Con­cur­sul #FRESH a ajuns la a do­ua edi­ţie

Romania Libera - Friday Edition - - Timp Liber -

Eli­te Art Gal­le­ry lan­se­a­ză cea de-a do­ua ediție a con­cur­su­lui de ar­tă vi­zua­lă #FRESH de­di­cat ar­tiști­lor ta­len­tați, cu vârsta cu­prin­să între 18 și 35 de ani. Com­pe­tiția se adre­se­a­ză pic­to­ri­lor și gra­fi­ci­e­ni­lor din Ro­mânia și ur­mă­rește des­co­pe­ri­rea și pro­mo­va­rea ti­ne­ri­lor ar­tiști, cu sco­pul de a le crește vi­zi­bi­li­ta­tea pe piața de ar­tă și de a le oferi noi opor­tu­ni­tăți de dez­vol­ta­re în ca­ri­e­ră. Înscri­e­ri­le se mai pot fa­ce până pe 18 noi­em­brie, ur­mând ca în pe­ri­oa­da 19 noi­em­brie – 20 de­cem­brie, co­mi­sia de se­le­cție al­că­tu­i­tă din per­so­na­li­tăți mar­can­te din lu­mea ar­tei, mem­bri UAP, să ale­a­gă câști­gă­to­rii. Pen­tru mai mul­te in­for­mații, cei in­te­re­sați pot tri­mi­te un e-mail pe adre­sa: eli­te­ar­tga­le­rie@eli­te­art.org

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.