Ho­re­le Uni­rii din anii 1917-1919

Romania Libera - Friday Edition - - PRI­MA PA­GI­NA - Ge­or­ge Da­mian

Ho­ra es­te un dans tra­diți­o­nal tran­sfor­mat în gest po­li­tic prin ver­su­ri­le lui Va­si­le Alec­san­dri. Dan­sul po­pu­lar în ca­re toți mem­brii co­mu­ni­tății își dă­de­au mâna într-un cerc a că­pă­tat o no­uă încăr­că­tu­ră du­pă ce Alec­san­dri a pu­bli­cat po­e­zia „Ho­ra Uni­rii”, în anul 1856. Fap­tul că me­lo­dia a fost com­pu­să de un sas, Ale­xan­dru Fle­chten­ma­cher, nu fa­ce de­cât să spo­re­as­că încăr­că­tu­ra sim­bo­li­că a ver­su­ri­lor pu­se pe mu­zi­că.

Fo­to­gra­fi­i­le anu­lui 1918 ates­tă o mu­lți­me de ho­re ju­ca­te de ro­mâni. Dan­sul tra­diți­o­nal tran­sfor­mat de Va­si­le Alec­san­dri în sim­bol al uni­tății ro­mâni­lor a fost unul din­tre ele­men­te­le prin­ci­pa­le ale ma­ni­fes­tă­ri­lor pu­bli­ce în pe­ri­oa­da re­a­li­ză­rii Ro­mâni­ei Mari.

Una din­tre pri­me­le fo­to­gra­fii ca­re sur­prin­de o ho­ră ju­ca­tă de sol­dați ro­mâni es­te din va­ra anu­lui 1917,când ro­mânii ar­de­leni pri­zo­ni­eri în Ru­sia s-au prins în ho­ră ală­turi de sol­dații din Ve­chi­ul Re­gat. Ima­gi­nea (fo­to 1) ne ara­tă oșteni în uni­for­me ro­mânești și aus­tro-un­ga­re ca­re dan­se­a­ză împreu­nă.

Tot de la Iași avem o ima­gi­ne de an­sam­blu cu do­uă ho­re ju­ca­te în ju­rul sta­tu­ii lui Ale­xan­dru Ioan Cu­za din cen­trul orașu­lui (fo­to 2).

În jur­na­lul său,Re­gi­na Ma­ria era des­tul de re­ti­cen­tă față de ide­ea de a se ames­te­ca în mu­lți­me. La Iași, când vo­lun­ta­rii ar­de­leni au or­ga­ni­zat o ho­ră a uni­rii în cen­trul orașu­lui în 1917, re­gi­na nu a răs­puns che­mă­rii de a co­bo­rî să dan­se­ze ală­turi de sol­dați, le-a tri­mis pe fi­i­ce­le sa­le Eli­sa­be­ta și Ile­a­na. Însă, în mai 1919, re­gi­na nu a mai fost așa de reți­nu­tă: a ju­cat în ho­ra or­ga­ni­za­tă la Câmpeni cu oca­zia vi­zi­tei sa­le aici.

În pla­nul se­cund al fo­to­gra­fi­ei poa­te fi vă­zut un ca­me­ra­man, cel mai pro­ba­bil eveni­men­tul a fost fil­mat, doar că fil­mul nu s-a păs­trat până în zi­le­le noas­tre (fo­to 3).

Tot de la Câmpeni ni s-a păs­trat o fo­to­gra­fie în ca­re Re­ge­le Fer­di­nand es­te prins în ho­ră ală­turi de ge­ne­ra­lul Con­stan­tin Pre­zan (fo­to 4).

Vi­zi­ta Re­ge­lui Fer­di­nand și a Re­gi­nei Ma­ria la Abrud în mai 1919 a cu­prins o ho­ră în cen­trul orașu­lui în ca­re dan­se­a­ză su­te de per­soa­ne. (fo­to 5)

Ho­re­le au fost un ele­ment al co­re­gra­fi­ei po­li­ti­ce a Uni­rii și la Ca­rei (fo­to 6), fo­to­gra­fie în ca­re pot fi vă­zu­te cos­tu­me­le tra­diți­o­na­le ale oa­me­ni­lor din Ța­ra Oașu­lui. *Ima­gi­ni­le au fost di­gi­ta­li­za­te în ca­drul proi­ec­tu­lui Sa­e­cu­la­ria.ro din Co­le­cția de Do­cu­men­te Fo­to­gra­fi­ce ale Arhi­ve­lor Nați­o­na­le.

1

3

5

2

4

6

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.