De când pur­tăm șo­se­te?

Romania Libera - Friday Edition - - Caleidoscop - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Șo­se­te­le nu sunt doar un ac­ce­so­riu util mai ales în tim­pul se­zo­nu­lui re­ce, au de­venit chiar un ar­ti­col ves­ti­men­tar la mo­dă, cu o tra­di­ţie mult mai ve­che de­cât ne-am fi închi­pu­it.

Un stu­diu re­cent men­ţi­o­nea­ză exis­ten­ţa șo­se­te­lor încă din tim­puri stră­ve­chi, în Egip­tul an­tic, ce­le mai pur­ta­te mo­de­le fi­ind ce­le tri­co­ta­te, cu dun­gi în cu­lori des­chi­se. Spe­cia­liștii de la Mu­zeul Bri­ta­nic din Lon­dra – unul din­tre ce­le mai ve­chi și mai im­po­zan­te mu­zee din lu­me, cu ex­po­na­te va­ri­ind de la mu­mii egip­te­ne la co­mori ro­ma­ne – au ana­li­zat prin­tr-o teh­ni­că de vi­zua­li­za­re mul­tis­pec­tra­lă, cu aju­to­rul unor co­lo­ran­ţi spe­cia­li, o se­rie de șo­se­te de lână da­tând din pe­ri­oa­da cu­prin­să între anii 300 și 400 î.C. Au con­sta­tat că șo­se­te­le pur­ta­te de egip­teni erau co­lo­ra­te na­tu­ral din plan­te tra­di­ţi­o­na­le exis­ten­te în acea pe­ri­oa­dă și chiar din com­bi­na­ţii de cu­lori adău­ga­te pe aces­te tex­ti­le.

Po­tri­vit ar­te­fac­te­lor ex­pu­se la mu­zeul lon­do­nez într-o co­lec­ţie da­tând încă din anul 1914, șo­se­te­le pro­vin din orașul an­tic Anti­no­po­lis și exem­pli­fi­că ex­trem de fi­del mo­de­lul de șo­se­te re­a­li­zat prin me­to­da croșe­tă­rii cu o sin­gu­ră an­drea, o teh­ni­că de­nu­mi­tă „nålbin­ding”, ce fo­lo­sește șa­se sau șap­te ti­puri de fi­re de lână co­lo­ra­tă. Oa­me­nii de ști­in­ţă bri­ta­nici au stu­diat la un mi­cros­cop di­gi­tal ma­te­ria­le­le din fi­bră fo­lo­sind o va­ri­e­ta­te de spec­tre lu­mi­noa­se, in­clu­siv in­fra­roșu și ul­tra­vi­o­let din cau­za fria­bi­li­tă­ţii pro­to­ti­pu­ri­lor con­ser­va­te. De men­ţi­o­nat că s-a evi­tat uti­li­za­rea teh­ni­cii con­sa­cra­te a da­tă­rii cu ra­di­o­car­bo­nși s-a pre­fe­rat ace­as­tă me­to­dă mai pu­ţin in­va­zi­vă ca­re a per­mis și înlo­cu­i­rea unor bu­că­ţi de ma­te­rial de­te­ri­o­rat.

De la Udo la noi­le tren­duri fas­hi­on

Cea mai ve­che pe­re­che de șo­se­te cu­nos­cu­tă în is­to­rie își are ori­gi­nea în Gre­cia an­ti­că. În ju­rul se­co­lu­lui al VIII-lea î.Hr., po­e­tul grec He­soid scria des­pre Pi­o­li, o pe­re­che de șo­se­te re­a­li­za­te din păr de ani­ma­le, ca­re erau pur­ta­te pen­tru a oferi căl­du­ră pi­ci­oa­re­lor. Gre­cii le re­a­li­zau din pâslă sau păr de ani­ma­le și se nu­me­au udo. Din ace­as­tă pe­ri­oa­dă se păs­tre­a­ză și ce­le mai re­nu­mi­te șo­se­te, croșe­ta­te din ma­te­rial tex­til, cu o des­păr­ţi­tu­ră pen­tru de­ge­te, fi­ind pur­ta­te în san­da­le. În se­co­lul al IIlea, ro­ma­nii au înce­put și ei să poar­te șo­se­te din ţe­să­turi sau din ben­zi de pi­e­le.

Ulte­ri­or, pri­ma par­te a ani­lor 1900 a con­dus la me­ca­ni­za­rea in­dus­tri­ei șo­se­te­lor, ţe­să­tu­ra de ny­lon fi­ind dez­vol­ta­tă în 1938. Du­pă ace­as­tă pe­ri­oa­dă, oa­me­nii au înce­put să pro­du­că șo­se­te prin ames­te­ca­rea a do­uă sau mai mul­te ţe­să­turi. Ci­o­ra­pii co­lo­ra­ţi au fost, de ase­me­nea, in­tro­duși în ace­as­tă pe­ri­oa­dă, iar acest lu­cru a dus la dez­vol­ta­rea noi­lor sti­luri și mo­de­le de șo­se­te. Astă­zi, șo­se­te­le sunt re­a­li­za­te în di­fe­ri­te for­me și di­men­si­uni din­tr-o va­ri­e­ta­te de ma­te­ria­le, cum ar fi po­li­es­ter, span­dex, po­lia­mi­dă sau acril, fi­ind fo­lo­si­te ca un ac­ce­so­riu cât mai în ton cu mo­da.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.