VIA­ŢA AȘA CUM ES­TE EA

/ sua, / re­gia: greg ber­lan­ti 2010 cu: kat­he­ri­ne­hei­gl, jos­hdu­ha­mel, jos­hlu­cas, hayes­ma­car­thur, chris­ti­na hen­dric­ks, sa­rah bur­ns, jes­si­ca st. clair

Romania Libera - Friday Edition - - Program Tv -

Hol­ly Be­ren­son (Kat­he­ri­ne Hei­gl) și Eric Mes­ser (Josh Du­ha­mel) sunt pre­o­cu­pați mai mult de ca­ri­e­ră de­cât de viața per­so­na­lă. Pri­ma lor întâlni­re nu se ter­mi­nă bi­ne și Hol­ly de­ci­de să nu îi mai acor­de ni­cio șan­să lui Eric. Sin­gu­ra ca­re îi apro­pie es­te mi­cuța Sop­hie, fi­i­ca ce­lor mai buni pri­e­teni ai lor, pe ca­re amândoi o iu­besc. Atunci când pă­ri­nții mi­cuței su­fe­ră un ac­ci­dent de mași­nă, cei doi sunt nu­miți tu­to­rii le­ga­li ai Sop­hi­ei. Hol­ly și Eric se mu­tă împreu­nă cu fe­tița și cau­tă o mo­da­li­ta­te de a se înțe­le­ge pen­tru bi­ne­le co­pi­lu­lui. * Kat­he­ri­ne Hei­gl a do­rit să joa­ce ro­lul de ma­mă de­oa­re­ce ea însăși are o so­ră adop­ta­tă, iar la vre­mea res­pec­ti­vă, nea­vând încă co­pii, a adop­tat do­uă fe­tițe împreu­nă cu soțul său, Josh Kel­ley, iar în 2016 s-a năs­cut băi­ețe­lul cu­plu­lui, Jos­hua.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.