Cum a ajuns Tăriceanu la mâna PSD

Preșe­din­te­le Se­na­tu­lui, acu­zat de lua­re de mi­tă

Romania Libera - Friday Edition - - Politică - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Pro­cu­ro­rii îl acu­ză pe Că­lin Po­pes­cu Tăriceanu că ar fi pri­mit mi­tă de 800.000 de do­lari de la o fir­mă aus­tria­că, pe vre­mea când era pre­mi­er. Tăriceanu su­sți­ne că gu­ver­nul său nu a fă­cut ni­cio pla­tă, doar a de­cis in­ven­ta­ri­e­rea li­ce­nțe­lor pen­tru că ”Mi­cro­soft” ame­ni­nța să dea în ju­de­ca­tă sta­tul ro­mân. Pen­tru a fi ur­mă­rit pe­nal es­te ne­voie de apro­ba­rea Se­na­tu­lui, un­de PSD are ma­jo­ri­ta­tea.

Preșe­din­te­le Se­na­tu­lui, Că­lin Po­pes­cu Tăriceanu, es­te acu­zat de pro­cu­ro­rii DNA că ar fi pri­mit aproa­pe 800.000 de do­lari de la re­pre­zen­tan­ţii unei com­pa­nii aus­tri­e­ce pen­tru a încheia mai mul­te ac­te adi­ţi­o­na­le la un con­tract co­mer­cial, ba­nii fi­ind fo­lo­si­ţi pen­tru cam­pa­nia elec­to­ra­lă.

Es­te vor­ba de reu­ni­rea a trei do­sa­re pe­na­le, din­tre ca­re unul con­sti­tu­it la ce­re­rea au­to­ri­tăți­lor aus­tri­e­ce. „Pro- cu­ro­rii des­fășoa­ră o in­ves­ti­ga­ţie ca­re vi­ze­a­ză sus­pi­ci­uni de să­vârși­re a unor fap­te de co­rup­ţie pri­vind aco­pe­ri­rea unor chel­tu­i­e­li de cam­pa­nie elec­to­ra­lă cu su­me de bani pro­veni­te de la o fir­mă ca­re ar fi ob­ţi­nut con­trac­te co­mer­cia­le im­por­tan­te de la sta­tul ro­mân. Dosarul s-a con­sti­tu­it în anul 2018, în ur­ma reu­ni­rii a trei do­sa­re pe­na­le, din­tre ca­re unul a fost pre­luat de pro­cu­ro­rii DNA la ce­re­rea au­to­ri­tă­ţi­lor ju­di­cia­re aus­tri­e­ce”, ara­tă pro­cu­ro­rii DNA. Po­tri­vit sur­sei ci­ta­te, Tăriceanu ar fi pri­mit in­di­rect în pe­ri­oa­da 20072008, când era pre­mi­er, mi­tă de aproa­pe 800.000 de do­lari de la o com­pa­nie aus­tria­că pen­tru ca în schimb să in­ter­vi­nă pen­tru închei­e­rea unor ac­te adi­ţi­o­na­le la un con­tract co­mer­cial de­ru­lat de com­pa­nie. Su­ma pe ca­re Tăriceanu es­te acu­zat că ar fi pri­mit-o re­pre­zen­ta un co­mi­si­on de 10% din va­loa­rea aces­tor ac­te adi­ţi­o­na­le și ar fi fost fo­lo­si­tă în be­ne­fi­ci­ul dem­ni­ta­ru­lui, fi­ind tran­sfe­ra­tă în ba­za unor con­trac­te fic­ti­ve încheia­te cu mai mul­te com­pa­nii oŠsho­re. Po­tri­vit unor sur­se ju­di­cia­re, fir­ma în cau­ză ar fi Fu­jit­su Si­e­mens Com­pu­ters GmbH Aus­tria, ca­re a dis­tri­bu­it li­ce­nțe­le Mi­cro­soft în Ro­mânia.

Expli­cați­i­le lui Tăriceanu

Du­pă apa­riția pri­me­lor in­for­mații pri­vind dosarul, Tăriceanu a fă­cut re­fe­ri­re la ca­zul Mi­cro­soft, deși nu­me­le com­pa­ni­ei aus­tri­e­ce im­pli­ca­te nu a fost anu­nțat ofi­cial.

