Lu­mi­na na­tu­ra­lă și ca­sa să­nă­toa­să

Romania Libera - Friday Edition - - CASA MEA - ION DIA­MAN­DI

Expu­ne­rea la lu­mi­na na­tu­ra­lă pe tim­pul zi­lei va avea un efect sti­mu­la­tiv mai bun. Aces­te con­sta­tări ale dr. Ste­ven Loc­kley de la Har­vard Me­di­cal School su­sțin stu­di­i­le Orga­ni­zați­ei Mon­dia­le a Să­nă­tății, ca­re de­mon­stre­a­ză că ne izo­lăm tot mai mult de sur­se­le de re­vi­ta­li­za­re pe ca­re ni le ofe­ră na­tu­ra, mai cu se­a­mă că pe­tre­cem 90% din tim­pul nos­tru în in­te­ri­or. Nu­me­roa­se stu­dii au de­mon­strat, de ase­me­nea, ro­lul lu­mi­nii na­tu­ra­le pen­tru a be­ne­fi­cia de un somn bun și au su­bli­niat impac­tul ne­ga­tiv al lip­sei aces­teia asu­pra să­nă­tății. Ce­a­su­ri­le noas­tre bi­o­lo­gi­ce pri­mesc in­for­mații de la di­fe­ri­te­le ni­ve­luri de lu­mi­nă na­tu­ra­lă de pe par­cur­sul pe­ri­oa­dei de 24 de ore. De ace­ea, avem ne­voie de mul­tă lu­mi­nă în tim­pul zi­lei și de întu­ne­ric în tim­pul no­pții. Ce es­te de fă­cut cu ca­se­le noas­tre în vir­tu­tea aces­tor con­si­de­ren­te? În pri­mul rând, o proi­ec­ta­re astfel încât ca­sa să be­ne­fi­ci­e­ze cât mai mult la in­te­ri­or de lu­mi­nă na­tu­ra­lă, iar în acest sens sunt re­co­man­da­te ca­se­le cu des­chi­deri vi­tra­te cât mai mari, însă fă­ră ca ace­as­ta să con­du­că la o su­praîncăl­zi­re a ca­sei în se­zo­nul cald. Fo­lo­si­rea fe­res­tre­lor de man­sar­dă la po­du­ri­le ame­na­ja­te, pre­cum și a altor mo­da­li­tă­ţi/teh­no­lo­gii ca­re per­mit pă­trun­de­rea lu­mi­nii na­tu­ra­le prin par­tea su­pe­ri­oa­ră a ca­sei (aco­pe­riș) re­pre­zin­tă, de ase­me­nea, so­lu­ţii bi­ne­veni­te. Es­te bi­ne să li­mi­tăm sau să eli­mi­năm ori­ce sur­să de lu­mi­nă din ex­te­ri­or atunci când mer­gem se­a­ra în dor­mi­tor, la cul­ca­re și, de ase­me­nea, să nu ne ex­pu­nem unei lu­mini ar­ti­fi­cia­le pe tim­pul som­nu­lui. Da­că ce­lor mici le es­te te­a­mă de întu­ne­ric, pe tim­pul no­pții se poa­te mon­ta o lam­pă cu lu­mi­nă roșie sau por­to­ca­lie, aces­tea per­tur­bând cel mai puțin som­nul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.