Ro­mânia are pri­ma re­ţea in­de­pen­den­tă de mă­su­ra­re a ni­ve­lu­lui po­luă­rii din aer

Romania Libera - Friday Edition - - Mediu - Ele­na Ma­ri­nes­cu

În con­di­ţi­i­le în ca­re Bu­cu­rești­ul es­te una din­tre ce­le mai po­lua­te ca­pi­ta­le din Eu­ro­pa, din ace­as­tă toam­nă 14 sen­zori vor mo­ni­to­ri­za per­ma­nent ni­ve­lul emi­si­i­lor de par­ti­cu­le în sus­pen­sie, ge­ne­ra­te de in­dus­trie şi tra­fic, ca­re de­pășesc une­ori ni­ve­lul ma­xim ac­cep­tat de le­gis­lație. S

Ast­fel, pri­ma rețea in­de­pen­den­tă de mo­ni­to­ri­za­re a ca­li­tății ae­ru­lui din Ro­mânia a de­venit fun­cți­o­na­lă la da­ta de 1 oc­tom­brie 2018 și es­te for­ma­tă din 15 sen­zori, 14 din­tre ei am­pla­sați în Ca­pi­ta­lă, iar unul în orașul Ploi­ești, ca­re înre­gis­tre­a­ză emi­si­i­le de par­ti­cu­le po­lua­te, PM 10, PM2.5 și PM1. Aces­tea re­pre­zin­tă un ames­tec com­plex de par­ti­cu­le foar­te mici și pi­că­turi de li­chid ca­re trec de fil­tre­le bi­o­lo­gi­ce ale na­su­lui și gâtu­lui și pă­trund în al­ve­o­le­le pul­mo­na­re pro­vo­când in­fla­mații, in­to­xi­cări sau alte afe­cți­uni res­pi­ra­to­rii gra­ve, in­clu­siv can­cer pul­mo­nar. Con­form le­gis­lați­ei din Ro­mânia, ni­ve­lul par­ti­cu­le­lor în sus­pen­sie PM2,5 nu tre­bu­ie să de­pășe­as­că va­loa­rea anua­lă de 20 ug/m3 pe an, ace­as­tă țin­tă tre­bu­ind să fie atin­să, ca me­die anua­lă, până în 2020. “Sen­si­bi­li­ta­tea me­die a sen­zo­ri­lor din oc­tom­brie ara­tă că ni­ve­lul po­luă­rii ae­ru­lui în lu­na oc­tom­brie a fost apro­piat de va­loa­rea de 30 µm/m3, ce­ea ce nu es­te un pro­nos­tic bun pen­tru lu­ni­le de iar­nă. Pri­mul pas pen­tru a lup­ta cu po­lua­rea es­te lo­ca­li­za­rea sur­se­lor aces­teia de pro­veni­e­nță. Con­form da­te­lor obți­nu­te până acum, pu­tem in­di­ca ore­le spe­ci­fi­ce în ca­re crește po­lua­rea ae­ru­lui. Pri­mul ma­xim in­tens de po­lua­re cu par­ti­cu­le PM 2.5 înce­pe la ora 15.00 (WTC), iar cel de-al doi­lea la ora 19.00 (WTC)”, ex­pli­că Ja­kub Ma­dej, re­pre­zen­tant al fir­mei pro­du­că­toa­re a sen­zo­ri­lor.

Cum fun­cți­o­nea­ză?

Sen­zo­rii înre­gis­tre­a­ză par­ti­cu­le­le în sus­pen­sie PM 10, PM 2.5, PM 1, tem­pe­ra­tu­ra, umi­di­ta­tea din aer și pre­si­u­nea at­mos­fe­ri­că. Pe ba­za aces­tor in­for­mații, apli­cația poa­te re­a­li­za o prog­no­ză a mo­men­te­lor zi­lei când gra­dul de po­lua­re es­te scă­zut și sunt re­co­man­da­te plim­bări în aer li­ber, pe bi­ci­cle­tă sau prac­ti­ca­rea jog­ging-ului. To­to­da­tă, apli­cația înre­gis­tre­a­ză și un is­to­ric al va­lo­ri­lor înre­gis­tra­te. Ast­fel, uti­li­za­to­rii pot evi­ta anu­mi­te zo­ne sau in­ter­va­le ora­re când gra­dul de po­lua­re es­te ri­di­cat. Sen­zo­rii sunt pro­duși de o com­pa­nie de­di­ca­tă re­a­li­ză­rii unei rețe­le de mo­ni­to­ri­za­re a ca­li­tății ae­ru­lui în Po­lo­nia. Du­pă mai mul­te cam­pa­nii de co­nști­en­ti­za­re a sur­se­lor de po­lua­re a ae­ru­lui, fir­ma po­lo­ne­ză a reușit să am­pla­se­ze aproa­pe 2.000 de sen­zori în pro­pria ța­ră, și ea una din­tre ce­le mai po­lua­te din Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă. Du­pă Cra­co­via, și alte orașe au fost in­te­re­sa­te de acest proi­ect și au in­ves­tit fon­duri publice în cre­a­rea unei rețe­le nați­o­na­le de mo­ni­to­ri­za­re a ca­li­tății ae­ru­lui.

