Mu­zi­că și fap­te bu­ne pe sce­na Ate­neu­lui Ro­mân

Romania Libera - Friday Edition - - TIMP LIBER -

Mâi­ne, 3 noi­em­brie, HOSPICE Ca­sa Spe­ra­nței ne pro­pu­ne o se­a­ră de mu­zi­că și fap­te bu­ne în be­ne­fi­ci­ul co­pi­i­lor și al adu­lți­lor ca­re înfrun­tă un diag­nos­tic in­cu­ra­bil. Trei gru­puri vo­ca­le ex­traor­di­na­re și ar­tiști ca­re su­sțin cau­za îngri­ji­rii pa­lia­ti­ve vor ur­ca pe sce­na Ate­neu­lui Ro­mân pen­tru a oferi Timp pen­tru Viață pa­ci­e­nți­lor îngri­jiți de HOSPICE Ca­sa Spe­ra­nței. Ana­to­ly, Blue Noi­se și Brio So­no­res vor su­sți­ne un spec­ta­col a ca­pel­la ce va tra­ver­sa sti­luri sur­prin­ză­toa­re: pop-ope­ră, jazz, pop-rock, pop, jazz și con­tem­po­ran. Ce­le trei gru­puri sunt cu­nos­cu­te și îndră­gi­te pen­tru vo­ci­le fe­no­me­na­le și sti­lul non-con­for­mist pe ca­re îl abor­de­a­ză. De ase­me­nea, Do­ru To­do­ruț și Li­viu Te­o­do­res­cu, in­vi­tații spe­cia­li, vor su­sți­ne do­uă mo­men­te-sur­pri­ză ală­turi de pa­ci­e­nți HOSPICE. Bi­le­te­le pot fi cum­pă­ra­te de pe si­te-ul HOSPICE sau de pe Even­tim.ro. Toa­te fon­du­ri­le obți­nu­te din vânza­rea de bi­le­te sunt de­di­ca­te asi­gu­ră­rii de ser­vi­cii gra­tu­i­te co­pi­i­lor și adu­lți­lor ca­re înfrun­tă o boa­lă in­cu­ra­bi­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.