Mis­cha Mais­ky și Chris­tian Ba­dea

În „Con­cer­te­le Cen­te­na­ru­lui“, la Ate­neul Ro­mân

Romania Libera - Friday Edition - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

Azi, 9 noi­em­brie, de la ora 19.00, la Ate­neul Ro­mân, în ca­drul „Sta­gi­u­nii cen­te­na­re”, are loc un con­cert ex­traor­di­nar ai că­rui pro­ta­go­niști sunt doi mari ar­tiști ai lu­mii: Mis­cha Mais­ky și Chris­tian Ba­dea.

Andrei Di­mi­triu, di­rec­to­rul ge­ne­ral al Fi­lar­mo­ni­cii „Ge­or­ge Enes­cu”, a su­bli­niat în des­chi­de­rea con­fe­ri­nței su­sți­nu­te mi­er­curi cu oca­zia con­cer­te­lor su­sți­nu­te de cei doi ar­tiști: „E o sta­gi­u­ne con­sis­ten­tă, an­ga­jând nu­me con­sa­cra­te din lu­mea mu­zi­ca­lă. Rein­tro­du­cem în aten­ţia opi­ni­ei publice con­cer­te­le pri­mei in­sti­tu­ţii mu­zi­ca­le din Ro­mânia, afla­tă în eli­ta mu­zi­ca­lă eu­ro­pe­a­nă. Ro­mânia are im­pe­ra­ti­vă ne­voie de a-și ame­li­o­ra ima­gi­nea în lu­mea de­mo­cra­tă ci­vi­li­za­tă, iar cul­tu­ra de per­for­man­ţă, sus­ţi­nu­tă și pro­mo­va­tă in­te­li­gent, poa­te ju­ca un rol esen­ţial. Es­te o bu­cu­rie să-l avem pe Mis­cha Mais­ky pe sce­na Ate­neu­lui Ro­mân, da­to­ri­tă im­pli­că­rii con­si­li­e­ru­lui nos­tru ar­tis­tic, Chris­tian Ba­dea. Mul­ţu­mim spon­so­ru­lui Alpha Bank și Insti­tu­tu­lui Cul­tu­ral Ro­mân, ca­re ne-au spri­ji­nit și au fă­cut po­si­bi­le aces­te con­cer­te de pe 8 și 9 noi­em­brie“.

Iar di­ri­jo­rul Chris­tian Ba­dea a vor­bit des­pre im­por­ta­nța de a avea so­liști de ma­re ca­li­ta­te pe sce­na Ate­neu­lui Ro­mân, spu­nând: „Pre­zen­ţa lui Mis­cha Mais­ky es­te de înal­tă ţi­nu­tă, iar acest con­cert ia un exem­plu din pe­ri­oa­da de aur a Fi­lar­mo­ni­cii: 1922-1942. Au fost 20 de ani în ca­re cei mai mari ar­tiști ai lu­mii con­cer­tau pe sce­na Ate­neu­lui. Sub con­du­ce­rea lui Ge­or­ge Ge­or­ges­cu, Fi­lar­mo­ni­ca pro­pu­nea pu­bli­cu­lui o se­rie de con­cer­te în ca­re apă­re­au săp­tă­mânal in­vi­tați, pre­cum com­po­zi­to­rii Ri­chard Strauss, Pro­ko­fi­ev, Bar­tók, Ra­vel, Stra­vin­ski, Mas­cagni, ce își in­ter­pre­tau pro­pri­i­le com­po­ziții la Bu­cu­rești, sau so­liști de le­gen­dă pre­cum Ca­sals, Enes­cu, Thi­baud, Li­pat­ti, Gi­e­se­king, Kem­pff, Arrau, de­se­ori sub con­du­ce­rea unor mari di­ri­jori pre­cum von Ka­ra­jan, Böhm, Enes­cu, Wein­gar­tner, între mu­lți alții. Așa­dar, eveni­men­tul de pe 8 și 9 noi­em­brie nu tre­bu­ie să fie unul izo­lat, ci înscris într-o se­rie de con­cer­te ex­cep­ţi­o­na­le, pe ca­re le-am nu­mit Con­cer­te­le Cen­te­na­ru­lui la Ate­neu. Avem ace­as­tă da­to­rie fa­ţă de Ge­or­ge Enes­cu, fa­ţă de tra­diția Fi­lar­mo­ni­cii «Ge­or­ge Enes­cu» și fa­ţă de pu­blic”.

