Nu­mă­rul tu­riști­lor străini ca­re își pe­trec va­can­ţe­le pe li­to­ra­lul ro­mânesc s-a ma­jo­rat ne­sem­ni­fi­ca­tiv

Li­to­ra­lul ro­mânesc a câști­gat, într-un an, 169 de tu­riști străini

Romania Libera - Friday Edition - - SPECIAL - Cris­tian Ha­gi

Ci­ne ajun­ge va­ra pe li­to­ra­lul ro­mânesc ob­ser­vă că es­te încon­ju­rat de tu­riști străini. Da­că prin alte lo­curi se vor­besc mai mul­te lim­bi străi­ne, aici au­zi, în ma­jo­ri­ta­tea ca­zu­ri­lor, nu­mai ro­mânește. De alt­fel, fap­tul că avem un li­to­ral des­ti­nat aproa­pe ex­clu­siv ro­mâni­lor se ve­de și din in­scri­pți­i­le de pe stra­dă, dar și din me­ni­uri: ma­jo­ri­ta­tea sunt în lim­ba ro­mână,puți­ne în en­gle­ză, mai de­loc în fran­ce­ză, ger­ma­nă, spa­ni­o­lă sau ita­lia­nă.

O crește­re mi­nus­cu­lă

Da­te­le fur­ni­za­te de că­tre Di­re­cția de Sta­tis­ti­că a Ju­dețu­lui Con­sta­nța ara­tă că nu­mă­rul tu­riști­lor ca­re și-au pe­tre­cut va­ca­nța pe li­to­ra­lul ro­mânesc, în pri­me­le opt luni ale anu­lui, es­te în crește­re. O crește­re mi­nus­cu­lă. Astfel, în pe­ri­oa­da ia­nua­rie-au­gust 2018 au so­sit 48.494 de străini, spre de­o­se­bi­re de 48.325 în pe­ri­oa­da si­mi­la­ră din 2017. Față de 2016, crește­rea es­te mai im­por­tan­tă, 1.130 de per­soa­ne, dar se poa­te ex­pli­ca prin fap­tul că, din 2017, în orașul Con­sta­nța se or­ga­ni­ze­a­ză un fes­ti­val de mu­zi­că, Ne­ver­sea, ca­re atra­ge mu­lți străini. În lip­sa sa,pro­ba­bil la ace­as­tă ca­te­go­rie s-ar fi înre­gis­trat scă­deri im­por­tan­te. 4,4%

Nu­mă­rul tu­riști­lor so­si­ţi în pri­me­le opt luni ale anu­lui 2018 a ajuns la 1.106.700 per­soa­ne, față de 1.058.800 per­soa­ne în ace­e­ași pe­ri­oa­dă din 2017, înre­gis­trându-se o crește­re de 4,5%. Acest lu­cru înse­am­nă că tu­riștii străini dețin o pon­de­re de 4,4% în to­ta­lul tu­riști­lor. Per to­tal, ves­tea bu­nă es­te că s-a de­pășit nu­mă­rul de 1 mi­li­on de tu­riști, la fel ca în 2016, dar spre de­o­se­bi­re de 2017. A cres­cut și nu­mă­rul înnop­tă­ri­lor, la 4.263.500 în pri­me­le opt luni ale anu­lui 2018, față de 4.085.300 înnop­tări înre­gis­tra­te în ace­e­ași pe­ri­oa­dă din 2017.

Tu­riștii străini ca­re so­sesc pe li­to­ral fo­lo­sesc, de obi­cei, cur­se char­ter. Cur­se­le ae­ri­e­ne de li­nie sunt puți­ne în Con­sta­nța, se pot nu­mă­ra pe de­ge­te­le de la o mână. În ex­tra­se­zon vor­bim chiar de o mână cu do­uă de­ge­te,adi­că des­pre o cur­să spre Istan­bul, cu es­ca­lă la Var­na,și de una spre Lon­dra. În tim­pul ve­rii au exis­tat char­te­re din Esto­nia și Isra­el. „Se con­sta­tă o crește­re a nu­mă­ru­lui de tu­riști străini din Po­lo­nia, Bel­gia, Fra­nța, Ma­rea Bri­ta­nie, Ita­lia și, poa­te un pic sur­prin­ză­tor,din Unga­ria”, spu­neau, la înce­pu­tul se­zo­nu­lui, re­pre­zen­ta­nții age­nți­ei Pa­ra­dis Va­ca­nțe de Vis.

Lip­sește pro­mo­va­rea

Spe­cia­liștii din tu­rism spun, de ani de zi­le, că li­to­ra­lul ro­mânesc es­te un pro­dus bun, van­da­bil, ca­re ar avea tre­ce­re la străini, da­că ar fi pro­mo­vat, lu­cru ca­re nu se întâmplă. „Li­to­ra­lul ro­mânesc es­te vă­du­vit de tu­riști străini. Sunt, dar pu­ţini.Ne pla­ce,se con­stru­i­ește, e bi­ne, dar când vor­bim de tu­riști străini în acest mo­ment nu avem nici mă­car un char­ter în Eu­ro­pa, ca să nu ne îmbă­tăm cu apă re­ce”, de­cla­ra Alin Bur­cea în 2017, când era preșe­din­te­le ANAT. De exem­plu, în 2016, Mi­nis­te­rul Tu­ris­mu­lui alo­ca­se do­uă mi­li­oa­ne de eu­ro, dar nu­mai pen­tru par­ti­ci­pa­rea la târguri, nu pen­tru pro­mo­va­re. Re­cent, mi­nis­trul Tu­ris­mu­lui, Bog­dan Trif, a pre­ci­zat că el con­si­de­ră că Ro­mânia tre­bu­ie pro­mo­va­tă mai mult în me­di­ul on­li­ne, nu doar la târguri și ex­po­zi­ţii,pen­tru că,de-a lun­gul exis­ten­ţei aces­tui mi­nis­ter, ace­as­tă pro­mo­va­re nu s-a ri­di­cat la ni­ve­lul aștep­tă­ri­lor, “de mul­te ori a fost mi­ri­fi­că, dar a lip­sit cu de­să­vârși­re”. În sep­tem­brie, Exe­cu­ti­vul a adop­tat, la pro­pu­ne­rea sa, o ho­tă­râre de gu­vern ca­re pre­ve­de, prin­tre alte­le, înfi­i­nța­rea a 20 de bi­ro­uri de pro­mo­va­re tu­ris­ti­că ex­ter­nă a Ro­mâni­ei. De­ci­zia vi­ne du­pă ce fos­tul mi­nis­trul, Mir­cea Ti­tus Do­bre, le-a închis, gest con­si­de­rat de Trif „o greșe­a­lă”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.