ANIMA'ŢIE.

Romania Libera - Friday Edition - - PROGRAM TV -

Re­gi­zat de Carlos Saldanha, cre­a­to­rul și re­gi­zo­rul ani­mați­ei “Rio”, fil­mul ur­mă­rește aven­tu­ri­le unui taur uriaș și blând ca­re es­te adop­tat de un fer­mi­er și de fi­i­ca lui iu­bi­toa­re. Viața lui idi­li­că se schim­bă du­pă ce es­te con­fun­dat cu o bes­tie nă­ră­vașă și es­te dus în ul­ti­mul loc din lu­me un­de vrea să fie, o ta­bă­ră pen­tru an­tre­na­rea tau­ri­lor. Dar Fer­di­nand (vo­ce John Ce­na) es­te ho­tă­rât să se întoar­că aca­să. Între timp, tau­rul cu o ini­mă ma­re își fa­ce mu­lți pri­e­teni și schim­bă vi­eți­le ce­lor pe ca­re îi întâlnește. Dar mai are un ob­sta­col de tre­cut: Fer­di­nand tre­bu­ie să-i fa­că față ma­ta­do­ru­lui El Pri­me­ro (vo­ce Mi­guel Ángel Sil­ves­tre) într-o are­nă pli­nă de oa­meni. * No­mi­na­li­za­re la Oscar (2018) pen­tru Cel mai bun film de ani­mație * No­mi­na­li­za­re la Glo­bu­ri­le de Aur pen­tru Cel mai bun film ani­mat și pen­tru Cel mai ori­gi­nal cântec – Nick Jo­nas, Jus­tin Tran­ter, Nick Mon­son – pen­tru me­lo­dia „Ho­me”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.