Avan­ta­je­le do­mu­ri­lor ge­o­de­zi­ce

Romania Libera - Friday Edition - - CASA MEA - Si­on Dia­man­di

În une­le lo­curi se pot ob­ser­va do­muri ge­o­de­zi­ce, so­lu­ţia mo­der­nă pen­tru ca­se­le ro­tun­de, do­mul fi­ind o par­te din­tr-o sfe­ră (even­tual emis­fe­ra), su­pra­fa­ţa aces­teia ju­când rol de aco­pe­riș și ta­van.

Sunt nu­me­roa­se mo­de­le și ti­puri de do­muri ge­o­de­zi­ce din lemn, me­tal, sti­clă sau me­ta­le com­po­zi­te, ca­re pot fi per­so­na­li­za­te și con­fi­gu­ra­te în mai mul­te mo­duri, in­clu­siv cu aco­pe­riș ver­de. Sunt împă­rți­te trian­gu­lar, pot avea des­chi­deri foar­te mari fă­ră a se uti­li­za în acest scop punc­te de spri­jin in­te­ri­oa­re, ci doar su­sți­ne­re pe­ri­me­tra­lă.

Ia­tă câte­va din­tre avan­ta­je­le do­mu­ri­lor ge­o­de­zi­ce în si­tua­ţia în ca­re aces­tea sunt fo­lo­si­te ca lo­cu­in­ţe: sunt sta­bi­le, pre­zin­tă un grad de pro­tec­ţie și izo­la­re su­pe­ri­or, ne­ce­si­tă mai pu­ţi­ne ma­te­ria­le la con­struc­ţie fa­ţă de ce­le drep­tun­ghi­u­la­re cu ace­e­ași su­pra­fa­ţă lo­cu­i­bi­lă (se poa­te de­mon­stra ma­te­ma­tic). Atât pi­er­de­ri­le de ener­gie, cât și can­ti­tă­ţi­le de ma­te­ria­le fo­lo­si­te pen­tru ri­di­ca­rea lor sunt în me­die cu 13% mai mici com­pa­ra­tiv cu ce­le mai bi­ne con­stru­i­te ca­se cla­si­ce.

De ase­me­nea, do­mu­ri­le sunt mai fe­ri­te de ra­ze­le soa­re­lui în se­zo­nul cald și de vântu­ri­le pu­ter­ni­ce (ca­re nu se mai lo­vesc per­pen­di­cu­lar de zi­duri), iar în se­zo­nul re­ce sunt încăl­zi­te mai bi­ne de lu­mi­na so­la­ră. Un be­ne­fi­ciu su­pli­men­tar: când tem­pe­ra­tu­ra sca­de, aces­tea au o ex­pu­ne­re mai ma­re la soa­re. În tim­pul ier­nii, ra­ze­le soa­re­lui pă­trund în in­te­ri­or, în timp ce va­ra încăl­zesc o su­pra­fa­ţă mult mai mi­că în com­pa­ra­ţie cu un aco­pe­riș plat, pe ca­re cad per­pen­di­cu­lar.

Flu­xul de aer am­biant din in­te­ri­o­rul do­mu­lui es­te con­ti­nuu, nu sunt co­lțuri de stag­na­re, deci ne­ce­si­tă mai puți­nă ener­gie pen­tru a asi­gu­ra cir­cu­lația ae­ru­lui și me­nți­ne­rea tem­pe­ra­tu­rii uni­for­me. Ener­gia ne­ce­sa­ră pen­tru încăl­zi­rea și ră­ci­rea do­mu­lui es­te cu apro­xi­ma­tiv 30% mai mi­că de­cât la o ca­să con­venți­o­na­lă. De­si­gur, în ca­zul unor astfel de con­struc­ţii, apa­re pro­ble­ma des­chi­de­ri­lor. Însă, da­to­ri­tă teh­no­lo­gi­i­lor ac­tua­le, exis­tă nu­me­roa­se so­lu­ţii ca­re pot re­zol­va les­ne nea­jun­sul fe­res­tre­lor cur­ba­te, pre­cum și in­con­veni­en­te de ti­pul cum să fie pro­dus și aran­jat mo­bi­li­e­rul fă­ră col­ţuri.

Din­tre de­za­van­ta­je, amin­tim că for­ma con­stru­cți­ei com­pli­că in­sta­la­rea unor sis­te­me de ven­ti­lație și coșuri de fum. De ase­me­nea, fe­res­tre­le (cur­ba­te) sunt cu mult mai scum­pe de­cât ce­le pen­tru clă­di­ri­le cla­si­ce, iar cos­tul re­a­li­ză­rii in­sta­lați­i­lor elec­tri­ce es­te mai ri­di­cat. Tre­bu­ie acor­da­tă o ate­nție spo­ri­tă im­per­me­a­bi­li­ză­rii struc­tu­rii și pro­te­cți­ei împo­tri­va pre­ci­pi­tați­i­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.