Ca­sa să­nă­toa­să și efec­te­le elec­tro­mag­ne­ti­ce

Romania Libera - Friday Edition - - Casa Mea - ION DIA­MAN­DI

Impor­tan­ţa pe ca­re o acor­dăm lo­cu­in­ţei – am­pla­sa­men­tul, ma­te­ria­le­le de con­stru­i­re și fi­ni­sa­re, do­tă­ri­le teh­no­lo­gi­ce, mo­dul de ex­ploa­ta­re a apa­ra­tu­rii elec­tro­cas­ni­ce, sis­te­me­le de co­mu­ni­ca­ţie – ar tre­bui să in­clu­dă re­pe­re de se­lec­ta­re com­ple­xe, de mul­te ori pu­tând apă­rea pe­ri­co­le. Mo­der­ni­za­rea în for­ţă ce ca­rac­te­ri­ze­a­ză ul­ti­mii ani im­pri­mă vi­e­ţii co­ti­di­e­ne bi­ne cu­nos­cu­te­le avan­ta­je de con­fort, pre­zen­tând ca re­vers și efec­te mai pu­ţin be­ne­fi­ce.

Con­form stu­di­i­lor de spe­cia­li­ta­te, omul mo­dern trăi­ește într-un me­diu îmbi­bat de elec­tro­mag­ne­tism, ce de­pășește une­ori li­mi­te­le ad­mi­si­bi­le și ca­re poa­te con­sti­tui ast­fel cau­za unor afec­ţi­uni fi­zi­ce gra­ve, pre­cum ce­le car­dia­ce și psi­hi­ce (de­pre­sii, obo­se­a­lă cro­ni­că), du­reri de cap, de­re­gla­rea ci­clu­ri­lor or­ga­nis­mu­lui, a sis­te­mu­lui de imu­ni­ta­te ce­lu­la­ră etc. În ju­rul ori­că­rui apa­rat prin ca­re tre­ce cu­rent elec­tric se pro­du­ce un fel de câmp po­luant, ce poa­te in­du­ce efec­te de na­tu­ră bi­o­lo­gi­că sau chi­mi­că asu­pra vi­u­lui din pre­aj­mă. Câmpul elec­tro­mag­ne­tic in­vi­zi­bil, va­ria­bil în timp și spa­ţiu, re­zul­tă din com­bi­na­rea câmpu­lui elec­tric cu cel mag­ne­tic și se pro­pa­gă sub for­mă de un­de tran­sver­sa­le cu vi­te­ză ex­trem de ma­re. În timp ce câmpu­ri­le elec­tro­mag­ne­ti­ce con­ti­nue au un efect to­le­ra­bil, câmpu­ri­le alter­na­ti­ve (în spe­cial ce­le cre­a­te de apa­ra­te sub ten­si­u­ne ma­re) pro­voa­că per­tur­bări re­sim­ţi­te. Es­te vor­ba toc­mai de apa­ra­te­le elec­tro­cas­ni­ce atât de in­dis­pen­sa­bi­le vi­e­ţii mo­der­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.