Ve­de­ta săp­tă­mânii: Jor­ge

Romania Libera - Friday Edition - - SHOWBIZ - Ma­ra Moi­se

Ghe­or­ghe Pa­pa­ghe­or­ghe, cu­nos­cut pe nu­me­le său de sce­nă Jor­ge, își împar­te tim­pul între fa­mi­lie, stu­dio și mi­ca sa afa­ce­re cu... pi­ja­ma­le.

PROFESIE

Ce mai pre­gă­tești acum? Ca­re es­te ur­mă­toa­rea pro­vo­ca­re pro­fe­si­o­na­lă?

Pre­gă­tesc me­lo­dii noi, vlog­guri in­te­re­san­te și mul­te pi­ja­ma­le! Mă împart între stu­dio și ca­să. Cum ara­tă o zi din viața ta?

Tre­zit di­mi­neață ora 8:008:30 – la bi­rou de la 9. Fac li­vră­ri­le de pi­ja­ma­le, pre­luăm co­men­zi, întâlniri da­că e ca­zul.

De la 15:00, du­pă ce mă­nânc merg la stu­dio și mă ui­tă Dum­ne­zeu pe aco­lo până pe la mi­e­zul no­pții.A do­ua zi o iau de la ca­păt. Ca­re es­te cea mai im­por­tan­tă le­cție învăța­tă din toți anii de show­biz?

Să nu aște­pți să ți se întâmple.Nu vi­ne ni­meni pe ni­ci­un cal alb, ni­ci­un ma­na­ger sau ca­să de dis­curi să te împin­gă de la spa­te. Tu faci și res­tul se ali­nia­ză la ce­ea ce ești tu ca ar­tist. Ce te ve­zi fă­când pes­te 1020 de ani?

Mă văd cântând, că­lă­to­rind și mai mult și bu­cu­rându-mă de viață poa­te chiar și mai mult de­cât o fac acum.

TIMP LI­BER

Ca­re es­te ac­ti­vi­ta­tea de we­e­kend ca­re îți pla­ce cel mai mult?

Con­cer­te­le! Da­că nu am con­cer­te în we­e­kend, si­gur am ce­va de fă­cut la stu­dio și mă re­la­xez un pic du­mi­ni­ca di­mi­neața even­tual. În rest, mun­cesc cu drag. Non-stop. Ai un loc pre­fe­rat din oraș?

Da. Îmi plac par­cul IOR și zo­na un­de am stu­di­o­ul. Mă re­la­xe­a­ză mu­zi­ca și aș sta în stu­dio toa­tă zi­ua da­că se poa­te. Un­de ieși cu pri­e­te­nii sau cu fa­mi­lia?

Cu pri­e­te­nii mai rar. Cu fa­mi­lia ies la ma­să de obi­cei.Avem timp puțin de pe­tre­cut împreu­nă și vrem să ne bu­cu­răm cu to­tul. Adi­că mer­gem să ne gă­te­as­că altci­ne­va de­cât să ne com­pli­căm în bu­că­tă­rie. Une­ori ne mai re­la­xăm și așa, gă­tind. Ce gen de film pre­feri și ca­re a fost cel mai re­cent vi­zi­o­nat?

Îmi plac co­me­di­i­le în ge­ne­ral sau fil­me­le Mar­vel. Nu am vreun film sau stil pre­fe­rat. Îmi plac fil­me­le bu­ne și cu umor fin.

STIL & DIETĂ

Cum ți-ai de­fini sti­lul ves­ti­men­tar? Acum l-aș de­fini hao­tic. Nu mai pun preț așa mult pe look-ul ace­la aran­jat și plin de bran­duri. Acum pre­fer să fie sim­plu to­tul. All black sau într-o nua­nță, cu lu­cruri ca­re să nu ia­să prea mult în evi­de­nță. Am înce­put să de­test eta­la­rea de bran­duri. Știi, ado­les­ce­nții din zi­ua de azi își mă­soa­ră va­loa­rea so­cia­lă du­pă bran­duri. O să le tre­a­că.Deși a dat boa­la în toa­te fas­hi­o­nis­te­le de pe Insta­gram și în toți ado­les­ce­nții ca­re di­vi­ni­ze­a­ză bran­du­ri­le, eu acum su­sțin ți­nu­te­le sim­ple și ca­re te pun în va­loa­re. Să te ve­zi tu, nu bran­dul de pe ti­ne. Cel mai pur­tat obi­ect ves­ti­men­tar din gar­de­ro­bă?

Am o ge­a­că de pi­e­le ca­re es­te ne­mu­ri­toa­re. Eu îi zic ge­a­ca mea Chuck Nor­ris. E ne­a­gră, de­ja tre­cu­tă prin ani și mer­ge la ori­ce. Cum ara­tă me­ni­ul tău zil­nic?

Ara­tă to­tul foar­te bi­ne! În sen­sul că mă­nânc echi­li­brat, fă­ră gră­si­mi, nu com­bin car­bo­hi­drații cu pro­tei­ne­le și do­uă fe­luri la o ma­să. În schimb, pre­fer ori­când o îngheța­tă în loc de ma­sa de prânz.

FA­MI­LIE

Ca­re es­te se­cre­tul unei căs­ni­cii fe­ri­ci­te?

Lu­crăm zi de zi la asta. Nu cred că exis­tă căs­ni­cii per­fec­te – sau exis­tă, dar nu le-am întâlnit eu. Cred că noi, ca su­fle­te, ne ale­gem ca să evo­luăm împreu­nă pe toa­te pla­nu­ri­le și asta im­pli­că de­di­ca­re, iu­bi­re ne­con­diți­o­na­tă, ate­nție la de­ta­lii și res­pect. Es­te nor­mal ca în ori­ce re­lație să fie une­ori mo­men­te de re­e­chi­li­bra­re, dar asta nu tre­bu­ie să ne spe­rie. Ni­meni nu-i per­fect, deși ne do­rim asta de la per­soa­na de lângă noi, când de fapt tre­bu­ie să lu­crăm la noi înși­ne. Cu ci­ne se­a­mă­nă cel mic? Ce a moște­nit de la pă­ri­nții săi?

Cel mic se­a­mă­nă mai mult cu ma­mi, dar are și ce­va de la mi­ne. E o com­bi­nație in­te­re­san­tă. Un lu­cru pe ca­re l-am si­mțit de pri­ma oa­ră când l-am cu­nos­cut a fost se­ri­o­zi­ta­tea și ma­tu­ri­ta­tea cu ca­re a venit. Re­gă­sesc foar­te mul­te din per­so­na­li­ta­tea ta­tă­lui meu la el și asta mă încântă și mai ta­re,mai ales că ta­ta nu mai e prin­tre noi de mu­lți ani. E foar­te in­te­re­sant. Ca­re sunt obi­cei­u­ri­le și tra­diți­i­le pe ca­re le res­pec­tați în fa­mi­lia voas­tră?

Obi­cei­u­ri­le sunt sim­ple. Cră­ci­un și Paște. Sun­tem o fa­mi­lie co­nec­ta­tă la Dum­ne­zeu prin cre­di­nța noas­tră și așa cum si­mțim noi ne și trăim viața.Tra­diția te le­a­gă de fa­mi­lie și ne me­nți­nem fla­că­ra aprin­să așa cum știm noi cel mai bi­ne. Ce pla­nuri aveți pen­tru ace­as­tă toam­nă?

Toam­na asta că­lă­to­rim mult, avem mul­tă tre­a­bă. De­ja fa­cem pla­nu­ri­le pen­tru anul vi­i­tor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.