SUA în fața in­va­zi­ei: Pro­gre­siștii zgâlțâie gra­nițe­le, pen­tru „Ca­ra­va­na ile­ga­li­lor“

Romania Libera - Friday Edition - - Prima Pagina - Ge­or­ge Co­man

SUA se pre­gă­tesc să-i res­pin­gă pe cei 4.000 de emi­gra­nți ile­ga­li ca­re vor fo­rța gra­nița ame­ri­ca­nă. O a do­ua ca­ra­va­nă ma­si­vă de emi­gra­nți ile­ga­li se pre­gă­tește să ple­ce că­tre Sta­te­le Uni­te din El Sal­va­dor. În cei 10 ani de gu­ver­na­re, pro­gre­siștii din Par­ti­dul De­mo­crat au slă­bit la ma­xi­mum apă­ra­rea gra­nițe­lor Sta­te­lor Uni­te și fac în con­ti­nua­re pro­pa­gan­dă pen­tru emi­grația ile­ga­lă.

În timp ce pri­ma ca­ra­va­nă a emi­gra­nți­lor ile­ga­li se apro­pie de gra­nița Sta­te­lor Uni­te, o a do­ua ca­ra­va­nă se pre­gă­tește să ple­ce din Ame­ri­ca de Sud că­tre SUA. Admi­nis­trația re­pu­bli­ca­nă de la Was­hin­gton anu­nță că pre­gă­tește mă­suri fer­me pen­tru a-i opri pe emi­gra­nții ile­ga­li la fron­ti­e­ră atunci când aceștia vor fo­rța in­tra­rea pe te­ri­to­ri­ul ame­ri­can.

Pri­ma ca­ra­va­nă, din ca­re au ră­mas apro­xi­ma­tiv 4.000 de emi­gra­nți ile­ga­li, se află încă pe te­ri­to­ri­ul Me­xi­cu­lui, îndrep­tându-se spre nor­dul aces­tei țări, că­tre fron­ti­e­ra cu Sta­te­le Uni­te. Mem­brii ca­ra­va­nei sunt în ma­jo­ri­ta­te ori­gi­nari din sta­tul Hon­du­ras, și au ple­cat că­tre SUA acum o săp­tă­mână, în nu­măr de apro­xi­ma­tiv 7000. Du­mi­ni­că, ei au tre­cut gra­nița din­spre Gua­te­ma­la în Me­xic, iar au­to­ri­tăți­le me­xi­ca­ne nu i-au ares­tat, nici nu i-au oprit, ci le-au per­mis să își con­ti­nue dru­mul că­tre Sta­te­le Uni­te. Admi­nis­trația de la Was­hin­gton a cri­ti­cat de­ja Me­xi­cul pen­tru că nu a blo­cat ac­ce­sul emi­gra­nți­lor ile­ga­li, însă au­to­ri­tăți­le me­xi­ca­ne nu au luat în se­a­mă obi­e­cți­i­le ame­ri­ca­ne, având în ve­de­re că SUA ex­pul­ze­a­ză per­ma­nent un nu­măr ma­re de emi­gra­nți ile­ga­li me­xi­cani.

Între timp, o a do­ua ca­ra­va­nă se for­me­a­ză în El Sal­va­dor, un­de câte­va su­te de per­soa­ne se or­ga­ni­ze­a­ză cu sco­pul de a ple­ca spre Sta­te­le Uni­te. Au­to­ri­tăți­le ame­ri­ca­ne, prin De­par­ta­men­tul de Se­cu­ri­ta­te Inter­nă (DHS - De­par­tment of Ho­me­land Se­cu­ri­ty), mo­ni­to­ri­ze­a­ză co­mu­ni­cați­i­le gru­pu­lui din El Sal­va­dor, re­la­te­a­ză NBC. Mem­brii aces­tui al doi­lea grup in­te­nți­o­nea­ză să ple­ce că­tre SUA pes­te o săp­tă­mână, po­tri­vit DHS, ca­re ac­ce­se­a­ză me­sa­je­le tran­smi­se prin apli­cația What­sApp de emi­gra­nții ca­re se or­ga­ni­ze­a­ză în El Sal­va­dor. Es­te de aștep­tat ca ace­as­tă a do­ua ca­ra­va­nă să stârneas­că re­a­cții vi­ru­len­te ale preșe­din­te­lui Do­nald Trump. Li­de­rul ame­ri­can, de fi­e­ca­re da­tă când evi­de­nția­ză pe­ri­co­lul re­pre­zen­tat de emi­grația ile­ga­lă, dă ca exem­plu emi­gra­nții ile­ga­li din El Sal­va­dor ca­re au fon­dat în SUA ce­le­bra ban­dă de in­frac­tori MS-13 (Ma­ra Sal­va­tru­cha), una din­tre ce­le mai pe­ri­cu­loa­se or­ga­ni­zații in­fra­cți­o­na­le din Sta­te­le Uni­te.

