Tu între­bi, cer­ce­tă­to­rii bri­ta­nici răs­pund

Romania Libera - Friday Edition - - Academia Caţavencu -

Cât de ma­re poa­te fi un ou mic?

De când am vă­zut pen­tru pri­ma oa­ră re­cla­ma cu pri­ci­na am cău­tat să aflu cât de ma­re es­te un ou mic. Du­pă înde­lun­gi cer­ce­tări, pu­tem să-i dăm un răs­puns fe­tiței. Un ou mic poa­te să fie mai ma­re de­cât un alt ou mic.

Cum pot afla da­că fac­tu­ra la ener­gie elec­tri­că es­te um­fla­tă?

Cer­ce­tă­to­rii bri­ta­nici îți pro­pun ur­mă­to­rul ex­pe­ri­ment. Atunci când îți so­sește fac­tu­ra în că­suța poșta­lă, ri­dic-o, des­fă pli­cul și apa­să ta­re pe ea. O poți fa­ce chiar și cu pi­ci­oa­re­le. Da­că se mi­cșo­re­a­ză și scoa­te un su­net si­mi­lar cu cel al unui ba­lon ca­re pi­er­de aer înse­am­nă că fac­tu­ra ta la lu­mi­nă es­te um­fla­tă.

Da­că vre­au să slă­besc, ce e mai bi­ne să fac, ab­do­me­ne sau flo­tări?

În ur­ma ob­ser­vați­i­lor fă­cu­te pe un vo­lun­tar ca­re s-a ofe­rit să fa­că flo­tări sau ab­do­me­ne timp de o lună, într-un me­diu strict con­tro­lat, cer­ce­tă­to­rii bri­ta­nici au con­chis că cel mai bi­ne ar fi să re­nu­nți la șaor­mă.

Ci­ne va câști­ga Cu­pa Ro­mâni­ei?

Du­pă o se­rie de cal­cu­le ma­te­ma­ti­ce com­ple­xe, efec­tua­te prin me­to­de spe­ci­fi­ce, cer­ce­tă­to­rii bri­ta­nici sunt bu­cu­roși să anu­nțe că știu ci­ne va câști­ga Cu­pa Ro­mâni­ei: echi­pa ca­re va ju­ca cel mai bi­ne, se va ca­li­fi­ca în fi­na­lă și va înscrie mai mul­te go­luri de­cât ad­ver­sa­rul.

Cum e co­rect: vor­besc la te­le­fon sau pe te­le­fon?

Cum ți-e mai ușor. Aproa­pe că nu mai exis­tă te­le­fon ca­re să nu ai­bă fun­cția de spe­a­ker. Așa că poți vor­bi și pe te­le­fon, nu­mai că cer­ce­tă­to­ri­lor bri­ta­nici li s-a pă­rut cel puțin in­co­mod, ca să nu mai vor­bim de fap­tul că au spart câte­va te­le­foa­ne în tim­pul tes­tă­ri­lor. Sfa­tul lor es­te să nu-ți lași toa­tă greu­ta­tea atunci când vor­bești pe te­le­fon.

Cum să dorm? Pe spa­te, pe bur­tă sau pe la­te­ra­lă?

Re­co­man­da­rea noas­tră es­te să dor­miți pe un pat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.