Bani de la Fon­dul de Me­diu pen­tru sta­ţii de încăr­ca­re a mași­ni­lor elec­tri­ce în ma­ri­le orașe

Romania Libera - Friday Edition - - Special - Ti­cu Ci­o­bo­ta­ru

Până pe 15 noi­em­brie, pri­mă­ri­i­le mu­ni­ci­pi­i­lor reșe­di­nțe de ju­deț pot de­pu­ne ce­reri pen­tru fi­na­nța­rea in­sta­lă­rii în par­că­ri­le publice a unor stații de încăr­ca­re a mași­ni­lor elec­tri­ce.

Crește­rea pi­eței mași­ni­lor elec­tri­ce re­pre­zin­tă o pro­vo­ca­re pen­tru pri­mă­ri­i­le ma­ri­lor orașe, întru­cât le re­vi­ne obli­gația de a asi­gu­ra par­cări publice cu stații de încăr­ca­re, pen­tru a încu­ra­ja achi­ziți­o­na­rea mași­ni­lor elec­tri­ce sau hi­brid,ca­re are ca efect re­du­ce­rea po­luă­rii din oraș. Piața ve­hi­cu­le­lor elec­tri­ce cu­noaște o crește­re re­mar­ca­bi­lă, prin crește­rea lu­na­ră a vânză­ri­lor în Anglia, Fra­nța sau Sta­te­le Uni­te, cea mai ma­re crește­re a vânză­ri­lor de mașini elec­tri­ce, o crește­re de 15% lu­nar, fi­ind înre­gis­tra­tă în Nor­ve­gia. Pe piața din Ro­mânia, vânză­ri­le de mașini eco­lo­gi­ce, elec­tri­ce sau hi­brid au cres­cut cu 83,02% în pri­me­le pa­tru luni ale anu­lui 2018, com­pa­ra­tiv cu ace­e­ași pe­ri­oa­dă din 2017. Acum, pri­mă­ri­i­lor orașe­lor reșe­di­nțe de ju­deț le es­te ofe­ri­tă și opor­tu­ni­ta­tea înce­pe­rii înfi­i­nță­rii unei rețe­le de stații de încăr­ca­re în par­că­ri­le publice, în ca­drul unui pro­gram de­ru­lat de Admi­nis­trația Fon­du­lui de Me­diu, pro­gram prin ca­re sunt ofe­ri­te fi­na­nțări de 90% din cos­tu­ri­le înfi­i­nță­rii unei ast­fel de stații, res­tul de 10% fi­ind con­tri­buția pri­mă­ri­ei.Va­loa­rea ma­xi­mă a unei fi­na­nțări de la bu­ge­tul Fon­du­lui de Me­diu es­te de 190.000 lei. Pro­gra­mul e de­ru­lat în ba­za or­di­nu­lui nr. 760/17.07.2018 a mi­nis­tru­lui Me­di­u­lui pen­tru apro­ba­rea Ghi­du­lui de fi­nan­ţa­re a „Pro­gra­mu­lui pri­vind re­du­ce­rea emi­si­i­lor de ga­ze cu efect de se­ră în tran­spor­turi, prin pro­mo­va­rea in­fras­truc­tu­rii pen­tru ve­hi­cu­le­le de tran­sport ru­ti­er ne­po­luant din punct de ve­de­re ener­ge­tic: sta­ţii de reîncăr­ca­re pen­tru ve­hi­cu­le elec­tri­ce în mu­ni­ci­pi­i­le reșe­din­ţe de ju­deţ”.De­pu­ne­rea do­sa­re­lor se va încheia pe 15 noi­em­brie.

Tre­bu­ie încu­ra­ja­tă achi­ziți­o­na­rea mași­ni­lor elec­tri­ce

Pe stră­zi­le Ga­lați­u­lui cir­cu­lă mașini hi­brid, dar nu se știe da­că în oraș sunt și mașini elec­tri­ce. Exis­tă o stație în par­ca­rea sin­gu­ru­lui mall din oraș, dar Pri­mă­ria Ga­lați și-a pro­pus să înfi­i­nțe­ze stații de încăr­ca­re a mași­ni­lor elec­tri­ce în 10 par­cări publice toc­mai pen­tru a-i încu­ra­ja pe gă­lățeni să cum­pe­re mașini elec­tri­ce sau hi­brid. „Nu am idee câte mașini full-elec­tric sunt în Ga­lați. Mașini hi­brid sunt, am mai vă­zut pe stra­dă. Dar hai să o luăm și in­vers: pen­tru a pu­tea să îți cum­peri o mași­nă elec­tri­că tre­bu­ie să ai in­fras­truc­tu­ra ne­ce­sa­ră pen­tru a o pu­tea uti­li­za. Tre­bu­ie să cre­ăm opor­tu­ni­ta­tea, pen­tru a încu­ra­ja pe cei ca­re do­resc să își cum­pe­re o mași­nă elec­tri­că să o poa­tă fa­ce”, ne-a de­cla­rat pri­ma­rul Ga­lați­u­lui, Io­nuț Pu­che­a­nu.

