O no­uă ex­po­zi­ţie la MNAR

Romania Libera - Friday Edition - - TIMP LIBER -

Mu­zeul de Ar­tă al Ro­mâni­ei ne in­vi­tă în pe­ri­oa­da 2 noi­em­brie 2018 - 28 fe­brua­rie 2019 la ex­po­ziția Con­fe­si­uni: 1944-1965 de­di­ca­tă lui Cor­ne­liu Ba­ba, unul din ma­rii ma­eștri ai șco­lii ro­mânești de pic­tu­ră. Des­chi­să la par­te­rul Ga­le­ri­ei Nați­o­na­le, ex­po­ziția es­te pri­le­ju­i­tă de apa­riția vo­lu­mu­lui cu ace­lași ti­tlu pu­bli­cat prin gri­ja doam­nei Ma­ria Albani, exe­cu­to­rul tes­ta­men­tar al pic­to­ru­lui, și reu­nește pes­te 70 de lu­crări din pa­tri­mo­ni­ul MNAR și din co­le­cția ar­tis­tu­lui, une­le din­tre ele ine­di­te, pre­cum și câte­va fo­to­gra­fii din ar­hi­va de fa­mi­lie. Vo­lu­mul Cor­ne­liu Ba­ba - Con­fe­si­uni și Jur­na­le 1944 - 1965 va pu­tea fi achi­ziți­o­nat de la ma­ga­zi­nul MNAR. Ex­po­ziția poa­te fi vi­zi­ta­tă de mi­er­curi până du­mi­ni­că, între ore­le 10.0018.00. Prețul bi­le­tu­lui de ac­ces es­te de 10 lei, gratuit în pri­ma mi­er­curi din fi­e­ca­re lu­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.