Bo­li­le res­pi­ra­to­rii la co­pii

Romania Libera - Friday Edition - - SĂNĂTATE - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Bo­li­le res­pi­ra­to­rii re­pre­zin­tă cea mai frec­ven­tă pa­to­lo­gie în pe­ri­oa­da co­pi­lă­ri­ei, iar cei mai vul­ne­ra­bi­li în fața aces­tor afe­cți­uni sunt co­pi­ii de vârstă mi­că. Po­tri­vit OMS, 9 mi­li­oa­ne de co­pii sub 5 ani mor anual din cau­za bo­li­lor pul­mo­na­re gra­ve.

Cvârstă mi­că. Pe de altă par­te, ast­mul es­te cea mai frec­ven­tă boa­lă cro­ni­că în co­pi­lă­rie, afec­tând, în me­die, 14% din co­pii și ado­les­ce­nți la ni­vel mon­dial, iar ten­di­nța es­te de crește­re. Fac­tori de risc ce ame­ni­nță să­nă­ta­tea pul­mo­na­ră a co­pi­i­lor

Imu­ni­ta­tea or­ga­nis­mu­lui ele mai frec­ven­te și par­ti­cu­la­ri­tăți­le ana­to­mo-fi­zi­o­lo­gi­ce sunt in­fe­cți­i­le acu­te ale apa­ra­tu­lui res­pi­ra­to­rii, ca­re pot res­pi­ra­tor la co­pii sunt prin­ci­pa­lii fi lo­ca­li­za­te la ni­ve­lul căi­lor fac­tori fa­vo­ri­za­nți ai res­pi­ra­to­rii su­pe­ri­oa­re (ri­no­fa­rin­gi­tă,fa­rin­go-amig­da­li­tă, in­fe­cți­i­lor acu­te res­pi­ra­to­rii. Me­di­cii atrag aten­ţia că un la­rin­gi­tă, si­nu­zi­tă, oti­tă) sau co­pil se naște cu o imu­ni­ta­te la ni­ve­lul căi­lor res­pi­ra­to­rii tran­smi­să de la ma­mă și ca­re in­fe­ri­oa­re (bro­nși­o­li­tă, tra­he­o­bro­nși­tă, se me­nți­ne în pri­me­le luni de pneu­mo­nie). În viață. Ul­te­ri­or, își for­me­a­ză ma­jo­ri­ta­te (pes­te 80%),aces­te pro­pria imu­ni­ta­te prin con­tac­tul bo­li res­pi­ra­to­rii sunt cau­za­te cu di­ver­se mi­croor­ga­nis­me, de vi­ru­suri spe­ci­fi­ce se­zo­nu­lui in­clu­siv prin con­trac­ta­rea re­ce. Din fe­ri­ci­re, mul­te unor in­fe­cții res­pi­ra­to­rii din­tre vi­ro­ze­le res­pi­ra­to­rii de și bo­li ale co­pi­lă­ri­ei,și prin se­zon pot fi tra­ta­te cu suc­ces, vac­ci­nări. dar exis­tă și bo­li pul­mo­na­re Un co­pil cu sta­tus imu­ni­tar ca­re con­sti­tu­ie pro­ble­me de nor­mal pre­zin­tă 6-7 in­fe­cții să­nă­ta­te pu­bli­că,pneu­mo­nia res­pi­ra­to­rii pe an, din­tre ca­re fi­ind pri­ma cau­ză de mor­ta­li­ta­te 2-3 epi­soa­de se pot ma­ni­fes­ta în rândul co­pi­i­lor de cu răs­puns mult mai se­ver din par­tea or­ga­nis­mu­lui. Co­pi­ii de vârstă mi­că, aceia ca­re in­tră pen­tru pri­ma da­tă în co­lec­ti­vi­ta­te, pot su­feri chiar și 12 in­fe­cții res­pi­ra­to­rii pe an. In­fe­cți­i­le res­pi­ra­to­rii sunt ex­trem de con­ta­gi­oa­se, tran­smi­te­rea fi­ind pe ca­le ae­ria­nă, de ace­ea răs­pândi­rea es­te cres­cu­tă mai ales în co­lec­ti­vi­tăți­le de co­pii (gră­di­nițe, creșe). Un alt fac­tor fa­vo­ri­zant îl re­pre­zin­tă aso­ci­e­rea cu afe­cți­uni cro­ni­ce, cum ar fi: bo­li car­dia­ce,re­na­le,dia­bet,fi­bro­ză chis­ti­că sau ca­re­nțe nu­triți­o­na­le (ane­mie, ra­hi­tism, mal­nu­triție). Me­di­ul fa­vo­ri­ze­a­ză acți­u­nea, res­pec­tiv re­a­cția or­ga­nis­mu­lui (ade­sea mai se­ve­ră) la mi­croor­ga­nis­me, și anu­me: po­lua­rea,aglo­me­rația,zo­ne­le cu fum de ți­ga­ră, umi­di­ta­tea cres­cu­tă, mu­ce­gai­ul, încă­pe­ri­le nea­e­ri­si­te. Co­pi­ii, vic­ti­me­le gri­pei

În fi­e­ca­re an,între 5% și 10% din adu­lți și între 20% și 30% din co­pii se îmbol­nă­vesc de gri­pă. Po­tri­vit Orga­ni­zați­ei Mon­dia­le a Să­nă­tății, se es­ti­me­a­ză că epi­de­mi­i­le anua­le la ni­vel glo­bal vor avea drept re­zul­tat între apro­xi­ma­tiv 3 și 5 mi­li­oa­ne de ca­zuri de îmbol­nă­viri se­ve­re și cir­ca 290.000 până la 650.000 de de­ce­se.Nu­mai în Eu­ro­pa,gri­pa se­zo­ni­e­ră pro­du­ce între 4 și 50 de mi­li­oa­ne de ca­zuri simp­to­ma­ti­ce în fi­e­ca­re an, iar 15.000 până la 70.000 de ce­tățeni eu­ro­peni mor în fi­e­ca­re an de cau­ze aso­cia­te gri­pei. Me­di­cul Va­le­ria Her­dea, preșe­din­ta Aso­cia­ţi­ei Ro­mâne pen­tru Edu­ca­ţie Pe­dia­tri­că în Me­di­ci­na de Fa­mi­lie, atra­ge aten­ţia că „gri­pa poa­te fi per­ce­pu­tă ase­me­nea unui ice­berg: ve­dem doar vârful, avem sen­ti­men­tul că nu ne pu­tem îmbol­nă­vi pen­tru că dis­pu­nem de o imu­ni­ta­te re­la­tiv bu­nă. Impac­tul cu ice­berg-ul pe un te­ren la risc poa­te fi însă ni­mi­ci­tor“.Po­tri­vit aces­teia, co­pi­ii cu vârste sub 5 ani sunt țin­te vii, ex­trem de sen­si­bi­le la acți­u­nea vi­ru­su­lui, pu­tând dez­vol­ta for­me se­ve­re de boa­lă și de­venind sur­se por­tan­te de in­fec­ta­re a altor per­soa­ne din co­mu­ni­ta­te. În ge­ne­ral, con­ta­gi­o­zi­ta­tea de­pășește 90%, în con­di­ţi­i­le în ca­re o per­soa­nă ca­re stră­nu­tă va împrăștia vi­ru­suri pe o arie de cel puțin 6 me­tri.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.