Uni­rea Ba­sa­ra­bi­ei – în ima­gini

Romania Libera - Friday Edition - - Prima Pagina -

Foar­te puți­ne fo­to­gra­fii de la Uni­rea Ba­sa­ra­bi­ei cu Ro­mânia au ajuns până în zi­le­le noas­tre – ca de alt­fel de la ma­jo­ri­ta­tea eveni­men­te­lor din anul 1918 ca­re au dus la cre­a­rea Ro­mâni­ei Mari. Apa­ra­te­le de fo­to­gra­fiat și oa­me­nii ca­re să știe să le fo­lo­se­as­că erau încă o ra­ri­ta­te, iar la asta se adau­gă și is­to­ria zbu­ci­u­ma­tă a ar­hi­ve­lor per­so­na­le și pu­bli­ce.

Foar­te puți­ne fo­to­gra­fii de la Uni­rea Ba­sa­ra­bi­ei cu Ro­mânia au ajuns până în zi­le­le noas­tre – ca de alt­fel de la ma­jo­ri­ta­tea eveni­men­te­lor din anul 1918 ca­re au dus la cre­a­rea Ro­mâni­ei Mari. Apa­ra­te­le de fo­to­gra­fiat și oa­me­nii ca­re să știe să le fo­lo­se­as­că erau încă o ra­ri­ta­te, iar la asta se adau­gă și is­to­ria zbu­ci­u­ma­tă a ar­hi­ve­lor per­so­na­le și pu­bli­ce. Ge­or­ge Da­mian

La 27 mar­tie 1918, 86 de de­pu­tați din Sfa­tul Ță­rii au vo­tat pen­tru uni­rea Ba­sa­ra­bi­ei cu Ro­mânia, 3 au vo­tat împo­tri­vă și 36 s-au abți­nut. Nu avem o ima­gi­ne con­tem­po­ra­nă din in­te­ri­o­rul clă­di­rii un­de s-a des­fășu­rat acest vot, doar o fo­to­gra­fie de la in­tra­re: în cen­trul ima­gi­nii se află pre­mi­e­rul ro­mân Ale­xan­dru Mar­ghi­lo­man, iar în dreapta aces­tu­ia, pur­tând șap­că, se gă­sește Ion Incu­leț, preșe­din­te­le Sfa­tu­lui Ță­rii (foto 1).

Du­pă vo­tul dat în fa­voa­rea pro­cla­mați­ei de uni­re pe 27 mar­tie 1918, li­de­rii ba­sa­ra­beni au par­ti­ci­pat la un di­neu ală­turi de pre­mi­e­rul Ale­xan­dru Mar­ghi­lo­man. S-a păs­trat o fo­to­gra­fie de la înce­pu­tul aces­tui di­neu: per­so­na­je­le prin­ci­pa­le din cen­trul aces­tei ima­gini sunt, de ase­me­nea, Ale­xan­dru Mar­ghi­lo­man și în dreapta lui Ion Incu­leț (foto 2).

Uni­rea Ba­sa­ra­bi­ei cu Ro­mânia s-a fă­cut în con­diți­i­le unui puci bo­lșe­vic ca­re a ur­mă­rit răs­tur­na­rea con­du­ce­rii de la Chiși­nău; doar in­ter­venția ar­ma­tei ro­mâne a res­pins ata­cul or­ga­ni­zat de tri­mișii lui Le­nin în lu­na ia­nua­rie. Săr­bă­toa­rea ofi­cia­lă a uni­rii Ba­sa­ra­bi­ei cu Ro­mânia s-a ți­nut la Iași, de un­de ni s-a păs­trat o ima­gi­ne ca­re îi re­dă pe su­ve­ra­nii Fer­di­nand și Ma­ria (foto 3).

De la Orhei a ajuns până la noi o fo­to­gra­fie din mar­tie 1918 în ca­re pu­tem ve­dea o ar­ca­dă in­scri­pți­o­na­tă „Trăias­că Ro­mânia Ma­re!” sub ca­re se des­fășoa­ră o ma­ni­fes­tație de su­sți­ne­re a uni­rii Ba­sa­ra­bi­ei cu Ro­mânia (foto 4).

O fo­to­gra­fie mai târzie, din toam­na anu­lui 1918, ni-i pre­zin­tă pe mem­brii Sfa­tu­lui Ță­rii adu­nați în ju­rul ge­ne­ra­lu­lui Artur Văi­toia­nu la Chiși­nău (foto 5).

Arhi­va Nați­o­na­lă de Film deți­ne în co­le­cți­i­le sa­le și o fil­ma­re de câte­va zeci de se­cun­de în ca­re es­te re­da­tă sce­na ieși­rii lui Ale­xan­dru Mar­ghi­lo­man din clă­di­rea Sfa­tu­lui Ță­rii pe 27 mar­tie 1918, ace­e­ași ca­re es­te sur­prin­să în pri­ma fo­to­gra­fie pre­zen­ta­tă în acest ar­ti­col. La eveni­men­tul din 27 mar­tie es­te clar că au par­ti­ci­pat un ca­me­ra­man și un fo­to­graf, însă până la noi nu au ajuns de­cât câte­va se­cun­de de fil­ma­re și do­uă fo­to­gra­fii. * Ima­gi­ni­le au fost di­gi­ta­li­za­te în ca­drul proi­ec­tu­lui Sa­e­cu­la­ria.ro din Co­le­cția de Do­cu­men­te Fo­to­gra­fi­ce ale Ar­hi­ve­lor Nați­o­na­le.

5

1

2

3

4

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.