Ne­go­ci­e­ri­le de ca­re de­pin­de soar­ta șe­fu­lui Se­na­tu­lui

Romania Libera - Friday Edition - - Politică -

Pro­cu­ro­rul-șef al DNA, Anca Jur­ma, a tri­mis pro­cu­ro­ru­lui ge­ne­ral Au­gus­tin La­zăr un re­fe­rat în ve­de­rea for­mu­lă­rii unei ce­reri de efec­tua­re a ur­mă­ri­rii pe­na­le în ca­zul preșe­din­te­lui Se­na­tu­lui. Pro­cu­ro­rul ge­ne­ral, Au­gus­tin La­zăr, a tri­mis Se­na­tu­lui so­li­ci­ta­rea înce­pe­rii ur­mă­ri­rii pe­na­le. Dosarul are 73 de vo­lu­me, po­tri­vit vi­ce­preșe­din­te­lui Se­na­tu­lui, Clau­diu Man­da. Apro­ba­rea ur­mă­ri­rii pe­na­le de­pin­de de Se­nat, un­de ma­jo­ri­ta­tea es­te de 69 de vo­turi. PSD are 70 de se­na­tori și, prac­tic, da­că so­cial-de­mo­crații vo­te­a­ză împo­tri­va ce­re­rii, Că­lin Po­pes­cu Tăriceanu nu poa­te fi ur­mă­rit pe­nal. În con­tra­par­ti­dă, PSD are ne­voie de spri­ji­nul ALDE în Ca­me­ra De­pu­tați­lor, un­de so­cial-de­mo­crații au doar 149 de vo­turi și ma­jo­ri­ta­tea es­te de 165 de vo­turi. PSD de­pin­de de cei 19 de­pu­tați ALDE, fapt ca­re a fost vi­zi­bil în mo­men­tul în ca­re ce­le do­uă par­ti­de au vo­tat di­fe­rit la proi­ec­tul pri­vind ale­ge­rea pri­ma­ri­lor. PSD vrea ale­geri într-un tur, iar ALDE în do­uă tu­ruri. Pen­tru că ALDE a vo­tat ală­turi de Opo­ziție, PSD nu a pu­tut res­pin­ge proi­ec­tul pri­vind re­veni­rea la do­uă tu­ruri de scru­tin. De alt­fel, neînțe­le­ge­ri­le nu se opresc aici, ALDE dând, în ul­ti­ma pe­ri­oa­dă, din ce în ce mai mul­te sem­ne de in­de­pen­de­nță față de PSD. Că­lin Po­pes­cu Tăriceanu se opu­ne re­ma­ni­e­rii lui Tu­do­rel Toa­der de la Mi­nis­te­rul Jus­tiți­ei, do­ri­tă de Li­viu Drag­nea. Li­de­rul PSD își do­rește un alt mi­nis­tru al Jus­tiți­ei ca­re să apro­be o or­do­na­nță de ur­ge­nță pri­vind am­nis­tia și grați­e­rea. Ce­le do­uă par­ti­de au avut neînțe­le­geri și în pri­vi­nța ac­ti­vi­tății mi­nis­tru­lui de Exter­ne Te­o­dor, Me­leșca­nu, dem­ni­tar ALDE ca­re nu a fă­cut ni­ci­un de­mers pen­tru mu­ta­rea Amba­sa­dei Ro­mâni­ei din Isra­el la Ie­ru­sa­lim, așa cum do­rește Li­viu Drag­nea. Toa­te aces­te mișcări au avut loc pe fon­dul unor in­for­mații ne­o­fi­cia­le pri­vind o po­si­bi­lă apro­pi­e­re între ALDE și PNL, ne­go­ci­eri dez­mi­nți­te ofi­cial de am­be­le par­ti­de.

În aștep­ta­rea vo­tu­lui din Se­nat, Că­lin Po­pes­cu Tăriceanu și-a anu­lat par­ti­ci­pa­rea la con­gre­sul ALDE eu­ro­pe­an, ca­re are loc la Ma­drid în pe­ri­oa­da 8-10 noi­em­brie. Li­de­rul Fo­ru­mu­lui Li­be­ral No­ua Aus­trie (NEOS), Be­a­te Meinl-Rei­sin­ger, a tri­mis o scri­soa­re preșe­din­te­lui gru­pu­lui eu­ro­pe­an ALDE, Hans van Baa­len,în ca­re ce­rea ex­clu­de­rea for­mați­u­nii con­du­se de Tăriceanu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.