Cum au ajuns doi na­vi­ga­tori ro­mâni din sal­va­tori ai mi­gran­ţi­lor vic­ti­me

Romania Libera - Friday Edition - - Actualitate - Cris­tian Ha­gi

Doi ma­ri­nari ro­mâni, ca­re fac par­te din echi­pa­jul na­vei Ni­vin, au par­ti­ci­pat la sal­va­rea unor mi­gra­nți. Acum au de­venit vic­ti­me­le lor.

Pe 7 noi­em­brie, na­va Ni­vin se îndrep­ta din Ita­lia spre Li­nia, por­tul Mi­su­ra­ta. La un mo­ment dat, a pri­mit un apel de la cen­trul de cău­ta­re și sal­va­re din Ita­lia, pen­tru a se apro­pia de o am­bar­cați­u­ne sus­pec­tă din zo­na lor de na­vi­ga­tie. Era o am­bar­cați­u­ne ca­re încer­ca să ajun­gă în Ita­lia cu 90 de mi­gra­nți. Na­va s-a apro­piat, iar mi­gra­nții au ur­cat pe Ni­vin. Au re­a­li­zat însă că na­va se îndre­ap­tă spre Li­bia, nu spre Ita­lia, iar lu­cru­ri­le au luat o întor­să­tu­ră pe ca­re echi­pa­jul pro­ba­bil că nu o an­ti­ci­pa­se.

„Când și-au dat se­a­ma că sunt în Li­bia, și nu în Ita­lia, emi­gra­nții au înce­put să de­vi­nă agre­si­vi. În port la Mi­su­ra­ta au­to­ri­tăți­le nu i-au lă­sat co­boa­re de pe na­vă”, a spus re­pre­zen­tan­tul Sin­di­ca­tu­lui Li­ber al Na­vi­ga­to­ri­lor, Adrian Mi­hăl­ci­oiu.

Între timp, si­tuația s-a de­te­ri­o­rat, iar ști­rea a fă­cut încon­ju­rul lu­mii, pu­bli­cații și age­nții de pre­să de re­nu­me de pe tot glo­bul re­la­tând si­tuația. Sin­di­ca­tul Li­ber al Na­vi­ga­to­ri­lor a atras ate­nția încă de luni, 12 noi­em­brie 2018, des­pre si­tuația ex­plo­zi­vă de la na­vă. SLN și Mi­nis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne au ofe­rit aju­to­rul ce­lor doi ma­ri­nari ro­mâni, in­clu­siv pen­tru re­pa­tri­e­re, dar aceștia au re­fu­zat, la acel mo­ment. „Acum si­tuația la bord a de­venit ex­plo­zi­vă. Din cei 95 de mi­gra­nți, doar 9, in­clu­siv un co­pil, au ac­cep­tat de­bar­ca­rea. Cei­la­lți s-au ba­ri­ca­dat pe na­vă, aproa­pe că s-au tran­sfor­mat în stă­pânii na­vei. Si­tuația echi­pa­ju­lui a de­venit dra­ma­ti­că, din sal­va­to­rii mi­gra­nți­lor au de­venit vic­ti­me. Cul­mea, ur­me­a­ză să mai fie și an­che­tați de au­to­ri­tăți­le li­bi­e­ne, pe mo­ti­vul că au adus mi­gra­nți pe te­ri­to­ri­ul li­bian.”, spun re­pre­zen­ta­nții SLN. Sin­di­ca­tul Li­ber al Na­vi­ga­to­ri­lor a atras ate­nția pu­blic, în mai mul­te rânduri, des­pre si­tuații ca aces­tea, în ca­re sal­va­to­rii au de­venit vic­ti­me, obi­ect al unor pro­ce­se pe­na­le, ares­tări și chiar con­dam­nări în di­fe­ri­te țări. „Incri­mi­na­rea na­vi­ga­to­ri­lor es­te pe agen­da de lu­cru a ITF, ETF și ECSA pen­tru a se gă­si o so­luție la ni­vel glo­bal, iar na­vi­ga­to­rii să nu poa­tă să fie in­cri­mi­nați pen­tru fap­te uma­ni­ta­re sau pen­tru vi­na că se aflau pe na­vă și își fă­ce­au doar ser­vi­ci­ul pen­tru ca­re au fost an­ga­jați. Avem exem­ple cu na­vi­ga­tori ro­mani la na­ve­le Afri­ca Pri­de (Ni­ge­ria) sau Lu­na del Mar (Por­tu­ga­lia) etc, un­de prin in­ter­venția SLN, na­vi­ga­to­rii ares­tați au fost eli­be­rați”, au mai spus re­pre­zen­ta­nții SLN.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.