Do­uă tram­vaie își poar­tă că­lă­to­rii spre Ro­mânia, Gre­cia, Spa­nia și Sue­dia

Pa­tru țări într-un proi­ect cul­tu­ral

Romania Libera - Friday Edition - - Actualitate - Mi­hai Diac

Înce­pând de luni, 12 noi­em­brie, pei­sa­jul bu­cu­rește­an va fi co­lo­rat, timp de un an, de do­uă tram­vaie spe­cia­le, ca­re vor fi împo­do­bi­te într-un stil ne­o­bișnu­it.

Aspec­tul ine­dit al ce­lor do­uă ve­hi­cu­le es­te re­zul­ta­tul co­la­bo­ră­rii Ro­mâni­ei, Gre­ci­ei, Spa­ni­ei și Sue­di­ei în ca­drul unui proi­ect de ar­tă ur­ba­nă de­nu­mit „Că­lă­tori prin­tre cu­lori”.

Re­pre­zen­tă­ri­le gra­fi­ce apli­ca­te pe ce­le do­uă va­goa­ne de tram­vai ca­re vor cir­cu­la în Bu­cu­rești au ro­lul să pre­zin­te câte­va ele­men­te cul­tu­ra­le spe­ci­fi­ce aces­tor pa­tru țări.

Proi­ec­tul „Că­lă­tori prin­tre cu­lori” es­te or­ga­ni­zat de Insti­tu­tul Cul­tu­ral Ro­mân, Fun­da­ţia Cul­tu­ra­lă Gre­a­că și am­ba­sa­de­le Spa­ni­ei și Sue­di­ei la Bu­cu­rești, în par­te­ne­riat cu So­ci­e­ta­tea de Tran­sport Bu­cu­rești și Pri­mă­ria Mu­ni­ci­pi­u­lui Bu­cu­rești,prin Cen­trul de pro­gra­me edu­ca­ti­ve PROEDUS.

Ini­ţia­ti­va își pro­pu­ne să pro­mo­ve­ze ima­gi­nea și pa­tri­mo­ni­ul cul­tu­ral al ce­lor pa­tru ţări prin in­ter­me­di­ul ar­tei ur­ba­ne și,to­to­da­tă, să con­tri­bu­ie la re­vi­ta­li­za­rea es­te­ti­că a ca­pi­ta­lei Ro­mâni­ei.

Bu­cu­rește­nii sunt, ast­fel, in­vi­ta­ţi să des­co­pe­re di­ver­si­ta­tea cul­tu­ra­lă a Ro­mâni­ei, Gre­ci­ei, Spa­ni­ei și Sue­di­ei într-un spa­ţiu mai pu­ţin obișnu­it – ace­la al tran­spor­tu­lui pu­blic.

„Ale­ge­rea tram­vai­u­lui ca su­port pen­tru re­a­li­za­rea pic­tu­ri­lor nu es­te întâmplă­toa­re. Unul din­tre obi­ec­ti­ve­le proi­ec­tu­lui es­te ace­la de a încu­ra­ja că­lă­to­ria cu acest ve­hi­cul ne­po­luant, ca­re poa­te tran­spor­ta atât că­lă­tori, cât și cre­a­ţii ar­tis­ti­ce, adu­când ast­fel ar­ta mai aproa­pe de oa­meni, în ge­ne­ral, și de pu­bli­cul tânăr, în spe­cial”, su­bli­nia­ză un co­mu­ni­cat tran­smis de Amba­sa­da Sue­di­ei.

În ca­drul aces­tui proi­ect, ele­vi ai Li­ceu­lui de ar­tă „Di­mi­trie Pa­ci­u­rea” din Bu­cu­rești vor avea po­si­bi­li­ta­tea să exer­se­ze teh­ni­ca pic­tă­rii cu gra’ti în ca­drul ate­li­e­re­lor ca­re se vor or­ga­ni­za pen­tru împo­do­bi­rea ce­lor do­uă va­goa­ne.

Ele vor fi de­co­ra­te sub coor­do­na­rea uno­ra din­tre cei mai cu­nos­cu­ţi ar­tiști ro­mâni în do­me­niu. Ale­xan­dru Ci­u­bo­ta­riu, cu­nos­cut drept Ci­u­bi sau “Pi­si­ca Pă­tra­tă”, unul din­tre pri­mii „stre­et ar­tis­ts” din Bu­cu­rești, va pic­ta unul din­tre ce­le do­uă tram­vaie cu ima­gini con­si­de­ra­te re­pre­zen­ta­ti­ve pen­tru Gre­cia și Ro­mânia.

Cel de-al doi­lea tram­vai va oferi că­lă­to­ri­lor o plim­ba­re ima­gi­na­ră prin Spa­nia și Sue­dia, prin in­ter­me­di­ul lu­cră­ri­lor re­a­li­za­te de co­lec­ti­vul de ar­tiști Swe­et Da­ma­ge Crew și Ovi­diu Mi­hai, cu nu­me­le de ar­tist Obie Pla­ton – im­pli­cat în dez­vol­ta­rea de proi­ec­te ce au vi­zat re­ge­ne­ra­rea prin ar­tă a zo­ne­lor ur­ba­ne.

Tram­vai­e­le pic­ta­te ur­me­a­ză să cir­cu­le pe li­ni­i­le 1 și 10.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.