ro­ta­ti­va de me­tal, le­a­gă­ne­le, o ma­să de ping-pong, dar și o ma­să pe ca­re vi­zi­ta­to­rii își pot con­fi­gu­ra, cu aju­to­rul unor blo­curi mi­nia­tu­ra­le din car­ton, car­ti­e­rul sau stra­da pe ca­re au co­pi­lă­rit. Din loc în loc, pe­reții sunt pre­să­rați cu ca­se­te cu car­to­nașe ca­re pre­zin­tă jo­cu­ri­le co­pi­lă­ri­ei, ilus­tra­te: de la ce­le­brul Șo­tron, la Rațe­le și Vână­to­rii, Elas­ti­cul, Cas­te­lul, 123 La Pe­re­te Stai și mul­te alte­le ca­re po­pu­lau ade­sea spați­i­le din­tre blo­curi, de­veni­te spații de joa­că spon­ta­ne, un­de atâtea ge­ne­rații de co­pii au cres­cut, con­stru­in­du-și lu­mi ima­gi­na­re și creând po­vești pli­ne de fan­te­zie.

Ro­meo Cuc, cu­ra­to­rul ex­po­ziți­ei spu­ne că prin in­ter­me­di­ul „MNEMONICS“, echi­pa de proi­ect înce­ar­că să ex­tin­dă aria de ac­ces a dis­cuți­i­lor des­pre arhi­tec­tu­ră. Bi­e­na­la de la Ve­neția es­te des­chi­să până pe 25 noi­em­brie.

Atti­la Kim

Ro­meo Cuc

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.