Cum să nu mai pi­er­zi tim­pul za­pând ca­na­le­le TV. Fă ce­va util!

Romania Libera - Friday Edition - - CALEIDOSCOP - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Se spu­ne că ar tre­bui să ne împăr­ţim echi­ta­bil ce­le 24 de ore ale unei zi­le: 8 ore de somn, 8 ore de mun­că și 8 ore de ac­ti­vi­tă­ţi re­la­xan­te pen­tru noi, even­tual împreu­nă cu pri­e­te­nii și fa­mi­lia. De re­gu­lă, încăl­căm ace­as­tă „re­gu­lă”, iar te­le­vi­zo­rul a de­venit în ul­ti­me­le de­ce­nii ina­mi­cul prin­ci­pal.

Si­gur, es­te o lup­tă ine­ga­lă, da­că ne ra­por­tăm la re­sur­se­le pe ca­re le avem la dis­po­zi­ţie, ex­cep­tând te­le­foa­ne­le in­te­li­gen­te, ca­re au de­venit un re­fu­giu mult mai con­for­ta­bil. Chiar și așa, spe­cia­liștii aver­ti­ze­a­ză că în con­ti­nua­re con­su­mul de me­dia TV es­te la co­te alar­man­te, în de­fa­voa­rea ac­ti­vi­tă­ţi­lor cre­a­ti­ve sau a ce­lor în aer li­ber. Se întâmplă cel mai ade­sea ca se­a­ra, ex­te­nua­ţi de o zi de mun­că încăr­ca­tă și mult timp pi­er­dut în am­bu­teia­je­le din tra­fic, să avem tim­pul li­mi­tat de la cel mult do­uă, trei ore de re­la­xa­re înain­te de cul­ca­re, iar atunci cea mai co­mo­dă va­rian­tă es­te bu­to­na­rea te­le­co­men­zii în cău­ta­rea unui film sau a unui tal­kshow. Ru­ti­na se re­pe­tă și a do­ua zi, și a treia zi, până vi­neri in­clu­siv, da­că nu exis­tă alter­na­ti­ve. În re­a­li­ta­te însă, ne iro­sim tim­pul în fa­ţa unui ecran plat, în loc să in­ves­tim ace­le câte­va ore de li­ber­ta­te în alte ac­ti­vi­tă­ţi ca­re să ne sa­tis­fa­că ne­voia de cu­noaște­re, di­ver­tis­ment sau in­te­rac­ţi­u­ne. Se știe că pro­gra­me­le TV, in­di­fe­rent de te­ma­ti­că, pot fi ex­trem de cro­no­fa­ge și doar o stra­te­gie foar­te in­te­li­gen­tă de ma­na­ge­ment al tim­pu­lui ne poa­te aju­ta să spar­gem acest ti­par com­por­ta­men­tal. Ia­tă trei su­ges­tii.

Pla­ni­fi­că to­tul din timp

Să-ţi pro­gra­me­zi o ieși­re în oraș se­a­ra cu pri­e­te­nii, du­pă o zi is­to­vi­toa­re la job, poa­te fi o do­va­dă de cu­raj, dar cu si­gu­ran­ţă es­te și una din­tre ce­le mai bu­ne ale­geri, da­că es­te fă­cu­tă cu in­te­li­gen­ţă, de exem­plu, în avans, cu do­uă-trei zi­le. Așa sunt mult mai mari șan­se­le de reuși­tă pen­tru că po­ţi con­tro­la coor­do­na­te­le și ni­ve­lul de an­ga­ja­ment poa­te fi la co­te ma­xi­me.

De ase­me­nea, o vi­zi­tă la sa­la de fit­ness sau o ci­nă în fa­mi­lie, un con­cert sau un spec­ta­col de te­a­tru pot fi alter­na­ti­ve mult mai să­nă­toa­se pen­tru min­te și trup da­că sunt pla­ni­fi­ca­te din timp.

Pre­gă­tiri pen­tru ac­ţi­u­ne

Acest as­pect are le­gă­tu­ră la mo­dul cel mai con­cret cu ac­ti­vi­tă­ţi­le de pre­gă­ti­re pen­tru o anu­mi­tă ac­ti­vi­ta­te, de pil­dă, îţi po­ţi pre­gă­ti ge­an­ta cu echi­pa­men­tul pen­tru ora de fit­ness sau po­ţi cum­pă­ra din timp ca­do­ul pen­tru ci­na la pri­e­teni din se­a­ra ur­mă­toa­re și cu si­gu­ran­ţă nu vei mai da curs ten­ta­ţi­ei de a munci pes­te pro­gram la ser­vi­ciu pen­tru a te înca­dra în timp.

Fă ori­ce altce­va do­rești

Re­venind, în loc să za­pe­zi ca­na­le­le TV, po­ţi să-ţi re­vi­go­re­zi re­ţe­aua neu­ro­na­lă prin alte ti­puri de ac­ti­vi­tă­ţi re­la­xan­te. Câte­va exem­ple? O tu­ră de jog­ging sau o plim­ba­re la pas prin car­ti­er, o sluj­bă re­li­gi­oa­să, o lec­tu­ră in­te­re­san­tă, o se­si­u­ne de shop­ping, me­di­ta­ţie, un ma­saj sau ori­ce altă ac­ti­vi­ta­te ca­re te pu­ne în le­gă­tu­ră cu cei­lal­ţi, mai ales da­că ești o per­soa­nă ex­tra­ver­ti­tă. Și un pont: di­ver­si­fi­că ti­pul de ac­ti­vi­tă­ţi pen­tru a evi­ta in­sta­la­rea ru­ti­nei.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.