Pen­tru vi­o­lon­ce­lis­tul Mis­cha Mais­ky “mu­zi­ca es­te un or­ga­nism foar­te viu, ni­ci­o­da­tă la fel, ca­re se schim­bă în fun­cție de par­te­ner, de or­ches­tră, de di­ri­jor, de sa­lă, de acus­ti­ca să­lii, de pu­blic, ca­re joa­că un rol foar­te im­por­tant și ca­re es­te o sur­să de in­spi­rație pen­tru mi­ne. Sunt foar­te fe­ri­cit să cânt Dvo­řák pe sce­na Ate­neu­lui ro­mân, ală­turi de Orches­tra sim­fo­ni­că a Fi­lar­mo­ni­cii «Ge­or­ge Enes­cu», di­ri­ja­tă de ma­es­trul Chris­tian Ba­dea. Tot tim­pul încerci să înveți și să des­co­peri ce­va nou, o ener­gie no­uă. Tre­bu­ie să fii ca­pa­bil să ci­tești prin­tre no­te. Când in­ter­pre­te­zi mu­zi­că de un ni­vel foar­te înalt, nu exis­tă ni­ci­un mu­zi­cian, in­di­fe­rent de cât de fai­mos sau de ta­len­tat e, ca­re să-și -per­mi­tă să adu­că vreo îmbu­nă­tăți­re ma­ri­lor com­po­zi­tori”.

Un ce­tățe­an al lu­mii

Mis­cha Mais­ky, unul din­tre cei mai ex­cen­trici ar­tiști ai lu­mii, a ani­ver­sat 70 de ani în 2018. Ce­le mai fru­moa­se și mai li­ri­ce pi­e­se au fost reu­ni­te, pen­tru a-l săr­bă­tori, în cel mai re­cent al­bum, „Ada­gi­et­to”, ca­re a fost lan­sat, în lu­na au­gust, sub si­gla Deut­sche Gram­mop­ho­ne. Albu­mul poar­tă ti­tlul ce­lei de-a treia pă­rți a Sim­fo­ni­ei nr. 5 de Gus­tav Ma­hler, pen­tru ca­re ar­tis­tul are o slă­bi­ci­u­ne apar­te. Cea mai ma­re par­te a al­bu­mu­lui, pre­zen­tat și de Ra­dio Ro­mânia Mu­zi­cal, es­te înre­gis­tra­tă împreu­nă cu Li­ly Mais­ky, fi­i­ca cea ma­re a vi­o­lon­ce­lis­tu­lui. Năs­cut pe 10 ia­nua­rie 1948 în Le­to­nia, edu­cat în Ru­sia, re­pa­triat în Isra­el, ar­tis­tul se con­si­de­ră un ce­tățe­an al lu­mii și spu­ne că în mu­zi­că „ni­mic nu s-a schim­bat și to­tul s-a schim­bat enorm”. „Cânt la un vi­o­lon­cel ita­lian, cu ar­cușuri fran­ce­ze și ger­ma­ne, cor­zi din Aus­tria și Ger­ma­nia. Mă simt aca­să ori­un­de oa­me­nii apre­cia­ză mu­zi­ca cla­si­că”, spu­ne ar­tis­tul. La 17 ani a câști­gat pri­ma sa com­pe­ti­ţie de vi­o­lon­cel, la Le­nin­grad. A stu­diat la Con­ser­va­to­rul din Mos­co­va cu Mstis­lav Ros­tro­po­vi­ch, în 1966 a fost unul din­tre pre­mian­ţii com­pe­ti­ţi­ei Ce­ai­kov­ski, iar pa­tru ani mai târziu a fost tri­mis într-un la­găr. Du­pă eli­be­ra­re, a pă­ră­sit Uni­u­nea So­vi­e­ti­că și a emi­grat în Isra­el. Au ur­mat nu­me­roa­se alte pre­mii și de­bu­tul său la Car­ne­gie Hall (New York), ală­turi de Orches­tra Sim­fo­ni­că din Pit­tsbur­gh. Un ad­mi­ra­tor i-a ofe­rit atunci un vi­o­lon­cel din se­co­lul al XVIII-lea, in­stru­ment la ca­re cântă și în pre­zent.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.