Por­tul Con­stan­ţa, mo­der­ni­zat de fir­ma unei fa­mi­lii din Ita­lia

Com­pa­nia din pe­nin­su­lă a câști­gat o li­ci­tație de 165 mi­li­oa­ne lei, TVA in­clu­să

Romania Libera - Friday Edition - - Actualitate - Cris­tian Ha­gi

Ocom­pa­nie ca­re apa­rți­ne unei fa­mi­lii din Ita­lia va mo­der­ni­za Por­tul Con­sta­nța, du­pă ce a câști­gat o li­ci­tație or­ga­ni­za­tă de Com­pa­nia Nați­o­na­lă Admi­nis­trația Por­tu­ri­lor Ma­ri­ti­me Con­sta­nța. Inves­tiția se nu­mește „Mo­der­ni­za­rea in­fras­truc­tu­rii por­tua­re prin asi­gu­ra­rea crește­rii adânci­mi­lor șe­na­le­lor și ba­zi­ne­lor și a si­gu­ra­nței na­vi­gați­ei în Por­tul Con­sta­nța”, iar la li­ci­tație a fost de­sem­na­tă câști­gă­toa­re fir­ma Impre­sa di Con­stru­zi­oni ING e Man­to­vani SPA, în ca­li­ta­te de an­tre­pre­nor. Fir­ma es­te deți­nu­tă de fa­mi­lia ita­lia­nă Chia­rot­to. Va­loa­rea con­trac­tu­lui es­te 139.317.822,44 lei (fă­ră TVA), adi­că 165.788.208 lei, cu TVA in­clu­să. Du­ra­ta con­trac­tu­lui es­te de 20 de luni.

Proi­ec­tul es­te fi­na­nțat prin Pro­gra­mul Ope­rați­o­nal Infras­truc­tu­ră Ma­re POIM 2014-2020.

În con­tract sunt pre­vă­zu­te lu­crări de dra­gaj pen­tru adu­ce­rea la co­ta proi­ec­ta­tă a ba­zi­ne­lor și șe­na­le­lor din Por­tul Con­sta­nța, adânci­rea ba­zi­nu­lui por­tu­lui de lu­cru și a șe­na­lu­lui de ac­ces că­tre aces­ta din Por­tul Con­sta­nța Sud.

În ba­zi­nul por­tu­lui de lu­cru un­de adânci­mea proi­ec­ta­tă es­te de 7 me­tri se va dra­ga până la adânci­mea de 9 me­tri. Proi­ec­tul mai in­clu­de lu­crări de pro­te­cție a cheu­ri­lor din por­tul de lu­cru și re­a­li­za­rea unui sis­tem hi­dro­gra­fic, res­pec­tiv o na­vă hi­dro­graf.

Acest proi­ect es­te im­ple­men­tat în sco­pul asi­gu­ră­rii con­diți­i­lor de na­vi­gație în si­gu­ra­nță pe șe­na­le­le de ac­ces, ba­zi­ne­le de ma­ne­vră și ba­zi­ne­le da­ne­lor din Por­tul Con­sta­nța.

Obi­ec­ti­vul prin­ci­pal al Com­pa­ni­ei Nați­o­na­le „Admi­nis­trația Por­tu­ri­lor Ma­ri­ti­me” SA Con­sta­nța îl con­sti­tu­ie asi­gu­ra­rea con­diți­i­lor op­ti­me pen­tru dez­vol­ta­rea Por­tu­lui Con­sta­nța, în sen­sul con­so­li­dă­rii po­ziți­ei aces­tu­ia ca port ma­ri­tim efi­ci­ent, du­ra­bil și si­gur, cu rol ese­nțial în dez­vol­ta­rea eco­no­mi­că a ță­rii.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.