Un ce­le­bru com­plex in­dus­trial, ca­re avea zeci de mii de an­ga­ja­ţi, re­naște în Mol­do­va

Inves­ti­tori ro­mâni și chi­ne­zi sunt in­te­re­sați de mândria in­dus­tri­ei pe­tro­chi­mi­ce din pe­ri­oa­da Ce­aușes­cu

Romania Libera - Friday Edition - - ACTUALITATE - De­ni­sa Ma­rin

Com­pa­ni­i­le chi­ne­ze Shaan­gu Po­wer Co. Ltd. și Hua­lu Engi­ne­e­ring au sem­nat un me­mo­ran­dum de înțe­le­ge­re cu Mon­san­to Stock, din Ro­mânia, pen­tru re­a­li­za­rea, pe plat­for­ma Onești–Bor­zești, a proi­ec­tu­lui Com­pa­nia de Ener­gie, Ra­fi­na­re și Pe­tro­chi­mie Mol­do­va.

Acest proi­ect pre­su­pu­ne re­vi­ta­li­za­rea ra­fi­nă­ri­ei RAFO Onești și a fa­bri­ci­lor Ca­rom și UTON, pre­cum și a ter­mo­cen­tra­lei Bor­zești, acum închi­se, pen­tru a crea un gi­gant in­te­grat în do­me­ni­ul chi­mi­ei și pe­tro­chi­mi­ei, ca­re să re­pu­nă Ro­mânia pe har­ta in­dus­tria­lă de pro­fil a Eu­ro­pei. Cu atât mai mult cu cât, chiar în ace­as­tă pe­ri­oa­dă, se vor­bește in­tens des­pre rein­dus­tria­li­za­re în Ro­mânia, cu pre­că­de­re în chi­mie și pe­tro­chi­mie, având în ve­de­re pre­co­ni­za­ta ex­tra­cție a ga­zu­lui din Ma­rea Ne­a­gră. Po­tri­vit in­for­mați­i­lor in­tra­te în po­se­sia noas­tră, do­cu­men­tul sti­pu­le­a­ză înfi­i­nța­rea unei so­ci­e­tăți de tip joint ven­tu­re, nu­mi­tă CERP Mol­do­va SRL, prin in­ter­me­di­ul că­reia vor fi de­ru­la­te toa­te ope­rați­u­ni­le spe­ci­fi­ce. A fost sem­nat de Liu Hai­jun (di­rec­tor ge­ne­ral ad­junct al Shaan­gu), Zuang Jian­tang (di­rec­tor ac­ti­vi­tăți in­ter­nați­o­na­le la Hua­lu) și de Vi­vian Oan­cea, di­rec­tor ge­ne­ral al Mon­san­to Stock, com­pa­nia ro­mâneas­că ce le-a pro­pus chi­ne­zi­lor proi­ec­tul. Aces­ta a fost gândit inițial de Pro­ject Indus­try Ma­na­ge­ment Onești, ca­re reu­nește mai mu­lți spe­cia­liști în in­dus­tria de pro­fil din Ro­mânia, foști ma­na­geri ai fa­bri­ci­lor amin­ti­te, con­dus de Tu­dor Gău­re­a­nu, fost di­rec­tor al RAFO. „Pă­rți­le sem­na­ta­re au fost de acord să de­pu­nă toa­te efor­tu­ri­le pen­tru a con­cre­ti­za proi­ec­tul CERP Mol­do­va, ca­re are un po­te­nțial ma­re de re­a­li­za­re de pro­fit, prin adap­ta­rea in­sta­lați­i­lor de­ja exis­ten­te la RAFO la pro­du­cția de ole­fi­ne și prin fur­ni­za­rea de ma­te­rie pri­mă uni­tăți­lor adia­cen­te, in­te­gra­te în proi­ect, pen­tru a tre­ce la pro­du­cția cât mai ma­re de po­li­o­le­fi­ne. Uni­tăți­le de­ja exis­ten­te vor fi mo­der­ni­za­te, aco­lo un­de es­te ne­ren­ta­bi­lă mo­der­ni­za­rea noi uni­tăți pe­tro­chi­mi­ce și ener­ge­ti­ce vor fi con­stru­i­te. Proi­ec­tul va fo­lo­si in­fras­truc­tu­ra exis­ten­tă de co­nec­ta­re (cu pre­că­de­re ca­le fe­ra­tă – n.r.) a plat­for­mei in­dus­tria­le cu sur­se­le de ma­te­rii pri­me și cu zo­ne­le un­de pro­du­se­le fi­ni­te vor fi vându­te“, se ara­tă în me­mo­ran­du­mul sem­nat. Con­cret, ce­le do­uă pă­rți au con­venit ca ro­mânii să deți­nă 35% din pă­rți­le so­cia­le ale aces­tui joint-ven­tu­re, iar chi­ne­zii 65%. Con­si­li­ul de Admi­nis­trație va avea 9 mem­bri: șa­se chi­ne­zi și trei ro­mâni. Con­du­ce­rea exe­cu­ti­vă va fi asi­gu­ra­tă de spe­cia­liștii ro­mâni, ca­re cu­nosc în amă­nunt re­a­li­ta­tea din te­ren. Și alți par­te­neri pot in­tra în acți­o­na­riat, atât chi­ne­zi, cât și ro­mâni, da­că sunt agre­ați de am­be­le pă­rți.