”Zi­le­le aces­tea trăim par­că sce­na­ri­ul unei ope­ra­ţi­uni ce s-ar pu­tea in­ti­tu­la «Sal­va­ţi-l pe La­zăr». Un ţă­ran în ci­vil gă­sește o ser­vi­e­tă prin câmp și le-o pre­dă jur­na­liști­lor cu ochi al­baștri. La câte­va zi­le dis­tan­ţă se reîncăl­zește o ci­or­bă de mai bi­ne 10 ani și es­te arun­ca­tă pre­sei ști­rea că ar ur­ma să fiu an­che­tat în ca­zul Mi­cro­soft. Sce­na­ri­ul ope­ra­ţi­uni es­te atât de ri­di­col că ar pă­rea ne­se­ri­os și în fil­me­le din se­ria «B.D. la mun­te și la ma­re»”, a re­a­cți­o­nat Tăriceanu.

Fos­tul pre­mi­er le­a­gă scan­da­lul ”Mi­cro­soft” de gu­ver­nă­ri­le an­te­ri­oa­re și de ce­le ca­re i-au ur­mat. ”În tim­pul gu­ver­nă­rii pe ca­re am con­dus-o nu s-a fă­cut ni­cio pla­tă că­tre Mi­cro­soft, în ca­zul li­cen­ţe­lor la ca­re fa­ce re­fe­ri­re dosarul. Con­trac­tul a fost sem­nat în gu­ver­na­rea Năs­ta­se, plă­ţi s-au fă­cut în gu­ver­nă­ri­le ca­re au ur­mat pe­ri­oa­dei 2005-2008, dar nu în gu­ver­na­rea Tăriceanu”, a su­sți­nut aces­ta. ”Ho­tă­râri­le de gu­vern pre­ve­de­au înce­pe­rea pro­ce­su­lui de in­ven­ta­ri­e­re a li­cen­ţe­lor, având în ve­de­re că li­ce­nțe­le erau uti­li­za­te, nu se plă­ti­se con­tra­va­loa­rea lor și noi eram într-o si­tuație de ile­ga­li­ta­te. Am pro­mo­vat aces­te HG în con­tex­tul în ca­re Mi­cro­soft ame­nin­ţa că va da Ro­mânia în ju­de­ca­tă, caz în ca­re ris­cam ca sta­tul ro­mân să piar­dă mul­ţi bani. În fa­ţa aces­tor evi­den­ţe, să vor­bești des­pre acu­za­ţii de mi­tă es­te lip­sit de sens”, mai afir­mă preșe­din­te­le Se­na­tu­lui.

Tăriceanu cre­de că se înce­ar­că eli­mi­na­rea sa din cur­sa pre­zi­de­nția­lă. ”Ori­ce acu­za­ţie re­fe­ri­toa­re la mi­tă e o abe­rație. Eu sunt si­de­rat. Sun­tem în cam­pa­nie elec­to­ra­lă, a înce­put cam­pa­nia elec­to­ra­lă, iar la noi cam­pa­nia elec­to­ra­lă așa se du­ce. Nu m-am fe­rit să spun că nu-mi es­te străi­nă ide­ea unei can­di­da­turi la ale­ge­ri­le pre­zi­den­ţia­le, mă gândesc la ea. Am fost achi­tat pen­tru măr­tu­rie min­ci­noa­să, acum s-a scos un alt do­sar. Ro­mânia a fost și es­te pro­ba­bil con­du­să în con­ti­nua­re de for­ţe ocul­te, ile­gi­ti- me”, a co­men­tat preșe­din­te­le Se­na­tu­lui.

Ci­ne a de­nu­nțat și când?

Ga­bri­el Ma­rin, CEO Omni­lo­gic, a fă­cut la DNA do­uă de­nu­nțuri, iar unul din­tre ele îl vi­ze­a­ză di­rect pe Că­lin Po­pes­cu Tăriceanu, po­tri­vit Ro­mânia TV. Po­tri­vit in­for­mați­i­lor fur­ni­za­te de ma­na­ge­rul Omni­lo­gic, ba­nii ar fi ajuns la Tăriceanu prin fir­me­le unor apro­piați. În afa­ră de Că­lin Po­pes­cu Tăriceanu, în de­nu­nț sunt me­nți­o­nați și alți dem­ni­tari ca­re la acea vre­me erau în Gu­vern. Prin­tre ei, ac­tua­lul mi­nis­tru al fi­na­nțe­lor, Eugen Teodorovici.

”Din câte știu eu, de­nu­nțul lui Ga­bri­el Ma­rin es­te de acum șa­se ani de zi­le. Exis­tă un semn de între­ba­re da­că DNA fa­ce po­li­ti­că pe­na­lă, sau se im­pli­că în po­li­ti­că”, a afir­mat Dan Chi­tic, avo­ca­tul lui Ga­bri­el San­du, (con­dam­nat în dosarul Mi­cro­soft). Chi­tic a pre­ci­zat că Ga­bri­el San­du nu a fă­cut ni­ci­un de­nu­nț la adre­sa lui Tăriceanu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.