Miya­mo­to Mu­sas­hi și sculp­tu­ra în lemn

Romania Libera - Friday Edition - - Timp Liber -

Co­mi­sia Ro­mâni­ei pen­tru UNESCO și Fun­dația Cul­tu­ra­lă Art Pro­mo pre­zin­tă în pre­mi­e­ră mon­dia­lă o ra­ri­ta­te ab­so­lu­tă a ar­tei ja­po­ne­ze. Re­le­va­tă cu 2 ani în ur­mă, du­pă 400 de ani de ui­ta­re, o sculp­tu­ră mag­ni­fi­că înfățișe­a­ză, într-o pos­tu­ră di­na­mi­că, de ma­xi­mă con­cen­tra­re, pe cel mai apre­ciat ro­nin: Miya­mo­to Mu­sas­hi. Sculp­tu­ra re­pre­zin­tă un băr­bat des­cu­lț, îmbră­cat într-o sim­plă ha­ka­ma.Pi­e­sa es­te de­gra­da­tă. Îi lip­sesc un pi­ci­or, ochii, păr­ţi ale de­ge­te­lor, na­sul și ar­me­le sau unel­te­le sa­le.Es­te fă­cu­tă din blo­curi din lemn uni­te și es­te aco­pe­ri­tă cu un strat sub­ţi­re din gips co­lo­rat, acum de­te­ri­o­rat. Îmbi­na­rea se ve­de cel mai bi­ne în zo­na ca­pu­lui și, de ase­me­nea, pe ima­gi­nea sa ra­di­o­gra­fi­că. Prin da­ta­rea cu Car­bon 14 a lem­nu­lui s-a es­ti­mat că lem­nul da­te­a­ză din pe­ri­oa­da se­co­le­lor 16-17. Cu­lo­ri­le con­stau din com­puși mi­ne­ra­li ca­re erau obișnu­i­ţi la înce­pu­tul pe­ri­oa­dei Edo. Expo­ziția va fi des­chi­să doar o sin­gu­ră zi, sâmbătă, 10 noi­em­brie, între ore­le 10 și 18, la se­di­ul Co­mi­si­ei Ro­mâni­ei pen­tru UNESCO din str. Anton Ce­hov, nr. 8. Gaz­de­le asi­gu­ră in­tra­rea li­be­ră în acord cu to­nul zen al ca­po­do­pe­rei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.