Lu­mea s-a cam să­tu­rat să se îmbra­ce la mo­dă!

Romania Libera - Friday Edition - - Prima Pagina - Mă­dă­li­na Ră­co­re­an

Înte­mei­e­to­rii bo­u­ti­que-lui „Drag și Dra­ga“, un shop vin­ta­ge de top, sunt fe­ri­ciți pen­tru că, așa cum au spus chiar ei, își trăi­esc vi­sul.Aici nu vin împă­ti­miții de brand-uri, ci do­ri­to­rii de fru­mos, de stil și ca­li­ta­te.

Bu­cu­rești­ul es­te plin de se­cond hand. Am învățat că pi­e­se­le uni­cat le gă­sim în ast­fel de ma­ga­zi­ne, iar când mă simt nea­ju­to­ra­tă în afla­rea unui ac­ce­so­riu alt­fel, am de un­de să-l achi­ziți­o­nez.

Am des­co­pe­rit ce­va ui­mi­tor, adi­că acel shop cu hai­ne și ac­ce­so­rii vin­ta­ge cum nu prea sunt pes­te tot în Ca­pi­ta­lă. Nu-mi pla­ce să aleg hai­ne oa­re­ca­re sau de ori­ce fel, toc­mai de ace­ea pre­fer să vin la „Drag și Dra­ga“(B-dul Ghe­or­ghe Șin­cai, nr. 11, Bu­cu­rești), aco­lo un­de vin­ta­ge înse­am­nă ca­li­ta­te și tot ce-i au­ten­tic.

Sunt doi oa­meni de­di­cați afa­ce­rii lor. Sunt fe­ri­ciți pen­tru că, așa cum au spus și ei, își trăi­esc vi­sul. Du­pă ce au exe­cu­tat mul­te ore de mun­că într-o cor­po­rație ce le ofe­rea doar o viață anos­tă, au des­chis acest bo­u­ti­que. „Dra­ga a ter­mi­nat ASE-ul, eu jur­na­lis­mul. Am lu­crat amândoi în di­fe­ri­te cor­po­rații până ce ne-am ho­tă­rât să ne pu­nem am­pren­ta în ce­va al nos­tru. Ma­ga­zi­nul nos­tru drag a fost des­chis acum trei ani și es­te cea mai ma­re sa­tis­fa­cție a noas­tră“, spun Io­nuț Ru­sea și Ire­ne Vil­să­nes­cu, deți­nă­to­rii aces­tui ma­ga­zin alt­fel. „Azi – con­ti­nuă ei – ne si­mțim amândoi fe­ri­ciți, iar mun­ca a de­venit o plă­ce­re. Con­si­de­răm că am fă­cut o mișca­re in­te­li­gen­tă pen­tru că am reușit să ne înde­păr­tăm de pei­sa­jul de­zo­lant al cor­po­rați­i­lor. Fur­ni­zo­rii sunt din ța­ră sau de pe alte me­le­a­guri, mai ales din Sue­dia, de un­de adu­cem cea mai ma­re par­te a hai­ne­lor.”

Mi-a plă­cut mult să vor­besc cu ei, iar du­pă ce le­am spus că sunt jur­na­list, le-am pro­pus, cu o ru­gă­min­te din su­flet, să scriu des­pre shop-ul lor plin de mi­nuni. Ce­ea ce au re­a­li­zat ei aici se nu­mesc tru­dă și pa­si­u­ne, le pla­ce să-și con­su­me ener­gia pen­tru acest proi­ect și sunt foar­te im­pli­cați în tot ce­ea ce fac.

„Toți cei ca­re ne cal­că pra­gul simt asta și apre­cia­ză, iar noi sun­tem aceiași oa­meni sim­pli și mo­dești, frec­ven­tăm în con­ti­nua­re Te­a­trul Stu­de­nțesc și te­ra­se­le din măr­gi­ni­mi­le Bu­cu­rești­u­lui... Di­fe­re­nța es­te că ne-am luat ini­ma în di­nți să înce­pem «ce­va» al nos­tru, pen­tru ca­re am dă­ru­it mul­tă emoție.“

La „Drag și Dra­ga“nu exis­tă cum­pă­ră­tori vână­tori de brand-uri

Aici veți gă­si hai­ne din fi­bre na­tu­ra­le, de ca­li­ta­te foar­te bu­nă și pi­e­se uni­cat.