Ca­li­ta­tea ae­ru­lui în Ro­mânia

Ro­mânia a avut de­pășiri ale va­lo­ri­lor li­mi­tă ale po­lua­nți­lor din aer și obli­gația de a sta­bi­li pla­nuri de îmbu­nă­tăți­re a ca­li­tății ae­ru­lui încă din anul 2010. Du­pă mai mul­te in­for­mări, Mi­nis­te­rul Me­di­u­lui a fost dat în ju­de­ca­tă la Cur­tea Eu­ro­pe­a­nă de Jus­tiție pen­tru că au­to­ri­tăți­le nu au luat mă­suri de re­du­ce­re a po­luă­rii ae­ru­lui în Ca­pi­ta­lă. Po­tri­vit Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne, în aglo­me­ra­rea Bu­cu­rești va­lo­ri­le-li­mi­tă zil­ni­ce au fost de­păși­te în mod con­stant încă de la mo­men­tul în ca­re drep­tul UE a de­venit apli­ca­bil Ro­mâni­ei, iar în 2016 va­lo­ri­le au fost de­păși­te pen­tru o pe­ri­oa­dă de 38 de zi­le.

Con­form ra­por­tu­lui Age­nți­ei Nați­o­na­le de Pro­te­cție a Me­di­u­lui pri­vind ca­li­ta­tea ae­ru­lui în anul 2017 s-au înre­gis­trat mai mul­te de­pășiri ale va­lo­ri­lor li­mi­tă sau țin­tă pen­tru di­o­xid de azot, par­ti­cu­le în sus­pen­sie (PM 10, PM 2.5), ozon și ben­zen, în spe­cial la stați­i­le de tra­fic, dar și la une­le stații de fond ur­ban din câte­va aglo­me­rări ur­ba­ne: Bu­cu­rești, Brașov, Iași, Cluj – Na­po­ca și Crai­o­va. Anul tre­cut, 8 stații din Rețe­aua Nați­o­na­lă de Mo­ni­to­ri­za­re a Ca­li­tății Ae­ru­lui au înre­gis­trat de­pășiri ale va­lo­ri­lor ma­xi­me de PM 10 mai mult de 35 de zi­le, trei stații fi­ind din Ca­pi­ta­lă. O stație din Iași a înre­gis­trat va­lori pes­te li­mi­tă timp de 83 de zi­le în 2017, iar anul aces­ta au fost 67 de de­pășiri ale va­lo­ri­lor ma­xi­me ad­mi­se de pul­beri în sus­pen­sie.

Efec­te asu­pra să­nă­tă­ţii po­pu­la­ţi­ei

Po­tri­vit da­te­lor Orga­ni­za­ţi­ei Mon­dia­le a Să­nă­tă­ţii, apro­xi­ma­tiv 91% din lo­cu­i­to­rii pla­ne­tei res­pi­ră aer po­luat, fapt ce pro­voa­că 7 mi­li­oa­ne de de­ce­se pe an. Di­rec­to­rul ge­ne­ral al OMS, Te­dros Adha­nom Ghe­breye­sus, a aver­ti­zat în ca­drul Con­fe­rin­ţei mon­dia­le asu­pra po­luă­rii ae­ru­lui și să­nă­tă­ţii că po­lua­rea ae­ru­lui es­te ”no­ul tu­tun”. “Pra­ful, mur­dă­ria, tot ce înse­am­nă fum sau fu­nin­gi­ne sunt su­fi­ci­ent de mari sau su­fi­ci­ent de co­lo­ra­te pen­tru a fi vă­zu­te cu ochi­ul li­ber. Exis­tă alte par­ti­cu­le, aces­te par­ti­cu­le po­luan­te, par­ti­cu­la­te met­ter, ma­te­ria sub for­mă de par­ti­cu­le, ca­re sunt atât de mici, încât nu pot fi de­tec­ta­te de­cât uti­li­zând un mi­cros­cop elec­tro­nic. Par­ti­cu­le­le de 2,5 mi­croni sunt par­ti­cu­le in­ha­la­bi­le cu di­men­si­uni de 2,5 mi­croni și mai mici. Cât de mic es­te ce­va ca­re mă­soa­ră 2,5 mi­croni?! Un sin­gur fir de păr are 70 de mi­croni, ace­as­tă di­men­si­u­ne fă­cându-l, prac­tic, de 30 de ori mai ma­re de­cât cea mai ma­re par­ti­cu­lă fi­nă po­luan­tă. OMS ate­nți­o­nea­ză fap­tul că, du­pă hi­per­ten­si­u­ne și aso­ci­e­rea fu­mat – BPOC, po­lua­rea ae­ru­lui se află, în mo­men­tul ac­tual, pe lo­cul 3 în ce­ea ce pri­vește con­tri­buția la mor­ta­li­ta­tea ge­ne­ra­lă, în lu­me”, atra­ge aten­ţia dr. Ru­xan­dra Ulme­a­nu, preșe­din­te­le So­ci­e­tă­ţii Ro­mâne de Pneu­mo­lo­gie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.