„Ca­ra­va­na ile­ga­li­lor“ce­re des­fi­i­nța­rea fron­ti­e­re­lor ame­ri­ca­ne

Între timp, în Sta­te­le Uni­te, opo­ziția for­ma­tă din Par­ti­dul De­mo­crat fa­ce efor­turi să își as­cun­dă spri­ji­nul des­chis pe ca­re îl acor­dă emi­gra­nți­lor ile­ga­li. Inte­nția Par­ti­du­lui De­mo­crat es­te de a slă­bi gra­nițe­le SUA în fața emi­grați­ei ile­ga­le, sub pre­tex­tul unui te­o­re­tic im­pe­ra­tiv mo­ral al Sta­te­lor Uni­te de a adă­pos­ti emi­gra­nții aflați în si­tuații so­cia­le di­fi­ci­le: băr­bați ca­re nu își gă­sesc de mun­că, co­pii, fe­mei, etc. Co­men­ta­to­rul ame­ri­can Da­vid Frum amin­tește că li­de­rii Par­ti­du­lui De­mo­crat îi pri­vesc cu sim­pa­tie pe emi­gra­nții ile­ga­li din ce­le do­uă ca­ra­va­ne. De alt­fel, pri­ma ca­ra­va­nă a adop­tat slo­ga­nul ”Oa­meni fă­ră fron­ti­e­re”, îndemn ca­re re­zo­nea­ză cu vi­zi­u­nea de­mo­crați­lor po­tri­vit că­reia însăși ide­ea de gra­niță ar fi ile­gi­ti­mă și chiar ra­sis­tă, no­te­a­ză Da­vid Frum. Până în pre­zent, Par­ti­dul De­mo­crat a blo­cat toa­te pro­pu­ne­ri­le Admi­nis­trați­ei re­pu­bli­ca­ne de întă­ri­re a con­tro­lu­lui fron­ti­e­re­lor. Prac­tic, Par­ti­dul De­mo­crat la­să de înțe­les că emi­gra­nții ile­ga­li ar tre­bui să pri­me­as­că ac­ces le­gal în Sta­te­le Uni­te doar pen­tru că aceștia nu își gă­sesc de lu­cru în ță­ri­le de ori­gi­ne și pen­tru că în aces­te țări exis­tă o in­fra­cți­o­na­li­ta­te foar­te ma­re, ana­li­ze­a­ză Da­vid Frum, ci­tat de The Atlan­tic.

„De­mo­crații“slă­besc su­ve­ra­ni­ta­tea SUA

De ase­me­nea, fos­ta Admi­nis­trație de­mo­cra­tă con­du­să de Ba­rack Oba­ma a re­a­li­zat, în cei ze­ce ani în ca­re s-a aflat la pu­te­re, o le­gis­lație foar­te per­mi­si­vă cu emi­gra­nții ile­ga­li, acor­dându-le aces­to­ra me­to­de tot mai fa­ci­le de a obți­ne sta­tut le­gal în SUA. Prin­tre alte­le, emi­gra­nții ile­ga­li, ma­jo­ri­ta­tea veniți în SUA din cau­za să­ră­ci­ei, pot abu­za de le­gis­lația ca­re pro­te­je­a­ză re­fu­giații per­se­cu­tați pe mo­ti­ve po­li­ti­ce. Ast­fel, ori­ce emi­grant ca­re in­tră ile­gal în SUA are po­si­bi­li­ta­tea de a so­li­ci­ta azil po­li­tic, pen­tru obți­ne­rea că­ru­ia nu tre­bu­ie de­cât să de­mon­stre­ze că sim­te ”o te­a­mă fon­da­tă de per­se­cuție”, în ța­ra de ori­gi­ne, pe mo­ti­ve so­cia­le, re­li­gi­oa­se, po­li­ti­ce sau ra­sia­le. Pro­gre­siștii din ca­drul Par­ti­du­lui De­mo­crat sunt res­pon­sa­bi­li și pen­tru oco­li­rea le­gis­lați­ei fe­de­ra­le an­ti-emi­grație ile­ga­lă prin re­a­li­za­rea așa-nu­mi­te­lor ”orașe-sanc­tuar”. Nu­me­roși pri­mari de­mo­crați au împi­e­di­cat, de-a lun­gul tim­pu­lui, apli­ca­rea le­gis­lați­ei an­ti-emi­grație ile­ga­lă pe te­ri­to­ri­ul orașe­lor pe ca­re le-au ad­mi­nis­trat, ast­fel încât emi­gra­nții ile­ga­li au gă­sit în aces­te orașe ame­ri­ca­ne pro­te­cție față de au­to­ri­tăți­le fe­de­ra­le ame­ri­ca­ne ca­re încer­cau să îi ares­te­ze.

