Hai­ne­le prind via­ţă cu ac­ce­so­rii hot

Romania Libera - Friday Edition - - Lifestyle - Mă­dă­li­na Ră­co­re­an

Ca­te­go­ric, ce­le mai bu­ne pri­e­te­ne ale unei fe­mei co­che­te sunt ac­ce­so­ri­i­le. Te aju­tă să pui în evi­de­nță un look com­plet și să mi­xe­zi cu de­ta­lii o ți­nu­tă ca­re se vrea a fi in­te­re­san­tă.

Prin­tre pi­e­se­le ca­re au luat cu asalt tren­dul și în acest se­zon se nu­mă­ră cer­ceii su­pra­di­men­si­o­nați, eșar­fe­le ca­re tran­smit po­vești, că­ci­u­li­le și be­re­te­le din lână, cu­re­le­le din pi­e­le cu apli­cații me­ta­li­ce, pre­cum și po­doa­be­le din dan­te­lă cu alu­ră bo­e­mă, așa cum sunt gu­le­re­le al­be agăța­te di­chi­sit pe o ro­chie sim­plă.

Toa­te aces­tea reușesc să dea un re­fresh gar­de­ro­bei ta­le și vor ac­cen­tua fru­mu­sețea și sen­zua­li­ta­tea unui

out­fit demn de in­vi­diat. Așa­dar, tot ce­ea ce tre­bu­ie să faci es­te să mi­xe­zi cu ra­fi­na­ment ast­fel de ac­ce­so­rii și să arăți că știi să aduci cu­loa­re în tot ce­ea ce po­rți. Ală­tu­ră o pe­re­che de cer­cei con­fe­cți­o­nați din măr­ge­le unei ro­chii sim­ple și vei fi în trend. De ase­me­nea, poți ac­tua­li­za ți­nu­ta cu o eșar­fă din mă­ta­se na­tu­ra­lă 100%. Re­co­man­da­rea noas­tră es­te eșar­fa Ma­gic Ni­ght sem­na­tă Andre­ea Tin­cu, în va­rian­ta lu­xu­ry, ediție spe­cia­lă de iar­nă, in­spi­rația fi­ind at­mos­fe­ra fe­e­ri­că din­tr-un oraș ima­gi­nar.

O altă com­bi­nație ado­ra­bi­lă pen­tru se­zo­nul re­ce es­te pal­to­nul ac­ce­so­ri­zat cu o bas­că sau be­re­tă din lână. Ce­le mai hot mo­de­le se gă­sesc în ma­ga­zi­nul Za­ra, iar da­că vrei să de­ta­li­e­zi ți­nu­ta cu o cu­rea spe­cia­lă, poți op­ta pen­tru un mo­del cu cap­se ine­la­re de la Bon­prix.

Nos­tal­gia se­zo­nu­lui pu­ne ac­cent pe un look bo­em. Gu­le­re­le din dan­te­lă bro­da­tă sunt un must ha­ve și pot con­tu­ra de­li­cat de­col­teul și zo­na gâtu­lui. Se apli­că pe ro­chi­i­le de zi sau de se­a­ră, pen­tru un as­pect amish, de­loc so­fis­ti­cat și în ace­lași timp na­tu­ral.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.