Ba­nii

Cel mai im­por­tant, in­ves­tiți­i­le cad în se­a­ma chi­ne­zi­lor, ca­re se an­ga­je­a­ză să obți­nă fi­na­nța­re de la băn­ci­le lor. Nu se vor­bește des­pre vreo su­mă anu­me, aces­te as­pec­te ur­me­a­ză a fi pu­se la punct ul­te­ri­or, în ca­drul gru­pu­ri­lor de lu­cru. Anul tre­cut, când schița de proi­ect CERP a fost pen­tru pri­ma da­tă pre­zen­ta­tă, cos­tu­ri­le de in­ves­tiție es­ti­ma­te erau de cir­ca 1,8 mi­liar­de eu­ro, iar ci­fra de afa­ceri po­te­nția­lă – 4,5 mi­liar­de eu­ro, cu un pro­fit ope­rați­o­nal de 350 mi­li­oa­ne eu­ro anual.

Nu es­te clar de­o­cam­da­tă cât sunt dis­puși chi­ne­zii să in­ves­te­as­că, dar știm ci­ne fur­ni­ze­a­ză teh­no­lo­gia pen­tru Bor­zești–Onești. Dat fi­ind fap­tul că ei dau ba­nii, chi­ne­zii au pus con­diții, anu­me ca mi­ni­mum 50% din echi­pa­men­te­le ne­ce­sa­re re­teh­no­lo­gi­ză­rii RAFO, UTON, Ca­rom să pro­vi­nă din Chi­na. Ter­me­nul de exe­cuție pen­tru între­gul proi­ect es­te de 48 de luni. Antre­pre­no­rul ge­ne­ral es­te UTON, ca­re are o ex­pe­ri­e­nță con­sis­ten­tă în proi­ec­ta­rea, exe­cuția și mon­ta­rea echi­pa­men­te­lor afe­ren­te in­dus­tri­i­lor de ra­fi­na­re și pe­tro­chi­mi­ce. Shaan­gu Po­wer es­te unul din­tre li­de­rii in­dus­tri­ei de echi­pa­men­te afe­ren­te in­dus­tri­ei ener­ge­ti­ce din pro­vin­cia Shaan­xi, re­gi­u­nea cen­tral-nord-es­ti­că a Chi­nei, le­a­gă­nul ci­vi­li­zați­ei chi­ne­ze. Are se­di­ul la Xi’an, ca­pi­ta­la pro­vin­ci­ei, și 3.000 de an­ga­jați. Are veni­turi anua­le de pes­te 600 mi­li­oa­ne do­lari. Cor­po­rația mul­ti­nați­o­na­lă Hua­lu Engi­ne­e­ring, înfi­i­nța­tă în 1965, pro­du­ce și dis­tri­bu­ie echi­pa­men­te pen­tru in­dus­tria pe­tro­chi­mi­că, in­dus­tria chi­mi­că, ener­ge­ti­că, far­ma­ceu­ti­că. Es­te lo­ca­li­za­tă tot în Xi’an și are 300 de an­ga­jați. Es­te o sub­si­dia­ră a gi­gan­tu­lui de stat Chi­na Na­ti­o­nal Che­mi­cal Engi­ne­e­ring, ca­re are 42.000 de an­ga­jați și veni­turi anua­le de 10 mi­liar­de do­lari.

