Cum a ajuns Arma­ta Ro­mână la Bu­da­pes­ta

Ca ur­ma­re a ofen­si­vei ma­ghia­re pes­te Ti­sa asu­pra tru­pe­lor ro­mâne la da­ta de 20 iu­lie 1919, Arma­ta Ro­mână a in­trat în Bu­da­pes­ta și a ocu­pat orașul pe 3 au­gust 1919, reușind să împrăștie hoar­de­le roșii ale lui Béla Kun.

Romania Libera - Friday Edition - - Prima Pagina - Ge­or­ge Da­mian

S

La 13 noi­em­brie 1918 Unga­ria sem­na ar­mis­tiți­ul de la Bel­grad cu Pu­te­ri­le Alia­te. Ge­ne­ra­lul fran­cez Fran­chet d'Espe­rey nu cu­noștea pre­ve­de­ri­le Tra­ta­tu­lui de alia­nță al Ro­mâni­ei cu Pu­te­ri­le Alia­te și a tra­sat o li­nie de de­mar­cație în Tran­sil­va­nia de-a lun­gul ali­nia­men­tu­lui Bis­trița–Re­ghin–Târgu Mu­reș–cur­sul in­fe­ri­or al Mu­reșu­lui. Tru­pe­le ma­ghia­re tre­bu­iau să se re­tra­gă în spa­te­le aces­tei li­nii. Con­venția de la Bel­grad a con­sti­tu­it sâmbu­re­le vi­i­to­ru­lui con­flict mi­li­tar și di­plo­ma­tic din­tre Ro­mânia și Unga­ria. Bu­da­pes­ta a per­ce­put li­nia tra­sa­tă prin ar­mis­tiți­ul de la Bel­grad drept o împă­rți­re fi­na­lă a Tran­sil­va­ni­ei, în vre­me ce la Bu­cu­rești au apă­rut ne­mu­lțu­miri față de ace­as­tă de­li­mi­ta­re. Însă Con­venția de la Bel­grad per­mi­tea Pu­te­ri­lor Alia­te să re­tra­se­ze li­ni­i­le de de­mar­cație și să-și de­pla­se­ze tru­pe­le ori­un­de pe te­ri­to­ri­ul Unga­ri­ei. O altă sem­ni­fi­cație a Con­venți­ei de la Bel­grad a fost ac­cep­ta­rea de că­tre Bu­da­pes­ta a prin­ci­pi­u­lui au­to­de­ter­mi­nă­rii nați­u­ni­lor, iar pro­ce­sul de des­prin­de­re a ro­mâni­lor din Tran­sil­va­nia s-a fă­cut în con­for­mi­ta­te cu acest prin­ci­piu. Pro­ce­sul po­li­tic ca­re a cul­mi­nat la 1 De­cem­brie cu Adu­na­rea Nați­o­na­lă de la Alba Iu­lia și pro­cla­ma­rea uni­rii Tran­sil­va­ni­ei cu Ro­mânia s-a fă­cut fă­ră spri­ji­nul sau sub in­flue­nța Arma­tei Ro­mâne. Tru­pe­le ro­mâne au atins li­nia de de­mar­cație din Con­venția de la Bu­da­pes­ta pe 15 de­cem­brie 1918. Arma­ta Ro­mână era con­si­de­ra­tă par­te a fo­rțe­lor Pu­te­ri­lor Alia­te, ast­fel că de­pla­să­ri­le ul­te­ri­oa­re pe alte li­nii de de­mar­cație au fost fă­cu­te cu acor­dul aliați­lor.

Până la 31 de­cem­brie 1918 tru­pe­le ro­mâne s-au de­pla­sat pe ali­nia­men­tul Baia-Ma­re – Cluj – De­va. Urmă­toa­rea de­pla­sa­re a li­ni­ei de de­mar­cație spre vest s-a încheiat pe 22 ia­nua­rie 1919 pe ali­nia­men­tul Sa­tu-Ma­re – Ora­dea – Arad, pe­ri­oa­dă în ca­re au fost înre­gis­tra­te mai mul­te ci­oc­niri cu tru­pe­le ma­ghia­re. Încer­ca­rea Pu­te­ri­lor Alia­te de a obți­ne acor­dul Bu­da­pes­tei pen­tru o de­li­mi­ta­re în mar­tie 1919 a dus la veni­rea la pu­te­re a bo­lșe­vi­ci­lor con­duși de Be­la Kun pe 21 mar­tie. În noap­tea de 15-16 apri­lie 1919 în ur­ma unui atac ma­ghiar, con­trao­fen­si­va Arma­tei Ro­mâne a ajuns de-a lun­gul râu­lui Ti­sa. La 13 iu­nie 1919 Con­fe­ri­nța de Pa­ce de la Pa­ris a sta­bi­lit gra­nița din­tre Ro­mânia și Unga­ria. Gu­ver­nul bo­lșe­vic de la Bu­da­pes­ta a de­cla­nșat o ofen­si­vă împo­tri­va tru­pe­lor ro­mâne pes­te Ti­sa la 20 iu­lie 1919, ofen­si­vă res­pin­să, iar con­traa­ta­cul ro­mân a dus la ocu­pa­rea Bu­da­pes­tei pe 3 au­gust 1919 – ocu­pație re­flec­ta­tă în ima­gi­ni­le pre­zen­ta­te. * Ima­gi­ni­le au fost di­gi­ta­li­za­te în ca­drul proi­ec­tu­lui Sa­e­cu­la­ria.ro din Co­le­cția de Do­cu­men­te Fo­to­gra­fi­ce ale Arhi­ve­lor Nați­o­na­le.

Arma­ta Ro­mână hră­nește po­pu­lația să­ra­că din Bu­da­pes­ta, au­gust 1919.

Ma­rș al unei uni­tăți de ar­ti­le­rie ro­mână în Bu­da­pes­ta, 1919.

Bo­lșe­vici un­guri veniți pen­tru ne­go­ci­eri de ar­mis­tițiu la Szol­nok.

Ca­va­le­riști ro­mâni pe stră­zi­le din Bu­da­pes­ta, au­gust 1919.

De­fi­la­rea tru­pe­lor ro­mâne în Piața Eroi­lor (Hő­sök te­re) din Bu­da­pes­ta, au­gust 1919.

Mi­si­u­nea Mi­li­ta­ră Inte­ra­lia­tă la Bu­da­pes­ta: (al doi­lea din stânga) ministrul Con­stan­tin Dia­man­dy, gen. Har­ry H. Ban­dhol­tz (SUA), gen. Ernes­to Mom­bel­li (Ita­lia), gen. Re­gi­nald Gor­ton (Ma­rea Bri­ta­nie), gen. Je­an César Gra­ziani (Fra­nța), gen. Ghe­or­ghe Măr­dă­res­cu (Ro­mânia).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.