„Sunt prea deștept, ce tre­bu­ie să fac să mă ac­cep­te lu­mea?”

Romania Libera - Friday Edition - - ACADEMIA CAŢAVENCU - Dra­goș T., doc­to­rand, Bu­cu­rești

Dra­gă Dra­goș, ai atins o coar­dă sen­si­bi­lă. Ai ma­re drep­ta­te, în Ro­mânia cu cât ești mai deștept cu atât ești mai ci­u­dat. Si­tuația ta e des­tul de com­pli­ca­tă, dar stai li­niștit, nu ești sin­gur. Ai pu­tea încer­ca să-ți gă­sești niște pri­e­teni pe mă­su­ra in­te­li­ge­nței ta­le. Sin­gu­ra pro­ble­mă ar fi că veți încer­ca toți să do­ve­diți cât de dește­pți sun­teți, deci ieși­ri­le în oraș vor fi foar­te plic­ti­si­toa­re. Ai pu­tea încer­ca să cauți un grup de pri­e­teni cât de cât in­te­li­ge­nți. Dar tu vei știi me­reu că ești mai in­te­li­gent de­cât ei, așa că te vei si­mți tot tim­pul stânje­nit. Și ei își vor da se­a­ma că ești mai in­te­li­gent de­cât ei și chiar da­că te ac­cep­tă, me­reu o să te con­si­de­re un ci­u­dat, un șoa­re­ce de bi­bli­o­te­că. Ce­ea ce, să fim sin­ceri, chiar ești. Sin­gu­ra so­luție via­bi­lă es­te să ur­me­zi o cu­ră de ta­bloi­di­za­re, me­ni­tă să te lo­bo­to­mi­ze­ze. Ci­tește toa­tă zi­ua ta­bloi­de și ui­tă-te la emi­si­uni de scan­dal. Înce­pe să scu­i­pi pe stra­dă, se­mi­nțe, fleg­me, ori­ce. Vor­bește urât, ia-te la bă­taie în fața blo­cu­lui. În loc de că­rți de­cen­te, apu­că-te de Co­el­ho și Dan Brown. În câte­va luni vei ajun­ge ga­ran­tat la fel de prost ca cei din ju­rul tău. Și apre­ciat pen­tru asta.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.