Fes­ti­va­lul Tânăr de la Si­biu

Romania Libera - Friday Edition - - CULTURĂ -

Ediția de anul aces­ta va fi des­chi­să pe 2 noi­em­brie cu „Gră­di­na des­fă­tă­ri­lor uma­ne“, un per­for­man­ce de 15 mi­nu­te, su­sți­nut de până la 6 ori pe zi de tru­pa Me­re Phan­toms (Ca­na­da). În pri­ma zi a fes­ti­va­lu­lui vor fi pre­zen­ta­te și spec­ta­co­le­le „Vi­sul unei no­pți de va­ră pen­tru co­pii au­tiști și fa­mi­li­i­le lor“(Flu­te The­a­tre,Ma­rea Bri­ta­nie),re­co­man­dat co­pi­i­lor cu vârste de pes­te 10 ani,și „Pe­tre­ce­re în ce­a­sul cu cuc/Par­ty in der Kuc­kuc­ksu­hr“(Ge­ral­di­no,Ger­ma­nia),de­di­cat co­pi­i­lor cu vârste de pes­te 4 ani.Până la 15 co­pii diag­nos­ti­cați cu tul­bu­rări de spec­tru au­tist vor lua par­te la spec­ta­co­lul tru­pei din Ma­rea Bri­ta­nie,ală­turi de șap­te ac­tori,pe sce­nă,așe­za­ţi în cerc.În fi­nal,co­pi­ii par­ti­ci­pan­ţi vor pu­ne în sce­nă pi­e­sa „Vi­sul unei nop­ţi de va­ră“a lui Wil­liam Sha­kes­pe­a­re.În ca­drul fes­ti­va­lu­lui vor mai fi pre­zen­te la Si­biu tru­pe din He­xa­gon,cu spec­ta­co­le­le „Min­gea roșie/La Bal­le Ro­u­ge“,„Cu­bix“,„Vânt din pu­pă/Vent De­bo­ut“și „Zdre­nțe/Frus­ques“.We­e­ken­dul 9-11 noi­em­brie es­te de­di­cat gas­tro­no­mi­ei,cu ate­li­e­re de gă­tit și pre­zen­ta­rea spec­ta­co­le­lor „Să gă­tim cu pi­ci­oa­re­le/Coo­king with yo­ur fe­et“(Ita­lia) și „Eat Me“(Ro­mânia). „Cea de-a IV-a ediție a Fes­ti­va­lu­lui Tânăr de la Si­biu fa­ce o cro­ni­că pro­vo­ca­toa­re asu­pra lu­mii din ju­rul nos­tru și pro­pu­ne un pro­gram cap­ti­vant, de­di­cat atât co­pi­i­lor, cât și ado­les­ce­nți­lor, reu­nind to­to­da­tă între­a­ga fa­mi­lie pen­tru o ex­pe­ri­e­nță ce dă ener­gie.Proi­ec­te­le noas­tre sunt un ca­ta­li­za­tor pen­tru re­ge­ne­ra­re ur­ba­nă și prin fap­tul că ofe­ră o alter­na­ti­vă edu­cați­o­na­lă și de in­clu­zi­u­ne so­cia­lă“,ex­pli­că di­rec­to­rul fes­ti­va­lu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.