COMEDIE ROMANTICĂ.

Romania Libera - Friday Edition - - Program Tv -

Via­ţa cal­mă și fă­ră gri­ji a lui Do­ug (Rhys Dar­by) se cla­ti­nă brusc când Su­san (Faye Smyt­he), iu­bi­ta sa îl pă­ră­sește, fi­in­dcă-l con­si­de­ră prea plic­ti­si­tor. Lip­sit de ori­ce re­per și mo­ti­va­ţie, tână­rul nu știe cum s-o ia de la ca­păt, dar soar­ta îi scoa­te în ca­le o no­uă pro­vo­ca­re: o ra­ţă săl­ba­ti­că ră­ni­tă, ca­re nu mai poa­te zbu­ra. Do­ug ia pa­să­rea aca­să, des­co­pe­ră că e vor­ba de un ră­ţoi – pe ca­re-l bo­te­a­ză Pi­er­re – și, în scurt timp, îl adop­tă, con­stru­in­du-i o ade­vă­ra­tă că­su­ţă în mij­lo­cul su­fra­ge­ri­ei. Și, cum o sur­pri­ză nu vi­ne ni­ci­o­da­tă sin­gu­ră, prin in­ter­me­di­ul sim­pa­ti­cu­lui Pi­er­re, Do­ug o cu­noaște pe doc­to­ri­ţa ve­te­ri­na­ră Hol­ly (Sal­ly Haw­kin­gs), la fel de sin­gu­ră ca el și la fel de te­mă­toa­re să-și des­chi­dă ini­ma... Actrița bri­ta­ni­că Sal­ly Haw­kin­gs, 42 de ani, a pri­mit un Glob de Aur la ca­te­go­ria Cea mai bu­nă ac­triță într-un mu­si­cal, pen­tru pres­tația sa din fil­mul „Hap­py-Go-Luc­ky“/ „Des­pre fe­ri­ci­re și alte ni­mi­curi“(2008), un­de a in­ter­pre­tat ro­lul lui Pop­py.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.