MTR, în straie de săr­bă­toa­re

Romania Libera - Friday Edition - - TIMP LIBER -

Mu­zeul Ță­ra­nu­lui mar­che­a­ză sfârși­tul toam­nei și ul­ti­me­le zi­le de dul­ce înain­te de in­tra­rea în pos­tul Cră­ci­u­nu­lui, in­vi­tându-și pu­bli­cul la Târgul de Sfi­nții Mi­hail și Ga­vri­il un­de, timp de trei zi­le, de vi­neri, 2 până du­mi­ni­că, 4 ale lu­nii lui Bru­mar, de la ore­le 10 de di­mi­neață până la 6 se­a­ra, 60 de meșteri, an­ti­cari și ar­tiști vin din toa­tă ța­ra cu tot ce au re­a­li­zat ei mai mi­nu­nat pes­te an. Vor fi de târgu­it: obi­ec­te din ce­ra­mi­că, ță­să­turi, icoa­ne, po­doa­be, obi­ec­te din lemn. În Târg, pu­bli­cul va pu­tea asis­ta și la de­mon­strații de încon­deiat ouă, ci­o­plit în lemn, țe­sut și pic­tu­ră pe sti­clă. De-ale gu­rii pu­teți târgui: mi­e­re, pră­ji­turi, tur­tă dul­ce, plan­te de le­ac și țu­i­că. Așa­dar, mer­gând la acest târg, vom re­gă­si fru­mu­sețea și măr­tu­ria ges­tu­ri­lor în lu­cru­ri­le meșteșu­gi­te de­o­po­tri­vă de ță­rani, ar­ti­zani și ar­tiști. Preț bi­let: 4 lei, 2 lei (ele­vi, stu­de­nți, pen­si­o­nari).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.