ROMANCE.

Romania Libera - Friday Edition - - PROGRAM TV -

Când pro­ble­me­le de să­nă­ta­te i se agra­ve­a­ză, Isa­bel Mon­tal­ban (Clau­dia Álva­rez) cau­tă să se mu­te într-un oraș mai mic, un­de să se poa­tă odihni și să își va­dă de să­nă­ta­te. Astfel, la pro­pu­ne­rea soțu­lui, Aníbal Ote­ro (Di­e­go Oli­ve­ra), Isa­bel se mu­tă la reșe­di­nța un­de trăi­esc pă­ri­nții și frații aces­tu­ia. Aníbal es­te sin­gu­rul ca­re se ocu­pă de afa­ce­rea și ba­nii fa­mi­li­ei și înce­pe să pe­tre­a­că mai puțin timp cu soția sa. În scurt timp frații lui Ani­bal, Ser­gio și Da­ni­el de­vin in­te­re­sați de tână­ră. Isa­bel se îndră­gos­tește și ea, însă sim­te că tre­bu­ie să își sal­ve­ze căs­ni­cia și să evi­te un con­flict se­ri­os în fa­mi­lie. Cris­tián de la Fuen­te, 44 de ani, a mai ju­cat în se­ria­le­le “CSI Mia­mi” (2003-2004), “Bet­ty cea urâtă” (2007), “Qu­i­e­ro amar­te” (2013-2014), e că­să­to­rit cu ac­trița Ange­li­ca Cas­tro și au împreu­nă o fa­tă de 14 ani.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.