Adu­ce­re amin­te

Con­struc­ţia plat­for­mei in­dus­tria­le Bor­zești–Onești a înce­put în anul 1953 cu ter­mo­cen­tra­la și ra­fi­nă­ria, ur­ma­te de con­struc­ţia uni­tă­ţi­lor chi­mi­ce și pe­tro­chi­mi­ce. Până în 1990, com­ple­xul in­dus­trial Bor­zești a fost struc­tu­rat în trei uni­tă­ţi dis­tinc­te: Com­bi­na­tul Pe­tro­chi­mic Bor­zești, Ter­mo­cen­tra­la Bor­zești și Com­pa­nia de Uti­laj Chi­mic Bor­zești. Du­pă 1990, struc­tu­ra cen­tra­lă, Com­bi­na­tul Pe­tro­chi­mic Bor­zești, s-a di­vi­zat în trei so­ci­e­tă­ţi co­mer­cia­le: SC RAFO SA Onești (Uni­ta­tea de ra­fi­na­re a pe­tro­lu­lui), SC Ca­rom SA Onești (Uni­ta­tea pe­tro­chi­mi­că) și SC Chim­com­plex SA Bor­zești (Uni­ta­tea chi­mi­că). Ter­mo­cen­tra­la a de­venit SC Elec­tro­cen­tra­le SA Bor­zești, iar uni­ta­tea de pro­duc­ţie uti­la­je in­dus­tria­le s-a re­or­ga­ni­zat în SC UTON SA Onești. La înce­pu­tul ani­lor ’90, toa­te aces­te com­pa­nii ave­au ca­pi­tal ma­jo­ri­tar sau in­te­gral de stat, apoi au fost pri­va­ti­za­te cu inves­ti­tori ro­mâni sau străini. RAFO Onești es­te o uni­ta­te de ra­fi­na­re pe­trol, for­ma­tă din do­uă ra­fi­nă­rii: pri­ma (cu o ca­pa­ci­ta­te de ra­fi­na­re de 1,7 mil. to­ne pe­trol pe an) a fost con­stru­i­tă între 1956 și 1965 cu teh­no­lo­gie ru­se­as­că, iar a do­ua (cu o ca­pa­ci­ta­te de 3,5 mi­li­oa­ne to­ne pe an) a fost con­stru­i­tă între 1974 și 1986 cu teh­no­lo­gie ame­ri­ca­nă. Ra­fi­nă­ria are in­sta­la­ţii de dis­ti­la­re at­mos­fe­ri­că și în vid, re­for­ma­re și cra­ca­re ca­ta­li­ti­că, are com­plex de ex­trac­ţie aro­ma­te până la se­pa­ra­rea pa­ra­xi­le­nu­lui și de con­ver­sie a to­lue­nu­lui în ben­zen, in­sta­la­ţii de hi­dro­fi­na­re (ben­zi­nă, mo­to­ri­nă și dis­ti­lat de vid), in­sta­la­ţii de coc­sa­re și ex­trac­ţie a sul­fu­lui.

Ca­rom Onești a fost con­stru­it pen­tru a pre­lu­cra ma­te­ri­i­le pri­me pri­mi­te de la ra­fi­nă­ri­i­le ro­mânești, în spe­cial de la RAFO. Pro­du­se­le Ca­rom erau vându­te pe pia­ţa inter­nă com­pa­ni­i­lor pro­du­că­toa­re de an­ve­lo­pe și ar­ti­co­le din cau­ci­uc, fi­re și fi­bre sin­te­ti­ce, ma­se plas­ti­ce, apa­ra­te elec­tri­ce și elec­tro­ni­ce, car­bu­ran­ţi au­to, ţe­să­turi și mul­te alte­le. Dar cea mai ma­re par­te a pro­du­se­lor Ca­rom se ex­por­ta în ţă­ri­le oc­ci­den­ta­le dez­vol­ta­te. De exem­plu, prin­tre cli­en­ţii Ca­rom se nu­mă­rau Goo­dye­ar, Mi­che­lin, Con­ti­nen­tal și Pi­rel­li.

Elec­tro­cen­tra­le Bor­zești a fost al­că­tu­i­tă din trei uni­tă­ţi ter­mo­e­ner­ge­ti­ce, con­stru­i­te în in­ter­va­lul 1953-1978, cu pu­te­rea elec­tri­că to­ta­lă de 1.100 MW și o ca­pa­ci­ta­te de 2.500 to­ne de abur pe oră. Ce­le trei ter­mo­cen­tra­le au fost con­stru­i­te pen­tru a fi ali­men­ta­te cu căr­bu­ne in­fe­ri­or, pă­cu­ră și gaz me­tan. Oda­tă cu re­du­ce­rea ac­ti­vi­tă­ţi­lor pe­tro­chi­mi­ce a fost re­du­să și pro­duc­ţia de ener­gie și, în fi­nal, do­uă uni­tă­ţi au fost închi­se, ră­mânând în func­ţi­u­ne o uni­ta­te cu do­uă gru­puri de câte 200 MW fi­e­ca­re, ce poa­te func­ţi­o­na pe pă­cu­ră și gaz me­tan. Aces­te uni­tă­ţi ener­ge­ti­ce sunt în pro­pri­e­ta­tea sta­tu­lui ro­mân.

UTON Onești a fost con­stru­i­tă între 1968 și 1972, cu sco­pul de a pro­du­ce uti­la­je teh­no­lo­gi­ce și ener­ge­ti­ce pen­tru ra­fi­nă­ri­i­le de pe­trol și uni­tă­ţi­le pe­tro­chi­mi­ce și ener­ge­ti­ce din Ro­mânia. Încă de la înfi­in­ţa­re com­pa­nia a avut vânzări mari la ex­port, atât în ţă­ri­le oc­ci­den­ta­le, SUA, cât și în ţă­ri­le ara­be și în Asia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.