Stan Lee, omul le­gen­dă

Romania Libera - Friday Edition - - Prima Pagina - S Do­do Ni­ţă

Spi­der­man, Iron Man, Thor, Hulk, Da­re­de­vil, X-Man, Cei 4 fan­tas­tici, Pan­te­ra nea­gră sunt doar câte­va din cre­ați­i­le ce­lui nu­mit Stan Lee, le­gen­da vie a co­mics-lui ame­ri­can, ca­re ne-a pă­ră­sit în ace­as­tă lu­nă, la vârsta de 96 de ani.

„ Spi­der­man”, „Iron Man”, „Thor”, „Hulk”, „Da­re­de­vil”, „X-Men”, „Cei 4 Fan­tas­tici”, „Pan­te­ra Nea­gră”... Toa­tă lu­mea a vă­zut unul sau altul, sau poa­te chiar toa­te aces­te fil­me, pe mi­ci­le și ma­ri­le ecra­ne.

Însă nu to­ţi știu că acești su­pe­re­roi au „eva­dat” din min­tea unui sin­gur om, Stan Lee pe nu­me­le său. Și mai pu­ţini sunt cei ce cu­nosc fa­bu­loa­sa sa bi­o­gra­fie și mai ales ră­dă­ci­ni­le sa­le ro­mânești.

Stan­ley Mar­tin Li­e­ber s-a năs­cut pe da­ta de 28 de­cem­brie 1922, la New York, într-o fa­mi­lie de imi­gran­ţi să­raci.

Ca mii și mii de alţi se­meni ai lor, pă­rin­ţii săi, Jack Li­e­ber (1893-1965) și Ce­lia So­lo­mon (1898-1947), evrei din Ro­mânia, veni­se­ră în Ame­ri­ca la înce­pu­tul se­co­lu­lui XX, în cău­ta­rea fe­ri­ci­rii. Din pă­ca­te, ma­rea cri­ză eco­no­mi­că din de­ce­ni­ul trei le-a tăiat ari­pi­le, și Jack Li­e­ber își pe­tre­cea tot tim­pul cău­tând de lu­cru.

Mi­cu­ţul Stan­ley a fost ne­voit să lu­cre­ze încă din ado­les­cen­ţă. În pu­ţi­nul timp li­ber pe ca­re îl avea la dis­po­zi­ţie, ci­tea și mer­gea la ci­ne­ma. Ci­tea tot ce-i că­dea în mână, dar mai ales pa­gi­ni­le de ziar și su­pli­men­te­le du­mi­ni­ca­le cu ben­zi de­se­na­te.

Așa încât a fost foar­te bu­cu­ros să afle că ar pu­tea fi an­ga­jat la o mi­că edi­tu­ră ce pu­bli­ca broșuri cu li­te­ra­tu­ră po­li­ţis­tă, wes­tern și ben­zi de­se­na­te, Ti­me­ly, con­du­să de o ru­dă prin alian­ţă, Mar­tin Good­man. La vârsta de 17 ani, Stan­ley Li­e­ber de­vi­ne ast­fel se­cre­tar de re­dac­ţie (adi­că omul bun la toa­te), fi­ind co­leg cu de­se­na­to­rii Joe Si­mon și Jack Kir­by, vi­i­toa­re le­gen­de ale ce­lei de-a no­ua arte. La un mo­ment dat va scrie împreu­nă cu cei doi un epi­sod din aven­tu­ri­le „Că­pi­ta­nu­lui Ame­ri­ca”, pe ca­re îl va sem­na Stan Lee (și de atunci înain­te doar așa va sem­na și chiar îl va adop­ta ca nu­me ofi­cial).

Între 1942 și 1945, Stan Lee a fost înro­lat în ar­ma­tă. Aici a fost înca­drat la ser­vi- ci­ul de pro­pa­gan­dă și i s-a ce­rut să scrie... sce­na­rii. De fil­me și de ben­zi de­se­na­te.

Du­pă răz­boi, când s-a întors la edi­tu­ra Ti­me­ly, știa de­ja ce me­se­rie va fa­ce pen­tru tot res­tul vi­e­ţii: sce­na­rist de ben­zi de­se­na­te.

Stan Lee, cel mai pro­li­fic sce­na­rist BD ame­ri­can din toa­te tim­pu­ri­le.

În anii’50 a scris tex­te­le la mai toa­te se­ri­i­le BD de la edi­tu­ra Ti­me­ly („Cap­tain Ame­ri­ca”, „Yo­ung Alli­es”, „The Dis­troyer” etc).

La înce­pu­tul ani­lor ’60, în con­tex­tul li­be­ra­li­ză­rii spi­ri­tua­le a so­ci­e­tă­ţii ame­ri­ca­ne și ţi­nând cont și de fap­tul că mi­cii ci­ti­tori de co­mics cres­cu­se­ră și-și do­re­au alt­fel de po­vești, Stan Lee in­ven­te­a­ză noi per­so­na­je, ca­re sunt di­fe­ri­te de eroii ste­re­o­ti­pi de până atunci și, deși au în con­ti­nua­re pu­teri su­pra-ome­nești, ei sunt uma­ni­za­ţi și au sen­ti­men­te (po­zi­ti­ve sau ne­ga­ti­ve).

Ast­fel, în 1961, împreu­nă cu Jack Kir­by, îi in­ven­te­a­ză pe cei „4 Fan­tas­tici” („The Fan­tas­tic Fo­ur”). Apoi, cu ace­lași de­se­na­tor, dă via­ţă lui „Hulk”, „Thor”, „Iron Man” și „X-Men”.