„Aici, lu­mea nu vânea­ză brand-uri. Bu­cu­rești­ul es­te o ca­pi­ta­lă eu­ro­pe­a­nă în ca­re oa­me­nii încep să se îmbra­ce fru­mos. Es­te foar­te greu să atin­gi și apoi să me­nții un ni­vel ca­re să îți sa­tis­fa­că ne­voi­le. Noi am adop­tat un stil ves­ti­men­tar de­di­cat unui seg­ment mai bo­em, ca­re pu­ne ac­cent pe ca­li­ta­te. La «Drag și Dra­ga» lu­mea nu vânea­ză brand-uri ce­le­bre, ci se de­cla­ră încânta­tă de ar­ti­co­le din fi­bre na­tu­ra­le. Cea mai ma­re mo­ti­vație și încânta­re pen­tru noi o re­pre­zin­tă chiar ei, oa­me­nii de­o­se­biți ca­re ne trec pra­gul. Tot ce­ea ce fa­cem noi es­te să ofe­rim fru­mo­sul - fie că se nu­mește vin­ta­ge, nou, tra­diți­o­nal sau se­cond-hand... Fru­mo­sul es­te întot­de­au­na în ochii pri­vi­to­ru­lui. Așa­dar, ca­li­ta­tea es­te tot ce avem de ofe­rit. Ma­te­ria­le­le din ca­re sunt con­fe­cți­o­na­te hai­ne­le din ma­ga­zin sunt na­tu­ra­le, dar și croia­la de­o­se­bi­tă a unei ro­chii, de exem­plu, fac din ea ce­va ce nu are ter­men de com­pa­rație cu un ar­ti­col nou. De ase­me­nea, vom spu­ne că uni­ci­ta­tea es­te exact ce și-ar dori ori­ce fe­meie. Lu­mea s-a cam să­tu­rat să fie îmbră­ca­tă la mo­dă. Toa­te aces­tea, co­ro­bo­ra­te cu prețul con­si­de­ra­bil mai mic, fac din­tr-un ar­ti­col vin­ta­ge să fie în to­pul wish list. Și, pen­tru că ne-ați întrebat ce va fi pe vi­i­tor, vom spu­ne doar atât - nu știm ce va fi, dar știm că nu ne mai pu­tem opri!“.

Con­cept per­so­na­li­zat

Dra­ga are încli­nație pen­tru fru­mos și iu­bește de­sign-ul in­te­ri­or. Ma­ga­zi­nul are to­nuri in­te­re­san­te, iar con­cep­tul per­so­na­li­zat cu atât de mult ta­lent fa­ce di­fe­re­nța… Oa­me­nii vor des­co­peri cu sur­prin­de­re un loc fas­ci­nant, un­de se sim­te pre­ze­nța unui om cu ade­vă­rat cre­a­tiv. Să oferi un ase­me­nea spațiu ce­lor ca­re vin în ma­ga­zi­nul tău înse­am­nă dra­gos­te de oa­meni…

„Ce ofe­rim noi?

În pri­mul rând un ser­vi­ciu co­rect. Evi­tăm să ofe­rim pro­du­se cu de­fect, iar gra­dul de uzu­ră tin­de spre ze­ro. Hai­ne­le ajung în ma­ga­zin în ur­ma unei se­le­cții ri­gu­roa­se, toa­te fi­ind spă­la­te, căl­ca­te și, une­ori, fo­to­gra­fia­te. Dra­ga e «vi­no­va­tă» pen­tru ace­le ți­nu­te uni­ce și pen­tru in­te­ri­o­rul ame­na­jat atât de fru­mos. Are ap­ti­tu­dini re­mar­ca­bi­le, iar oa­me­nii se de­cla­ră încântați de ce­ea ce gă­sesc la noi. Ca bo­nus, ma­ga­zi­nul ofe­ră mu­zi­că de fun­dal asi­gu­ra­tă de un pick-up, dar și un Gol­den Re­tri­e­ver, o apa­riție fer­me­că­toa­re și blândă, ca­re știe să fa­că at­mos­fe­ră. Nu­me­le lui es­te Pe­pi­not. Avem și un co­lțișor în ca­re păs­trăm viu por­tul tra­diți­o­nal ro­mânesc. Noi avem ori­gi­ni­le în Bre­a­za, un oraș în ca­re se cos în con­ti­nua­re ii. Ma­me­le noas­tre păs­tre­a­ză încă mo­de­le de su­te de ani și re­a­li­ze­a­ză ii la co­man­dă. Prețu­ri­le sunt sub piață pen­tru că noi nu avem adaos. Veți gă­si ro­chii tip ie, fo­te din lână sau ca­ti­fea, mul­te co­voa­re ță­ră­nești de di­men­si­uni di­fe­ri­te, opinci, per­ne sau tor­be din lână cu­su­te cu mi­ga­lă. Exis­tă și mul­te ac­ce­so­rii uni­cat, de la pă­lă­rii până la co­li­e­re.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.