Pri­me­le 6 stații cu bani de la Fon­dul de Me­diu

A și fost fă­cut un prim pas. Con­si­li­ul Mu­ni­ci­pal a apro­bat stu­di­ul de fe­za­bi­li­ta­te și de­vi­zul ge­ne­ral în ba­za că­ro­ra va fi so­li­ci­ta­tă în ca­drul pro­gra­mu­lui Fon­du­lui de Me­diu fi­na­nța­rea in­sta­lă­rii pri­me­lor 6 stații. „Es­te vor­ba de șa­se punc­te, dar au mai fost pro­pu­se și alte pa­tru lo­cații ca­re ar pu­tea be­ne­fi­cia de o ast­fel de in­ves­tiție. Sun­tem pe re­pe­de-înain­te, asta însem­nând că acest apel cu pri­vi­re la in­sta­la­rea stați­i­lor de încăr­cat elec­tri­ce are o pe­ri­oa­dă de o lu­nă de zi­le în ca­re se pot de­pu­ne aces­te ce­reri de fi­na­nța­re.Mer­gem de­o­cam­da­tă cu ce­le șa­se stații, pen­tru ca­re avem întoc­mi­tă și do­cu­men­tația ca­das­tra­lă, întru­cât una din­tre prin­ci­pa­le­le con­diții pen­tru a pu­tea ac­ce­sa fon­duri es­te de a fa­ce do­va­da pro­pri­e­tății te­re­nu­lui pe ca­re ur­me­a­ză să se re­a­li­ze­ze inves­tiția. În mo­men­tul de față au fost iden­ti­fi­ca­te pri­me­le șa­se lo­cații, ce­le­lal­te vor ur­ma,pen­tru că in­trăm și noi în lo­gi­ca Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne și a ce­ea ce se întâmplă în ves­tul Eu­ro­pei și cu si­gu­ra­nță că nu ne vom opri la ce­le șa­se par­cări ca­re vor be­ne­fi­cia în vi­i­tor de stații încăr­ca­re”, spu­ne pri­ma­rul Ga­lați­u­lui. Ce­le șa­se stații de încăr­ca­re a au­to­ve­hi­cu­le­lor elec­tri­ce vor fi înfi­i­nța­te în par­ca­rea Să­lii Spor­tu­ri­lor, în par­ca­rea Ca­sei de Cul­tu­ră a Sin­di­ca­te­lor, în zo­na Co­le­gi­u­lui Nați­o­nal „Mi­hail Ko­găl­ni­ce­a­nu“, pe stra­da Con­stan­tin Le­va­dit­ti, în par­ca­rea fos­tu­lui Ho­tel Du­nă­rea și la se­di­ul Pri­mă­ri­ei, pe stra­da Dom­neas­că. Va­loa­rea to­ta­lă a in­ves­ti­ţi­ei se ri­di­că la 1.384.991 lei. Da­că o com­pa­răm cu alte achi­ziții ale mu­ni­ci­pa­li­tății,mai mult sau mai puțin jus­ti­fi­ca­te,es­te o su­mă mi­că. Dar prin­ci­pa­lul be­ne­fi­ciu es­te re­du­ce­rea po­luă­rii într-un oraș în ca­re zeci de ani ae­rul a fost po­luat de fu­mul, pra­ful și no­xe­le, ema­na­te din ce­le 120 de coșuri de fum de pe plat­for­ma com­bi­na­tu­lui si­de­rur­gic. Între timp,in­sta­lați­i­le po­luan­te ale com­bi­na­tu­lui au fost mo­der­ni­za­te sau închi­se și cel mai im­por­tant fac­tor de po­lua­re din oraș es­te tra­fi­cul au­to.

Urmă­to­rul pas: tran­sport pu­blic „hi­brid“

Va fi o schim­ba­re no­ta­bi­lă și în pri­vi­nța tran­spor­tu­lui pu­blic din Ga­lați. Du­pă ce a fost fă­cut un prim pas că­tre asi­gu­ra­rea tran­spor­tu­lui pu­blic cu mij­loa­ce de tran­sport elec­tri­ce prin achi­ziția a 17 noi tro­lei­bu­ze, mu­ni­ci­pa­li­ta­tea va înlo­cui o ma­re par­te din flo­ta de au­to­bu­ze a so­ci­e­tății Tran­surb SA cu au­to­bu­ze hi­brid: „Noi am mers în pri­mă fa­ză pe de­ma­ra­rea pro­gra­mu­lui de cum­pă­ra­re a 50 de au­to­bu­ze hi­brid, pen­tru că, în mo­men­tul de față, da­to­ri­tă cos­tu­ri­lor foar­te mari la achi­ziția de au­to­bu­ze full-elec­tric sunt pro­hi­bi­ti­ve pen­tru bu­ge­tul de ca­re dis­pu­ne pri­mă­ria. În ur­mă cu do­uă luni, am su­pus ate­nți­ei con­si­li­e­ri­lor mu­ni­ci­pa­li apro­ba­rea achi­ziți­ei a 50 de au­to­bu­ze hi­brid, nu full-elec­tric”, a mai pre­ci­zat pri­ma­rul Ga­lați­u­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.