Cri­ti­cul și isto­ri­cul de ban­dă de­se­na­tă Do­do Ni­ţă re­vi­zi­te­a­ză pen­tru co­pi­ii de azi po­vești­le și per­so­na­je­le ca­re au fas­ci­nat ge­ne­ra­ţii între­gi.

Împreu­nă cu de­se­na­to­rul Bill Eve­rett îl cre­e­a­ză pe „Da­re­de­vil”, su­per-ero­ul orb, iar cu

Ste­ve Dit­ko, pe „Doc­tor Stran­ge” și pe (pro­ba­bil cel mai po­pu­lar erou al său) „Spi­der­man”, Omu­lPăian­jen.

Tot cu Jack Kir­by in­ven­te­a­ză aven­tu­ri­le echi­pa­ju­lui „The Aven­gers” și-i re­a­du­ce la via­ţă pe eroii cre­ați în anii ’40, „Că­pi­ta­nul Ame­ri­ca” și „Sub-Ma­ri­ner”.

În 1972 preia de la Mar­tin Good­man (ca­re ieși­se la pen­sie) frâi­e­le edi­tu­rii Ti­me­ly, re­bo­te­za­tă, între timp, Mar­vel Co­mics, și o va con­du­ce spre suc­ces până în 1979.

Din acei ani și până astă­zi, edi­tu­ra Mar­vel Co­mics do­mi­nă la mo­dul ab­so­lut pia­ţa ben­zii de­se­na­te din Sta­te­le Uni­te și din între­a­ga lu­me.

În anii ’80, cu mici ex­cep­ţii, Stan Lee aban­do­nea­ză scri­sul sce­na­ri­i­i­lor de BD și se mu­tă la Los Ange­les, cu gândul de a-și tran­sfor­ma per­so­na­je­le de hârtie într-une­le de te­le­vi­zi­u­ne și ci­ne­ma­to­graf, cu­ce­rind ast­fel o no­uă au­di­en­ţă. La înce­pu­tul mi­le­ni­u­lui III, be­ne­fi­ci­ind de pro­gre­se­le uriașe ale teh­ni­ci­lor ci­ne­ma­to­gra­fi­ce, fil­me­le cu su­pe­re­roii in­ven­ta­ţi de Stan Lee de­vin block-bus­te­re și in­va­de­a­ză între­a­ga pla­ne­tă.

Și apro­po de ci­ne­ma­to­graf, în 1990 Stan Lee își joa­că pro­pri­ul rol de sce­na­rist BD în fil­mul „The Ambu­lan­ce” (cu Eric Ro­ber­ts în ro­lul unui de­se­na­tor BD ur­mă­rit de o ban­dă de uci­gași). Du­pă anul 2000 va de­ve­ni o ade­vă­ra­tă tra­di­ţie ca ar­tis­tul să-și fa­că scur­te apa­ri­ţii în toa­te fil­me­le re­a­li­za­te de Mar­vel (în mici ro­luri de poștaș, agent de pa­ză, șo­fer, vânză­tor de hot-dogs, li­brar, ju­că­tor de șah, pa­ci­ent într-un spi­tal, ve­te­ran de răz­boi, chel­ner, sim­plu tre­că­tor pe stra­dă, astro­naut etc).

Fa­nii ab­so­lu­ţi și-l vor amin­ti întot­de­au­na in­ter­pre­tând din nou pro­pri­ul său rol într-un epi­sod din se­ria­lul „Te­o­ria Big Bang”, când îl re­cla­mă la po­li­ţie pe Shel­don, dr. Shel­don Coo­per, sa­van­tul ca­re îl ido­la­tri­ze­a­ză atât de mult încât es­te foar­te bu­cu­ros să ai­bă au­to­gra­ful lui Stan Lee, chiar și pe un or­din de res­tric­ţie ce îi in­ter­zi­ce să se mai apro­pie de ar­tis­tul său îndră­git!

La vârsta de pes­te 80 de ani, Stan Lee re­vi­ne la dra­gos­tea din­tâi și scrie – pen­tru DC Co­mics, ri­va­la din­tot­de­au­na a edi­tu­rii Mar­vel – noi sce­na­rii de ben­zi de­se­na­te, dez­vă­lu­ind fa­ni­lor co­pi­lă­ria unor per­so­na­je ce­le­bre pre­cum Aqua­man, Bat­man, Gre­en Lan­tern, Su­per­man sau Won­der Wo­man.

Ar­tis­tul a fon­dat, împreu­nă cu alţi au­tori, The Aca­de­my of Co­mic Book Art, a scris căr­ţi și ma­nua­le de ben­zi de­se­na­te, a co­la­bo­rat cu tex­te și sce­na­rii la scri­e­rea bi­o­gra­fi­ei sa­le ofi­cia­le, pre­cum și a bi­o­gra­fi­ei în ben­zi de­se­na­te.

A câști­gat nu­me­roa­se pre­mii și ti­tluri de onoa­re, prin­tre ca­re „The Will Eis­ner Hall of Fa­me” (1994), „The Jack Kir­by Hall of Fa­me” (1995), „Na­ti­o­nal Me­dal of Art” (înmâna­tă de însuși președintele Sta­te­lor Uni­te, Ge­or­ge Bush jr., în 2008), „Hu­go Award” (2009), „Pro­du­cers Gu­ild of Ame­ri­ca” (2012) sau „Na­ti­o­nal Aca­de­my of Vi­deo Ga­me Tra­de Re­vi­e­wers” (2017). În anul 2011 a pri­mit pro­pria sa stea pe ce­le­brul Hol­ly­wood Walk of Fa­me.

În zi­ua de 12 noi­em­brie 2018, la vârsta de aproa­pe 96 de ani, Stan Lee s-a stins din via­ţă. Le­gen­da vie a co­mics-ului ame­ri­can a de­venit, pur și sim­plu, le­gen­dă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.