DO­CU­MEN­TAR.

Romania Libera - Friday Edition - - Program Tv -

Co­pi­ii fa­mi­li­ei Dug­gar trăi­esc, la rândul lor, po­vești de iu­bi­re, mo­men­te de tan­dre­ţe sau bu­cu­ria de a de­ve­ni pă­rin­ţi. Joe și Ken­dra ple­a­că în lu­na de mi­e­re în Gre­cia, un­de îi aște­ap­tă mul­te mâncă­ruri exo­ti­ce și par­ti­de de vâslit de-a lun­gul ţăr­mu­lui, căci lo­cul nu se­a­mă­nă de­loc cu Arkan­sas! Jo­siah e vră­jit de o altă fa­tă, dar oa­re se va încu­me­ta să-i ce­a­ră per­mi­si­u­nea să o cur­te­ze? Joy și Aus­tin se pre­gă­tesc pen­tru via­ţa de vi­i­tori pă­rin­ţi fă­cându-și o pro­gra­ma­re la moașă și mon­tând pă­tu­ţul pen­tru be­be, dar nu sunt sin­gu­rii în ace­as­tă si­tua­ţie! Mai e un cu­plu ca­re aște­ap­tă un co­pil, însă de­o­cam­da­tă păs­tre­a­ză se­cre­tul și re­fu­ză să des­tăi­nu­ie cu­i­va ves­tea cea ma­re, până când nu se va reuni tot cla­nul. În fa­mi­lia Dug­gar, ca­re e veșnic în crește­re, co­pi­ii vin unul du­pă altul!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.