TRISTAN ȘI ISOLDA

Romania Libera - Friday Edition - - Program Tv -

/ COPROD., 2006 / REGIA KEVIN REYNOLDS ’: CU JAMES FRANCO , SOPHIA MILES , RUFUS SEWELL ,: HENRY CAVILL , DA­VID O HARA , MARK STRONG , HENRY CAVILL

AVEN­TURI/DRAMĂ. În Anglia se­co­lu­lui VII, du­pă re­tra­ge­rea ocu­pan­ţi­lor ro­mani, mai mul­te tri­buri de răz­boi­nici bri­toni lup­tă pen­tru pu­te­re, în timp ce ţa­ra e con­du­să de Don­nchadh, re­ge­le cel­ţi­lor din Irlan­da. Lord Mar­ke și fi­ul său adop­tiv Tristan înce­ar­că să uneas­că tri­bu­ri­le într-o sin­gu­ră na­ţi­u­ne și să eli­be­re­ze ţa­ra de sub do­mi­na­ţia cel­ti­că. Dar tână­rul Tristan as­cun­de un se­cret: ră­nit într-o bă­tă­lie, fu­se­se sal­vat și îngri­jit de fru­moa­sa Isolda, ni­meni alta de­cât fi­i­ca re­ge­lui Don­nchadh, dușma­nul lui Mar­ke. Du­pă o scur­tă și pa­si­o­na­lă idi­lă, Tristan s-a întors în Anglia, fă­ră să afle ci­ne es­te, de fapt, blon­da Isolda ca­re i-a cu­ce­rit ini­ma. La scurt timp du­pă ace­ea, re­ge­le Don­nchadh pro­mi­te mâna fi­i­cei sa­le câști­gă­to­ru­lui unui tur­nir, la ca­re in­vi­tă to­ţi ca­va­le­rii de se­a­mă ai Angli­ei. Tristan câști­gă mâna dom­ni­ţei în nu­me­le lui Mar­ke, înde­pli­nind ast­fel do­rin­ţa aces­tu­ia de uni­fi­ca­re a te­ri­to­ri­i­lor. Puși într-o si­tua­ţie im­po­si­bi­lă, cei doi îndră­gos­ti­ţi înce­ar­că să-și înă­bușe sen­ti­men­te­le, din loia­li­ta­te fa­ţă de Lord Mar­ke, dar pa­ti­ma nu se la­să stă­vi­li­tă...

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.