RISCURI LETALE

Romania Libera - Friday Edition - - Mediu -

PM 2.5 sunt ce­le mai pe­ri­cu­loa­se pul­beri în sus­pen­sie de­tec­ta­bi­le în aer, în spe­cial în orașe­le mari. De re­gu­lă, aces­te pul­beri con­ţin și sub­stan­ţe ac­ti­ve, ca­re ge­ne­re­a­ză un pro­ces de îmbol­nă­vi­re a plă­mâni­lor si­mi­lar ce­lui cau­zat de fu­mat sau de îmbă­trâni­re. Con­form sta­tis­ti­ci­lor Age­nți­ei Eu­ro­pe­ne de Me­diu, 28.000 de ro­mâni mor pre­ma­tur, în fi­e­ca­re an, din cau­ze aso­cia­te ae­ru­lui po­luat, iar pes­te un mi­li­on de per­soa­ne su­fe­ră de afe­cți­uni ale sis­te­mu­lui res­pi­ra­tor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.