În pre­zent, pro­gre­siștii din Par­ti­dul De­mo­crat se fe­resc să spri­ji­ne ex­pli­cit ac­ce­sul ile­gal în SUA al emi­gra­nți­lor ca­re for­me­a­ză ”Ca­ra­va­na ile­ga­li­lor“, pen­tru a nu afec­ta re­zul­ta­te­le de­mo­crați­lor în ale­ge­ri­le pa­rția­le par­la­men­ta­re din noi­em­brie. Cu toa­te aces­tea, li­de­rii de­mo­crați cei mai de­di­cați des­fi­i­nță­rii gra­nițe­lor nu au re­zis­tat ten­tați­ei de a lua apă­ra­rea emi­gra­nți­lor ile­ga­li. Ast­fel, se­na­to­rul de­mo­crat de Ca­li­for­nia, Ka­ma­la Har­ris, con­si­de­ră că SUA ar tre­bui să îi pri­me­as­că pe te­ri­to­ri­ul lor pe cei 4.000 de emi­gra­nți ile­ga­li, de­mon­strând ast­fel to­le­ra­nță. ”Pu­te­rea ță­rii noas­tre a fost întot­de­au­na to­le­ra­nța, fap­tul că știm să îi pri­mim, așa cum tre­bu­ie, în spe­cial pe aceia ca­re fug din ca­lea con­flic­te­lor. Fap­tul că îi cri­ti­căm și îi de­mo­ni­zăm pe acești oa­meni nu ser­vește in­te­re­se­lor ță­rii noas­tre”, a de­cla­rat se­na­toa­rea de­mo­cra­tă.

Trump: „Fă­ră gra­nițe nu pu­tem avea o ța­ră“

De ce­a­lal­tă par­te, preșe­din­te­le Do­nald Trump a ca­rac­te­ri­zat gru­pul de emi­gra­nți ile­ga­li ca­re se apro­pie de fron­ti­e­ra ame­ri­ca­nă drept ”un asalt împo­tri­va Ame­ri­cii”. ”Fă­ră gra­nițe nu pu­tem avea o ța­ră”, a adău­gat șe­ful Ca­sei Albe. Par­la­men­ta­rul re­pu­bli­can de Ala­ba­ma, Mo Brooks, i-a ți­nut iso­nul preșe­din­te­lui ame­ri­can, aver­ti­zând că gru­pul de 4.000 de emi­gra­nți ile­ga­li e ”de­cis să ata­ce su­ve­ra­ni­ta­tea nați­o­na­lă a Sta­te­lor Uni­te”. ”Emi­gra­nții ile­ga­li sunt o pla­gă pen­tru Ame­ri­ca. Foar­te des, emi­gra­nții ile­ga­li vo­te­a­ză, tot ile­gal, în ale­ge­ri­le din Sta­te­le Uni­te sau co­mit in­fra­cți­uni în ca­re ame­ri­ca­nii sunt omo­râți. (...) Cu ace­as­tă ca­ra­va­nă de mii de oa­meni ca­re vin ferm ho­tă­râți să tre­a­că ile­gal fron­ti­e­ra și să ne ia cu asalt su­ve­ra­ni­ta­tea nați­o­na­lă, acum e mo­men­tul, mai mult ca ni­ci­o­da­tă, să ne se­cu­ri­zăm gra­nița”, a afir­mat par­la­men­ta­rul re­pu­bli­can Mo Brooks.

Nu­me­roși in­frac­tori fac par­te din „Ca­ra­va­na ile­ga­li­lor“

De­par­ta­men­tul pen­tru Se­cu­ri­ta­te Inter­nă (DHS) a aver­ti­zat că prin­tre mem­brii ca­ra­va­nei de emi­gra­nți ile­ga­li se află nu­me­roși in­frac­tori, prin­tre ca­re mem­bri ai ban­de­lor cri­mi­na­le sud-ame­ri­ca­ne. De ase­me­nea, DHS con­fir­mă că în nu­me­roa­se­le ca­ra­va­ne de mai mici di­men­si­uni ca­re tran­zi­te­a­ză Me­xi­cul în di­re­cția SUA se nu­mă­ră ”ce­tățeni din țări din afa­ra Ame­ri­cii Cen­tra­le, de ori­gi­ne din Ori­en­tul Mij­lo­ciu, Afri­ca sau Asia de Sud”, pre­ci­ze­a­ză The Epo­ch Ti­mes.

Vi­ce­preșe­din­te­le SUA, Mark Pen­ce, a anu­nțat că Po­liția de fron­ti­e­ră ame­ri­ca­nă nu va per­mi­te sub nici o for­mă ac­ce­sul pe te­ri­to­ri­ul Sta­te­lor Uni­te al emi­gra­nți­lor ile­ga­li din ca­ra­va­na de mari pro­po­rții ca­re se apro­pie de gra­niță.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.