Ro­mânia poa­te fi lo­vi­tă de cri­za ga­ze­lor, di­ri­ja­tă din Ru­sia

Romania Libera - Friday Edition - - Actualitate - Mi­hai Diac

Con­du­ce­rea com­pa­ni­ei Rom­gaz, cel mai ma­re pro­du­că­tor și fur­ni­zor de ga­ze na­tu­ra­le din Ro­mânia, a con­fir­mat, ieri, sce­na­ri­ul de risc ela­bo­rat de Mi­nis­te­rul Ener­gi­ei, con­form că­ru­ia Ru­sia ar pu­tea sto­pa li­vră­ri­le de gaz că­tre Ro­mânia.

Prin­ci­pa­lii di­rec­tori din ca­drul Rom­gaz au de­cla­rat, ieri, într-o con­fe­ri­nță de pre­să or­ga­ni­za­tă la Bu­cu­rești, că sce­na­ri­ul ela­bo­rat de Mi­nis­te­rul Ener­gi­ei es­te plau­zi­bil.

Pla­nul de ur­ge­nță pu­bli­cat, acum câte­va zi­le, de Mi­nis­te­rul Ener­gi­ei, în ve­de­rea dez­ba­te­rii pu­bli­ce, in­clu­de trei ni­ve­luri de cri­ză și cinci sce­na­rii de risc. Aces­tea iau în cal­cul de­fec­ţi­uni pe di­rec­ţi­i­le de tran­sport al com­bus­ti­bi­lu­lui din im­port, de­fec­ţi­uni teh­ni­ce în sis­te­mul na­ţi­o­nal de tran­sport, de­ze­chi­li­bre în ac­ti­vi­ta­tea de înma­ga­zi­na­re a ga­ze­lor, con­di­ţii me­teo ex­tre­me, dar și sis­ta­rea fur­ni­ză­rii de ga­ze na­tu­ra­le din Fe­de­ra­ţia Ru­să că­tre UE – ca­re ar afec­ta, im­pli­cit, și Ro­mânia.

“Ce a luat în cal­cul Mi­nis­te­rul Ener­gi­ei es­te o si­tuație ex­ce­pți­o­na­lă, ca­re va fi ges­ti­o­na­tă de Co­man­da­men­tul de iar­nă”, a pre­ci­zat, ieri, răs­pun­zând la între­ba­rea zia­ru­lui „Ro­mânia li­be­ră”, dr. ing. Va­si­le Ci­ol­pan, di­rec­to­rul co­mer­cial al Rom­gaz.

Da­că se ajun­ge la o ase­me­nea si­tuație ex­ce­pți­o­na­lă, unii din­tre age­nții eco­no­mici din Ro­mânia ar pu­tea fi opriți sau, da­că au po­si­bi­li­ta­tea teh­ni­că, ar pu­tea fi tre­cuți pe un com­bus­ti­bil alter­na­tiv, cum ar fi pă­cu­ra, ast­fel încât sta­tul ro­mân să asi­gu­re con­ti­nu­i­ta­te în ali­men­ta­rea cu ga­ze a seg­men­tu­lui cas­nic, so­co­tit pri­o­ri­tar, au ex­pli­cat ofi­cia­lii Rom­gaz. O mă­su­ră pre­ven­ti­vă re­a­li­za­tă de Rom­gaz es­te sto­ca­rea ga­zu­lui în re­zer­voa­re sub­te­ra­ne, ca o re­zer­vă ca­re poa­te fi fo­lo­si­tă în caz de ne­ce­si­ta­te. Re­zer­voa­re­le Ro­mâni­ei, ope­ra­te de com­pa­nia De­po­gaz (pen­tru ca­re Rom­gaz es­te aso­ciat unic),au o ca­pa­ci­ta­te to­ta­lă de aproa­pe trei mi­liar­de de me­tri cu­bi de gaz și co­nțin, în acest mo­ment, 2,2 mi­liar­de de me­tri cu­bi, ne-a pre­ci­zat di­rec­to­rul co­mer­cial Va­si­le Ci­ol­pan.

Rom­gaz es­te o com­pa­nie deți­nu­tă, în pro­po­rție de 70 la su­tă, de sta­tul ro­mân, prin Mi­nis­te­rul Ener­gi­ei. Din ne­ce­sa­rul to­tal de ga­ze al Ro­mâni­ei, Rom­gaz asi­gu­ră cir­ca 53 la su­tă, iar im­por­tu­ri­le de ga­ze din Fe­de­rația Ru­să asi­gu­ră, în fun­cție de an,între 10 și 15 la su­tă.

Rom­gaz nu dă com­bus­ti­bil pe da­to­rie

Pe de altă par­te însă, res­pon­sa­bi­lii Rom­gaz au pre­ci­zat, ieri, că nu sunt dis­puși să su­sți­nă so­ci­e­tăți­le de ter­mo­fi­ca­re ca­re fun­cți­o­nea­ză în su­bor­di­nea pri­mă­ri­i­lor din di­fe­ri­te orașe și ca­re sunt, din cau­za proas­tei ad­mi­nis­trări, în prag de fa­li­ment.

“Nu vom pu­tea să vin­dem pe da­to­rie că­tre CET-uri, pen­tru că avem, ală­turi de sta­tul ro­mân, și acți­o­nari străini și pen­tru că ne su­pu­nem unor le­gi. Rom­gaz nu va de­ve­ni un spon­sor al aces­tor CET-uri”, a aver­ti­zat Adrian Con­stan­tin Vo­lin­ti­ru, di­rec­to­rul ge­ne­ral al Rom­gaz.

În ca­zul Ca­pi­ta­lei, agen­tul ter­mic es­te pro­dus de ELCEN în cen­tra­le­le elec­tri­ce de ter­mo­fi­ca­re (CET) Bu­cu­rești Vest, Sud, Pro­gre­su și Gro­ză­vești, iar apa cal­dă și căl­du­ra sunt dis­tri­bu­i­te de RADET.Atât ELCEN,cât și RADET sunt, în acest mo­ment, în in­sol­vență.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.