Toam­na se nu­mă­ră... uti­la­je­le din cur­te

Romania Libera - Friday Edition - - Casa Mea - Andrei Mo­toc, spe­cia­list mo­to­u­ti­la­je STIHL

Toam­na re­ce nu și-a in­trat pe de­plin în drep­turi, iar zi­le­le cal­de încă la­să loc pen­tru lu­crări în cur­te. Ce­lor ca­re nu s-au apucat încă de tre­a­bă în ju­rul ca­sei le su­ge­răm câte­va uti­la­je ce îi vor aju­ta să ai­bă o cur­te de in­vi­diat du­pă tre­ce­rea lu­ni­lor reci.

Cu­rățe­nia de toam­nă

Ide­al ar fi ca spați­i­le ver­zi și alei­le din ju­rul ca­sei să fie de­ja cu­răța­te atunci când încep ploi­le toam­nei. Și asta pen­tru că, oda­tă por­ni­te ploi­le, nu veți mai avea oca­zia foar­te des să ieșiți în cur­te la sfârșit de săp­tă­mână pen­tru a tre­bă­lui.În plus, pe alei­le ga­ta cu­răța­te nu se va mai for­ma acea pe­li­cu­lă no­roi­oa­să din ames­te­cul de apă de ploaie și praf. Așa­dar, da­că aveți un spă­lă­tor cu pre­si­u­ne în ga­raj, gră­biți-vă să-l fo­lo­siți pen­tru a igi­e­ni­za alei­le și tro­tua­re­le din ju­rul ca­sei, până nu încep iar ploi­le gre­le. Da­că nu aveți un ase­me­nea uti­laj, acum es­te un mo­ment bun să achi­ziți­o­nați unul de la deale­rii STIHL. Spă­lă­toa­re­le cu pre­si­u­ne STIHL poar­tă in­di­ca­ti­vul RE, iar pen­tru uz cas­nic sunt in­di­ca­te mo­de­le­le RE 88, RE 98, RE 119 și RE 129 Plus, afla­te acum în pro­moție la dis­tri­bu­i­to­rii STIHL.

O altă ope­rați­u­ne de cu­rățe­nie spe­ci­fi­că ano­tim­pu­lui es­te tăi­e­rea cren­gi­lor us­ca­te. Vântu­ri­le pu­ter­ni­ce pot ru­pe aces­te cren­gi și pot pro­du­ce pa­gu­be sau ac­ci­den­te, așa că mai bi­ne scă­păm de ele cu un mo­to­fe­răs­trău. Pen­tru zo­na de uti­li­za­re cas­ni­că se re­co­man­dă mo­to­fe­răs­traie mici, cum es­te MS 170 pe ben­zi­nă de la STIHL.

Obți­ne­rea îngrășă­min­te­lor na­tu­ra­le

Du­pă ce ați ter­mi­nat de strâns frun­ze­le și cren­gi­le din cur­te le pu­teți fo­lo­si pen­tru a vă crea pro­pri­ul îngrășă­mânt na­tu­ral pe ca­re să-l fo­lo­siți la pri­mă­va­ră. Cu câte­va ope­rați­uni sim­ple, un to­că­tor și un spațiu de de­po­zi­tat adec­vat, la pri­mă­va­ră nu veți mai fo­lo­si îngrășă­min­te chi­mi­ce pen­tru stra­tu­ri­le de flori sau le­gu­me. Un to­că­tor de ca­li­ta­te poa­te fi achi­ziți­o­nat de la VIKING, iar ce­le mai po­tri­vi­te mo­de­le pen­tru ope­rați­u­ni­le des­cri­se sunt GE 103 și GE 150. Com­pos­tul din res­tu­ri­le de plan­te to­ca­te es­te cel mai ve­chi și cel mai na­tu­ral îngrășă­mânt din lu­me. Com­pos­tul rein­tro­du­ce în sol sub­sta­nțe­le nu­tri­ti­ve și mi­cro­chi­mi­ce și re­vi­go­re­a­ză so­lul mai bi­ne de­cât ori­ce alt îngrășă­mânt. Obți­ne­rea com­pos­tu­lui es­te ex­trem de sim­plă. Se ames­te­că frun­ze­le și cren­guțe­le to­ca­te cu iar­bă proas­păt tun­să. Un îngrășă­mânt bun se obți­ne da­că în pro­ce­sul de tran­sfor­ma­re în com­post se op­ti­mi­ze­a­ză ra­por­tul din­tre car­bon și azot. Ce­le mai bu­ne va­lori pen­tru un ra­port echi­li­brat car­bon/azot sunt cu­prin­se între de 25:1 și 30:1. Ames­te­cul po­tri­vit se obți­ne din plan­te “ver­zi” (cu co­nți­nut de azot) și res­turi de plan­te „ma­ro” (cu co­nți­nut de car­bon). Du­pă ames­tec, aces­ta se la­să la ma­tu­rat avan­sând în di­fe­ri­te sta­dii. Com­pos­tul ma­tur bun nu mi­roa­se urât, el mi­roa­se și ara­tă ca so­lul fer­til, de pă­du­re.

Așa­dar, oda­tă cu veni­rea toam­nei, veți avea ce­va tre­a­bă în cur­te, dar lu­cru­ri­le pot fi mult sim­pli­fi­ca­te da­că veți avea gri­jă să vă pro­cu­rați din timp câte­va unel­te de ba­ză. În plus, da­că veți avea ală­turi și fa­mi­lia, atunci mun­ca poa­te de­ve­ni chiar dis­trac­ti­vă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.